3 thoughts on “Cuyo News: Tourists Arrived

 1. bagasay

  ag abot don manda ang mga bulagaw sa ateng banwa tay anono ang mabebel i’ ateng mga kabatan sa andang mga wisyo? anong klasi i’ moralidad midyan ang mga taong dya? mi klasipikasyon ang turista – ang turistang mi kwarta, ang turistang mi inadalan, ang turistang damang, ang turistang backpackers, etc. sadin sanda kabebetang?

  Like

  Reply
 2. penet

  Sa Puerto mi darwa ka soltiros kanodaya na aga dason i’ panaw sa isarang mapusturang amerikana.

  Makon ang saka soltiros: Aroy dagi ang ka sabor ingan i b_ _ _ _.

  Makon ang saka bilog: Een manda.

  Adiyos ang pagbalikid si Mrs. de Vries gali, na kaelam ag cuyonon.

  Makon si Mrs. de Vries: Aroy mga dodoy ayaw da. Akeng kamamalamen deng dia.

  Keras ang darwa ka soltiros.

  Dan ang mga de Vries ang klasipikasyon ang mga turista na maliag ko magbalik sa Cuyo. Matinlo andang pakita sa mga cuyunon ig sa mataged na oras sanda ag adal ag limeg i cuyunon. Durong ka disente andang paglalambongon ig indi mo makita aga kabeg i botilya i irenemen. Ang arayad pa anang mga ugali. Ig sanda mi sadiling yate ig mansiyon, ang Mission House sa katadman. Maliag i kon aga dara investment sa aten.

  Tay dang ateng nakikitang mga turista sa aten mga backpackers, aga kabeg deng lagi ang botilya ang beer sa timprano na midyo andang kapi. Tapos iba andang seleng sa ateng mga kabatang lalaki. Ig ang susu’ot ang mga turistang babai’ durong kakataged ingan na makikita ren ang kamalay ang boli. Dia ang mga klasing turista na beken ta kaministiran sa Cuyo.

  Like

  Reply
 3. Lato

  tama kaw bags ig pareho akeng ing kon ang una, beken ako pabor sa turismo sa cuyo… rangga reng lagi ateng enasan/dagat buat ang mga lokal nga turista nga dadi ara ren sa aten ig sa ibang ligar oman aga pang rangga.. dadi kung magdayon dayon dia, ang pangabui sa aten ang mama apektaran… pira lamang ka tao ang maga pakinabang pero mas matama ang maga soprer… ademdeman indo ang ing kon i ilog arok sa atabo sa roxas??? ang mal ang tanan ay ang presyo dolar o iba pang klase kuartang dayo…
  tay indi ta ren da dia ma tadengan ateng pangamoyo ay ang sa matinlo ren lamang nga resulta…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.