Ang dasig ang timpo aman?

Ara pa ngani ang kuwarisma, lagat masapo ta tag-ururan deman sa sobrang dasig ang timpo aman? – Ano man ateng o indong mga plano dading summer o sa dagon nga dia, personal man o para sa tanan, beken pa uri maski tapos den ang first quarter. Demdem ta lamang po nga makon si Arnold H. Glasow…

Ideas not coupled with action never become bigger than the brain cells they occupied.

Enjoy the last week of May.

4 thoughts on “Ang dasig ang timpo aman?

 1. bagasay

  hay, tag-ororan deman manda. dagi kami i’ akeng bata sa puerto tay ameng balay manda dagi sa sogod, agwanta kami lamang ang ringna ameng kalsada, kapor sa tsinilas, pati kariton ang sarakayan naging mag wheels sa damel ang ag karapolit.

  Like

  Reply
 2. Lato

  akeng pamati medyo ka apon ako lamang ag alin sa pinas dato gali 3 weeks den ang ag lebas…
  si kumander manig balik den after 2 weeks sa US ta dige aga eyep den ang amian… gggrrrr!!! mayad lamang ara y ice cream dige sa amen…
  pero sa luyo dan ma ambeng den ateng mga farmer ay kaka tanem sanda ren… basipang ma abunda andang pantek sa dagon nga dia…

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  ang dasig manda ang timpo. nabs adin den baya ang no. of clicks ateng site? siguro sa dadi adagpa-dagpa re sa saka milyonis ka click kung ara ako ikakamali o saben ngani mag sobra pa. abereng ako lamang ang indi ko ro matirapan ano kabay ang atabo?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.