Pagorokgok ni Atorni Penet (2)

Disclaimer: Ang mga istorya ig abisong legal digi ay para lamang kapopotayan ta i liksiyon sa ateng kinabui ig sa ateng kaambengan. Ara pa nged kabailoan na magbel kamo indong sadiling abogado kung ma-inali na magka-kaso kamo ang pariho sa isara sa ateng mga kaso digi. Matamang salamat!

 

Dear Atorni Penet,

Ako isarang 35 anyos na “terrorist guide” na nakatabid ang maglaber na si Ricky Natorotot, 25 ig si Sara Beautan,30 isarang artista sa telebisyon ig entablado sa London, sa Sabang (papakon sa Underground River), para magpasyar sa isarang “beach resort” doto. Pagkagabi ag ireneman kami i Tanduay. Kada ngani aray seseleng si Ricky aga ani-ani kanaken ig ing tutungtong ni Sarah anang alima sa akeng abaga. Tay dia si Sarah anang ing inem saka botilya ra lamang na beer. Dayon tana ag paelam na makaturog tana ren sa andang “cottage”. Dia na si Ricky ag imbitar na magpanulo pa kami sa baybayen. Tay ara ako ka buay, moro na ing raramigan ako ron ig a deyeg-deyeg den akeng ulo. Animan ag patakas ako nga lagi. Ag diritso ako sa anang kuwarto i Sarah ig ara na ako napuna ay patay deng ang padake ang oras na dato. Ag luo’d ako ig ing pababa ko anang panti. Maski aga mata tana pa ara na ko ara i samblenga. Tenged anang kaisip ako si Ricky. Dayon ko’y i bukaen anang darwa ka paa’ ig ag sampaw ako ron kanana ig ing seled ko anang kamalay ang boli. Ag paulbo ako ig paenlek na midyo baya aga “push-up” sa PMT. Dayon akong ani-ani kanana na “Sarah, it’s not Ricky, it’s Jun. I Love You.” Pagkabati na’ dato, duro tanang kasilag ig makon tana ing rangga ko ang tanan. Ay sanda kuno si Ricky aga samit na magkabata. Tay dadi sabenda mabedesan ko tana. Makon ako indi ka ag bedes tenged na ara ako katapos. Tamang-tama na sintian ko na paabot den si Ricky ig dali-dali ako i so’t akeng lambeng. Keras ako ig pag lua ko ang “cottage” nabagat ko si Ricky ig ing pa’bugan na akong lagi. Dugo akeng itsura piro aka keras ako para  papakon sa istayon ang pulis. Mga pira lamang ka minuto dian denda si Ricky sanda si Sarah. Ing kasoan ako i Sarah nga lagi i “rape”. Ara ako ron i pakabolyawa ang mga pulis, ing kulong ako andang lagi sa istasyon.

 

Anono akeng bubuaten dadi Atorni?

Jun Salisi

 

 

Dear Jun,

Kung ako lamang sa anang kakabetangan ni Ricky, beken lamang pa’bog imong aboton kanaken, sabenda ing targit ta ka pa ang pana sa isda. Dyamat kaw!

 

Tay diang dagi renda imong problima ara ako mabubuat kundi i dipinsa ka sa korti ay dia man ameng ing sumpa’n sa “Korte Suprema” na i didipinsa namen ang kada magrapit ig ag bel ameng sirbisyo. Ako pa man ig nombran da lamang ang korti para i dipinsa kaw. Animan ara ako bayad digi.

 

Jun sa ateng “Codigo Penal” ang “Rape” natatabo kung ing reges o ing adlek-adlek ang biktima. Isara pa kung ara malay ang biktima, halimbawa maanek anang katurog o ing sampi angin.

Sa atabo kanindo, si Sarah beken maanek anang katurog, ig aka mamaramad pa na mi aga seled ig lua sa kamalay anang boli. Anang pagkaisip talaga si Ricky dato, tay sa imong ka ano ra na ag ani-ani ka pa? Ara ka ren andan i problima. Tenged sa anang kaliagan da ig ara mo ra i regesa indi ag seled sa unang klasi i “Rape” ang atabo. Indi ra ag seled sa pangarwang klasi, moro na aka mamaramad tana pa ra ang imong ing bubuat kanana, ing sasaboran tana ren ngani kung ara ka i abota imong ka-engey.

