Pagarokgok ni Atty. Penet

Disclaimer: Ang mga istorya ig abisong legal digi ay para lamang kapopotayan ta i liksiyon sa kinabui ig para renda sa ateng kaambengan. Dia indi ta makon na praktis ang lai’. Ara pa ra nged i kabailoan na magbel kamo indong sadiling abogado kung mainali na magka-kaso kamo ang pariho sa isara a ateng mga kaso digi. Matamang salamat!
Dear Atorni Penet,
Ako isarang 22 na daraga na ag trabaho bilang isarang Guest Relations Officer (GRO) sa Bottleground, isarang klab na patay sindi sa Puerto. Kada gabi kustomer ko si Piskoy, isarang piskal sa Puerto. Ing intris na ako ig ag kaliagan kami. Ara pa saka bolan ag disidir kami ren na magpakasal ig ing kasal kami ni Fr. Ariputos. Durong kaambeng ameng kasal ig matama ameng mga naging bisita katabid den diyan ang mga huwis sanda mga piskal na katrabaho ni Piskoy. Ag atindir da akeng mga kaiban na mga GRO sa Bottleground. Makon sanda midyo ako ag tama sa supistik. Makakaalin ako ron kuno sa ameng ing tratrabahuan ig makakapamui i maayos. Ara ko i lalaem-laem na ameng kaambengan ang adlaw na dato mababailoan i kapongawan pagka-areman nga lagi. Pagkatapos ameng pagpasabor ang gabing dato ag pangwara-wara nga lagi si Piskoy. Duro tanang kasilag ay ako kuno beken den i “virgin”. Tay Atorni ano ra anang elaten katulad kanaken na aga trabaho sa patay sindi. Siyempre matama reng lalaki ang ag agi sa ameng kinabui. Pagka-aroman nga lagi ag pasaka si Piskoy i “Petition for Annulment of Marriage” sa “Regional Trial of Palawan”. Doro akeng kapongaw, ay samoro na napama’l denda kanaken si Piskoy.
Ano akeng bubuaten dadi Atorni Penet?
Miss Bottleground,
Dear Miss Bottlegound,
Sa ateng Kodigo Sibil sa Pilipinas ang kaministiran para mapamatodan ang kasal ay ang a darason:
1. Edad – 16 -18 anyos dapat mi “parental consent”. 18 – 21 anyos dapat mi “parental advise”.
2. Permiso ang lalaki sanda babai’.
3. “Marriage License”
4. Seremonyas ang kasal.
5. “Marriage Contract”
Sa akeng seleng ara i basihan para i pabali wala indong kasal i ang RTC. Sa edad na 22 ara ka ren kaministiran i “parental consent” o “parental advise”. Ag kaliagan kamo ig boluntaryo kamo ag pakasal. Ara mo tana i paayoni i badi-badil. Indi kamo ra i kasalen i Fr. Ariputos sa simban kung ara kamo i “marriage license” na ag-alin sa “Office of the Civil Registry” ang Puerto. Ing kasal kamo ra sa matod lamang na ing atindiran ra ngani i mga huwis, piskal sanda imong masig ka GRO. Ig natural na mi ing pirman kamong “marriage contract” ni Piskoy na mi mga testigo pa ngani.
Sa mga kaministiran na dan ing betang sa ateng Codigo Sibil ara doto ang “virginity”. Maski ang “virgin” imong irong den lamang, imong kasal ki Piskoy ing kikilala ra nged ang lai’. Animan sa mata ang diyos anda estado kamo mag-asawa i Piskoy. Animan mag-ampang kamo ni Piskoy, na tawan indo i oportunidad ang isa-isara para pamatodan na puidi kamo ag tabidan na mag-asawa sa kalipayan o kakorian tegka kamatayan.

5 thoughts on “Pagarokgok ni Atty. Penet

 1. Arikondal

  Penet@ Kilala ko ang piskal nga dan nga agpakasal sa Miss Bottleground nga virgin anang irong he he he … Susmaryosep! Fiscal tana. Intonsis, ara tana rason nga maglaem nga ang babaing anang katable gabi-gabi virgin pa … damparang!
  Ang unang tiempo dan baya sanda akeng kamalay. Ara sanda ra i belag ang mga oras nga dato. Pero ang sa ori ren ara ko sanda ren da nakita. Maelam-elam den ang fiscal ig si Miss Bottleground talagang batang-bata pa datong sikepen na.

  Like

  Reply
 2. Lato

  kailora si miss bottleground ay anang tiket gali sa supistik peke…
  dia para kanaken a regesan lamang si piskal nga mag pakasal para depensan na anang pride ay saben a pa ambog sa anang mga kakilala ay pirming baleng..doro postora siguro ang GRO nga dia ig si piskal ara y osoy ki TISOY…

  Like

  Reply
 3. Arikondal

  Lato@ Beke’ pustura si Miss Bottleground. Ang kailem da pa man. Tay dan ing pakasalan na si Fiscal maren sino rang matandes nga lalaki ang magapangas agpakasal kanana? Tay kung selengen mo si Fiscal, kung ako ang babai, matalinak akong lagi ag opot kung dyan tana ren ngani. Damparang! Pamatyan ko pa man ara pagparigos he he he …

  Like

  Reply
 4. Lato

  tay pareho sanda galing ag gamitan lamang kung toladan ang barita… amanmanan sigruo anang ka lisbot ig si miss bottleground indi ren ag mata sa anang taginep..
  pareho sandang kaliora… basipang sa mga timepong dia matandes den andang pangabui maski ara sanda y apenan…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.