Kangingirit kita ra kung…

 1. Kung ag pakon kaw sa palingki, aliag kaw ag kuwarta isda tapos pagoli mo imong dara Saging.
 2. Kung aga ambo kaw nga Cuyonon, piro indo mo kayang ipakita.
 3. Kung aga osoy-osoy ka lamang.
 4. Kung aolog kaw sa agdan tapos ngirit ka ra maliaw maski masakit imong boli.
 5. Kung pagluwa mo balay imong lambong baliskad.
 6. Kung agsimba kaw tapos pag abot mo sa indo tsismis todo-todo.
 7. Kung imong songad indi matab-tab.
 8. Kung ma high blood kaw imong ing babangdanan ang karning baboy.
 9. Kung ang tao nga imong ing sasarigan maman da ang mabeteng kanimo pababa.
 10. Kung imong ing sasagiap dian lamang sa imong kilid.
 11. Kung aga utot kaw maluay agod indi mabati ang tunog.
 12. Kung angirit kaw maski saka bilog ka lamang.
 13. Kung kakita kuwarta apaneleng-seleng ka pa imbis nga putayen mo ig ibetang sa imong bulsa.
 14. Kung aga impisa pa lang ang tagay baleng ka ren. Tapos kung baleng ka ren makon kaw “kaya ko pa”

Oston ko andan nga 15 tay salan ko ren lamang kanindo ig bala kamo ren lang ag share indong aelaman sa pang 15. Mga tangay dia pakadlaw lamang ig ara maliag i kon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.