Pagrokgok ni Atorni Penet (3)

 

Disclaimer: Ang mga istoria ig abisong legal digi ay para lamang kapopotayan ta i liksiyon sa ateng kinabui ig para sa ateng kaambengan. Ara pa nged kabailoan na magbel kamo indong sadiling abogado kung ma-inali na magka kaso kamo ang katulad sa ateng mga kaso digi. Matamang salamat!
Dear Atorni Penet,
Ako isarang sikat na manikarawat i futbol ig milyon-milyon akeng kita. Na kilala ko dia si Teksas Balulang, na isarang reyna i kapusturan. Ing intris ko ig dayon kami ra nga lagi ag kaliagan. Ag embeng kami saka dagon, piro datong Pebrero ag uli tana sa balay i tatay na. Ang Marso ag padara ako i $5,000. para sa anang tuwisyon. Ing gapilan ko i bisbol bat para sa anang libayen. Tapos ag inambit ako akeng intensiyong magpakasal kanana paagi sa CD na ing padara ko katabid ang singsing na “diamond” na aga kantidad i $76,000. Adiyos, ing dimalas ako Atorni. Ara i risibia i Teksas Balulang akeng intensiyong magpakasal kanana. Sa akeng kaerep, ang Abril ing sulatan ko tana na ibalik na ren lamang ang singsing. Makon tana adora ren kuno. Ag duda ako, animan ag paimbistiga ako. Dato gali makon akeng mga ahinti sa “insurance” ang singsing sa posisyon dadi anang tatay. Anono akeng bubuaten dadi Atorni para mabawi ko ang singsing.
Kurabo
==
Dear Kurabo,
Tenged na beken uso sa Pilipinas ang ang ing kokon na “engagement ring” ara ako a atatandan na kasong tuladia sa aten. Dadi maga beles kita ang lai’ sa Amerika, para maski pasamoro ma enganyo ang mga huwis sa aten na usoyon andang disisyon.
Ang lai sa Amerika, partikular sa Texas, ang “engagement ring” isara lamang na kondisyonal na rigalo. Magiging kumplito na rigalo lamang dia kung ing risibi ang babai’ ang intensiyon ang lalaki na mapakasal kanana. Dadi kung ing risibi ang babai ang intensiyong magpakasal tapos ag atras ang lalaki, puidi na makon na na nakumplito ron ang pagririgalon. Puiding indi na ibalik ang rigalo
Sa imong kaso Kurabo, tenged na ing tanggian ni Teksas Balulang ang imong intensiyong magpakasal kanana ara nakumplito imong pagririgalon ang singsing. Puidi mong bawien ang singsing na “diamond” na kantidad $76,000. Magpasaka ka i kasong “Recovery of Possession of Personal Property” kontra ki Teksas Balulang sanda anang tatay.
Dyamat ka Kurabo. Aka samit ka ren i blondi ag taw ka pa ra nged i singsing na kantidad $76,000. Kung ing gastos ta ren lamang say Kilikog, Lato sanda Banz imong $76,000. sa Bottleground, lipay kita pang tanan.

7 thoughts on “Pagrokgok ni Atorni Penet (3)

 1. Lato

  dyamat manda… miris kanimo… ang tama ang bland dyan sa abroad pero iba manda ang pigura ang mga pinay…aka tabid kami pa sa ka ambengan ig maksi kareres den ateng itsura, doro kitang plantsadong ninoy ig 3 amigos.

  dia manda ara mabubuat si kurabo labi pa ren sa pinas ang pamilya ang babae…aelaman indo ren da sa aten, pa ketengan den lamang ig kung mag panokot kaw y pautang ikaw pa ang papatayen…

  ara bali kuarabo, kung mag karawat kaw potbol, e betang mo lamang ang itsura y anang tatay(beken si teksas balulang) ig sipaen mo mabaskeg ang bola para mag lua imong kaerep…

  sigurado ako dan pag mag oli kaw sa pinas nga mi dara kang $$$$ ma abri enged ang puertan… tanang puertan…

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  Base sa manga sirkumstansia ang manga nainabu, sa akeng pabetang lamang pugdaw den ang manga rigalo na $5,000, Singsing mi baseball bat. maman manda ang ingkokon ni Lato, Miris. Kung beken anang kapangel i’ Mr. Macho Nurin, mayad ngani ara tana ren i’pabutili’ ang baseball bat anang libayen. Diang manga kasong toadia pang adlaw-adlaw den nanainabu. Dige sa Paragua, mi manga dating manggaden na mi manga negosyo dadi sanda empleado ron lamang andang Teksas balulang na maman den ang mi ana andang dating negosyo…..