 

Ang imong abogado de perhuwisyo,

Atorni Penet

 

Ang Desisyon

Ag katinir i bista sa Regional Trial Court ang Palawan, ang makori makon ang huwis indi tana ka paret na si Sarah maulog anang tagiposon ig leba ki Jun ay moro na ang itsura i Jun, anang nanay lamang kuno ang maga kaliag ig mi idad den kumpara ki Ricky na guwapo ig bataen pa. Ig indi kuno ag pakaeya ag kaso i “rape” ang babai, para iksaminen anang pribadong parti sa lawas ig maga-agi sa bista na matamang tao’ ang aga pasakep ig akaelam. Ing belan pa ngani ang bista i ang British Broadcasting Company.

Aray kampi ki Jun ang huwis, animan ing sintinsiyan tana i kamatayen. Tangis ang pobri. A golpian pati si Sarah. Ara tana kuno i lalaem-laem na kamatayen gali ang sintinsiya sa “rape”.

Ing apila namen sa “Korte Suprema” ang Pilipinas ang pagka sintinsiya ki Jun na kamatayen para mapabaliwala.

Ig sa “People of the Philippines vs. Silvino Salarza, Jr. for Rape G.R. No. 117682, August 18, 1997” ag kampi sa botong 7-6 ang Korte Suprema ki Jun ig ag diklara na ara “rape” na atabo ang gabing dato. Moro na ang gamiten i Jun, si Sarah ara i kakaturog. Aka mamaramad pa kung anono ang atatabo kanana ang oras nga dato. Maski beken pa si Ricky ang ag sampaw kanana, tenged na ag tugot tana ra, maliag i kon ara i reges o pang-adlek-adlek na ing gamit si Jun. Kamaite ren si Jun na ma silya elektrika. Hoy! mga kasimanwa, tapos den ang paulbo sanda paenlek. Aw ang istoriang “rape’ gali atetenged ki Jun Salisi sanda ki Sarah Beautan, na laber ni Ricky Natorotot.

Dagi ang link sa Primirong Pagarokgok

10 thoughts on “Pagorokgok ni Atorni Penet (2)

 1. barutan

  Atorni, medio agabasa ako y poetry, ara lteral na kaulugan ang ibang “words”, tay ag enjoy ako ra basa atetenged nga mi leksyon nga katabid.

  Salamat da sa pagpasanag kanamen atetenged sa mga lay.

  Like

  Reply
 2. penet

  Barutan da manda ang ibang bisara ara literal na maliag i kon sa cuyunon. Ing lagted sa ateng bisara tegka sa akeng aelaman lamang. Dan ngani ang makori sa sistima ateng mga korti, tegka dadi ang linguwahi sanda arguminto sa bisarang inglis pa ra nged.

  Like

  Reply
 3. Kilikog

  Sa akeng opinion, tama lamang ang disisyon ang korte suprema na i’reverse ang disisyon ang lower court. Ara ako nakikitang force entry digi na ing buat i’ Mister Salisi piro sa anang rimo, na guyapo tana ra andan kung ara nauso ang tao ig kakapabotil tana lamang gali kung ara padake, dapat lamang na maging liksyon dia sa ateng terrorist guide na si Jun. Kung beken anang kakabos ayamo ang aniani tana pa, mayad ngani ara i’ betangi i’ crime number ig ara ipasalay ang crime weapon sa korte, kung toadato, dati aga panaw-panaw tana na ara ikog s anang atubangan. Damparang!!

  Like

  Reply
 4. Lato

  ang ka swerte ra ang salisi nga dia… aka samit den y pustura, na abswelto pa…
  ang kuri manda ang aga demanda y rape y kaeyan sa publiko… makokon ta manda nga mi konsent si sara ay aga mata tana pa… tapos kung susubayen mo ang atabo, aga pakita tana y kaliag ki salisi sa pag betang anang alima sa anang abaga datong aga irineman sanda pa…
  ta kung indi kamo maliag ma skandalo, pag paraye kamo ren lamang sa mga sara beutan ay maman den ang ing kokon sa ad y ang pringle, ‘once you pop you can’t stop’
  hala ipadayaon ang pag bomba…. mapapatay den ang petromax…

  Like

  Reply
 5. Kilikog

  Mayad den andan na aka tama ren sa supistik ateng terrorist guide na si Mr. Salisi, tai ang ang dara sarot dige, ang ag aniani pa ang I lab you, na maman ang pag buskad ang mata i’ SB na aga pereng-pereng den andan. Pagkakita sa anang itsura na karong-karongan, no choice si Sarah Beuttan kundi magdemanda i’ rape.

