Pagarokgok ni Atorni Penet sa tabang ni Sir Kilikog (4)

Disclaimer: Ang mga istorya ig abisong legal digi ay para lamang kapopotayan ta i liksiyon sa ateng kinabui ig para renda sa ateng kaambengan. Ara pa ra nged kabailoan na magbel kamo indong sadiling abogado kung ma-inali na magka-kaso kamo ang pariho sa isara sa ateng mga kaso digi.

Dear Atorni Penet,

Ako isarang lalaki na taga Caramay na ing akusaran i Engelbert de la Tori i “Panrarangga Dengeg (Slander) ay kuno ing tawag ko tanang supot. Ang kamatodan i’ dan ang akeng ing kon talaga ay “Imong supotan ang oring bit-bit mo? Tay ag karadlaw ang mga aka bati, animan napaeya si Engelbert. Sanda sa baryo mabael na isyu ang lalaki na supot. Sa dadi ang kaso sa opisina lamang ni Kapitan Monching Zabala, piro ing adlekan ako na sabenda ka abot sa korte.

Ano dadi akeng bubuaten Atorni?

Choy Moso

Dear Choy,

Ang kasong Pangrarangga i Dengeg (Slander) ay natatabo kung ag sambit kaw i makaeya atetenged sa imong masig ka tao’ ig mi ibang mga tao ang aka bati. Ang isarang panrarangga ay kung ing buat mo dia paagi sa sulat o diyaryo o kabay sa “internet”, na mamang ing kokon na “Libel”, kung ara kamatodan ig mi aka basa (publication).

Sa imong kaso ang pinakarigen na dipinsa ay ang kamatodan. Kung mapapamatodan mo na supot manda si Engelbert, ay ara ka kaso. Ang isara pang dipinsa kung ara a kabati imong pag kon na supot tana. Tenged kung ara aka bati ara tana napaeya sa ibang tao. Pang-isapon mo ra kung dia si Engelbert mi katengdanan sa gobyerno. Halimbawa konsehal sa barangay, tenged na ang mga opisyales ang gobyerno dapat beken i kulit sibuyas, o maliag i kon beken pikon ay sanda mi pang-publiko na pagkatao’. Bantayan mo ra kung gulpi ag patori si Engelbert, para mapamatodan na tana tinori. Ang importanti ra ay ang pitsa kung kano tana ag patori. Kung natori bago matabo ang kuno ing tawag mo tanang supot, mi katurog kaw, piro kung ag patori matapos ang insidinti, libre kaw.

Atorni Penet

7 thoughts on “Pagarokgok ni Atorni Penet sa tabang ni Sir Kilikog (4)

 1. Lato

  ag suayan ang mag asawa…ig kung anono ang ing ogyaw y tayna, maman da ang balik y nayna…

  tayna: marimo kaw!!!!
  nayna: marimo ka ra!!!
  tayna: tekagan kaw!!!
  nayna: tekagan ka ra!!!
  tayna: Ma boro kaw!!!
  nayna: Ma boro ka ra!!!

  ang sa ori ren…

  nayna: Sopot kaw!!!
  tayna: dato lamang…..

  dia kabay mi kaso???

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Sigun sa media na ag cover ang hearing, ang kaso ni Engelbert aka schedule 9am, piro alas otso pamang aga tiripokpok don ang manga tao sa People’s Court.
  Ang pasanag i’ Choy Moso, ara tana ra i’ lemeg i’ toadato, tana kono aga digos anang tio na agpakiman tana lamang kung ang supotan ang oring ingdadara i’ Engelbert. Tai sigun ke Engelbert ag pangiray kono tapos ag karadlaw anang manga kaiban na aga irilamon, animan midyo nalapakan anang dengeg.
  Makon si Kapitan tai matinlo ipakita ang totoy kung matud o butig na magderengan i’ pangi, with the left hand against the wall tapos magrilinglingan. Ara i’ komporme si Engelbert, ayamo kono totoy ay dia tana batang maitey? Dara nang tistigo na magapamatud na tana beken i’ supot ang mismong torero na ag besak.
  Mi maiteng problima ang sekretarya ang baranggay kung samoro na kono ibebetang sa anang shorthand ang totoy mi ang supot. Makon si kapitan, totoy (22y), supot (R-A-NA-2RI)

  Like

  Reply
 3. Lato

  salamat atty penet…

  kilog ademdeman ko baya medyo si atty penet ang ag pakiman nga patigayen y pasanag ang ang “kung sopotan ang oring ing dadara”.. dia medyo maman ang ag dara sarot… siguro kung sosien dia y engelbert mi laban tana…
  kung ag alin tana kanda koga, tay rorotoson tana ang mga tindera ay ara ren bebetangan ang tinapay…

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Akeng seleng ang ag dara sarot dige, ang ag pangiray ang ag pakiman mintras aga digos anang tio ig tapos ag karadlaw ang manga aga irilamon
  Blown out of proportion dia kaso ni Engelbert, Dadi aglopok doman sa media na como indi ma establish ang time of circumcision kung 2007 0 2009 aelaman den na torien gali mi manga apo ron.
  Makon ang ibang tsismis, ara ren ka luadan ang bayabas na ing osang-osang aymoro ing sampi angin. Ing pay-payan den lamang ang panyo na anang ing pepedeng. Abingaw pa kono ang batangas knife na ing gamit. DAMPARANG !!

  Like

  Reply
 5. Lato

  pagka tapos ang kaeyan nga atabo… dia baya kaysan kung atatagedan kita ara ta y isipa anang reperkasyon ateng ing bubuat… orog orogon mo dan aka abot pa sa barangay??? aelaman mo ren da sa isla tanan halos aga kirilalan…

  ta para tori kamo ren ang ara pa… sa western people ok lamang dan…

  mayad lamang akeng 2 boys aka “graduate” den sa bagay nga dia…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.