  Like

  Reply
 3. penet

  Kilikog kanodaya a pasyar ako andan sa ing istaran ang mga cuyonon sa Comandante St. Quiapo.Tay aka agi ako anay sa may Gala Theatre, ig na inganyo ako ag seled anay ay tag P2.00 lamang ang “lodge” samantalang ang orchestra tag P5.00. Aroy pag seled ko dato gali “stage show” ig animan gali maal ang “orchestra” ay mas marapit sa entablado na kung sadin aga saut-saut na aka “two-piece” lamang ang kanodaya bata ig sikat na si Eva Linda. “Materiales fuertes.” Duro akong kaerep ay dato ako sa “lodge.” Pagbalik ko oman sa “orchestra” ako ron. Aroy akeng lambong na bagong plantsa, pag lua ko midyo sa ing kerekese ig basa a olas. Derekdekan moro marapit sa entablado. Tay dadi a seleng ko i Eva Linda sa “Rated K” sa “TFC.” Ag baliskad den ang kalibutan. Tana ren dadi ang katabang anang dating alalay ig manikurista sa Balanga, Bataan. Na ubos anang kuwarta ig indi ren kabawi ay malam den. Damparang kinabui!

  Like

  Reply
 4. Kilikog

  Penet, ayamo doto kaw sa lodge, doro pongaw doto. Ako pirmi sa orchestra ang Greenline, Clover, Gala mi Opera House aymoro doto ang labanan sa marapit sa stage…Makakita ako lamang ang aka bikini ing otogan ako ron…. (intrimis lamang)

  Like

  Reply
 5. penet

  A ignorantian ako ngani. Akeng kaisip pelikula pa ra, dato gali “stage show”. Tay magbalik ako sa “orchestra” ako ron ig na seleng ko pa ngani si Stella Suarez. Dayon ako rondang dayo sa Manila Opera House, na dato bago pa lamang ing kumpunir. Sabor ang ramig sanda maamot-amot pa.

  Ang Clover ara ko ron baya naaboti. Adin baya dato?

  Like

  Reply
 6. Kilikog

  Kung adedemdeman mo ang Neon sign ang Cafe Puro na aga toro’ ang tubig sa tasa’ i’ dispues aga bailo ang light sa isarang pelotario na aga pasil ang bola, dan ang Plaza Lawton. Dadi kung aga sakay ka Jeep na aga alin kaw dian sa Lawton papakon kaw sa Santa Cruz (Avenida) maga tawid kaw ang bridge (McArthur?), pagbaba mo sa imong tu’ ang Clover Theater kung adin aga stage show kanodato. Anang kilid ang mabael na Shoe Shine (Pelagia Viray??) kung sadin mi manga singkonta kabilog na manig charoll ang sapatos. Dian ang production ang malam na Lou Salvador Sr. Doro anang ibedesan na manga artistang aga rulua sa anang show. Dadi aga bout bout sanda sin Ramon Revilla sa pataman i’ liwat. Akeng manga nabotan na aga si’ lua dian, sanda Popoy, Poleng, Dinky Dou, Pugak, Tugak, Apeng, Cachupoy, Balot, Maning Bato. Si Divina Valencia mi si Stella Suarez aka si ra saut- saut dian. Ang matinlo kaw pirming mi direct from abroad kono na dancer na andang manga aran, Nancy’s Kwan, Suzie Wong, Sara Lee, Debra Slazinger atbp.. piro abati ko andang arampangan sa breaktime manga bisaya gali.. Dyamat!!

  Like

  Reply
 7. penet

  Dato gali! Tay ara ren mag-abot ako sa Manila ang 1973. A babati ko ron lamang na dan say Dolphy sanda Panchito dian ag irimpisa. Piro mi nakikita ako pa ra na mga “shoe shine” boys.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.