  Ilog Lato, matud na ang kataman sa apapasipalan ara pag come forward, aymoro beken lamang na makori mapruiban ang kaso, kundi kaylora ra sa trial ang biktima sa manga pakiman ang abogado i’ ang accused na very detailed na makori matelen ang biktima. Dapat dang maprueban beyond reasonable doubt ang kaso, aymoro matama rang demanda beken lamang sa rape, na imo-imo (set-up)lamang. Justice is to convict someone who is guilty, but for God’s sake, let us not convict someone who is innocent. Dan ang real justice, para kanaken. Selenga indo ang 60’s movie,”City Without Pity” kung pasamoro na acquit ang apat ka US servicemen na akusaran i’ rape sa Germany, ig kung pasamoro ag depensa ang abogado (Kirk Douglas) ang manga akosado.

  Penet ing papabilib mo ako sa imong manga Pagorokgok, aelaman ko na it takes your time and effort (pasensya ren lamang kung akaka inglis ako kung kaisan) para mapresentar mo dyang manga real cases in a humorous way..Padayon lamang!

  Like

  Reply
 6. penet

  Kilikog dia pira ka adlaw na indi madayon ang bista ay ara abogado si Jun Salisi. Dato gali ang ing elat i ang huwis ako, ay aliag tana na maambeng ang bista. Tamang-tama isarang adlaw mi bista ako sa ibang kaso sa anang korti, ing nombran na akong lagi na abogado “de officio”. Ang makori dia akeng kaisip para ki Sarah Beautan, dato gali ki Jun Salisi. Ay kung ki Sarah Beautan ako, siempre makakatabid-tabid ko sa lua ig sa korti. Bael siguro ang inggit ang mga palikiro sa Puerto kanaken. Sabenda ag bayad pa i “cash or in kind”. Ay dia ki Jun Salisi abonado pa ako.
  Sa mataged na istoria ag bista kami. Datong aga tistigo ron si Jun Salisi, ing pakiman ko anono ing buat ni Sarah ang datong ag sampaw tana ren kanana.

  Anang sabat: “Itinulak niya ang ulo ko pababa. Gusto niyang halikan ko siya sa ibaba niya”.

  Anong ginawa mo? Makon ako. Aanang sabat: “Hinalikan ko piro hindi ako nakatagal dahil ang baho”.

  Umalakak duro baskeg ang “court interpeter” na si Doris Palanca Sese, tapos dalagan palua. Pati ang huwis indi ren ka kontrol anang karadlawan “Recess” kami.

  Ing tawag ako i ang huwis sa anang “chamber” (kuwarto). Makon kanaken: “Animan ngani ikaw akeng ing pakabeg ang kasong dia ay maambeng kita”.

  Ako na ing pipigil ko akeng karadlawen ay aga tutok kanamen ang “camera” ang “British Broadcasting Company”

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  Dorong ka comedia diang kaso na dia na napapangirit ako. Ka suwerti’ ra diang ateng gigolo na si Mr. Salisi na aka broadcast pa ki Cris Amanpour ang BBC anang trial. Ademdeman ko dayon ang istorya ang saka lalaki na mintras aga push up tana sa ibabaw ang babai, sige ra anang aniani na makon “I love you”, tai makon ang babai, “Lower” mintras ing deden anang ulo paibaba, sige ra ang sabat ang lalaki na ” I love you” na ing takan tana ren i’ pababa anang bosis na aga kon “I love you” (Estupido na indi na maintindian ang ingkokon ang babai)

  Mi saka istorya pa ang kapariho dia na mag lover na parihong aga trabaho sa chinese restaurant, mintras aga arekan sanda, makon ang babai, I want 69 sabat da ang lalaki, Beef with Broccoli?
  Dato gali ang Beef with Broccoli number #69 sa andang menu.

  Like

  Reply
 8. penet

  Ha!ha!ha! sarakit akeng tiyan dia kadlaw sa istoria akeng asistant atorni. Lower lamang ara na pa gets.

  Dan kung ang maglaber mga dan mga intsik da indi kita mabereng. Ara ren i ibang posisyon andang aelaman, kundi dapa. Ni ara ngani pasakalyi.

  Like

  Reply
 9. Kilikog

  Ang ona na sa Craig, Dimasalang kami pa, mi kamalay kami na kilalang-kilala na Atorni. Isarang adlaw ingpakonan ko sa anang balay para mapa notary ako andan, tay makon tana kanaken tana beken i’ abogado, ang Torni anang palangga lamang aymoro anang aran gali Saturnino, Damparang!!

  Like

  Reply
 10. penet

  Kung maliag mo makita kung adin si Piskoy dadi, pang-ingsapoa sa likod ang Manila City Hall. Doto ko tana na agian kanodaya, ang madora sa Palawan. Aga pang notario ra.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.