Matinlong Sarabien

Kaisan baya mi kostombri ako nga ara ko pa ngani nasasamiti i solbaren ang problima aga papirdi ako ren nga lagi. Basipang beken kamo ra tulad kanaken. :mrgreen:

Animan aliag kong i parti kanindo ang matinlong sarabien ga dia sa Inglis alin ki Jim Goodwin. Makon tana:

The impossible is often the untried – [Jim Goodwin]

Dia kong abasa ko lamang lagi ang una pa, tsk tsk tsk 😉

1 thought on “Matinlong Sarabien

  1. Lato

    ilog bans maski ara mo nabasa naimo mo ra ang cuyo press… imagine karibal mo ang facebook ig asta dadi dige pa ra enged ang CP???

    you’re one of a kind…ipadayon mo dan…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.