Puti asta Ngitit

Sa isarang kasalan ag pakiman ang batang babai sa anang nanay…

Bata: “Nay ayamo ang babai akasot i Puti kung ing kakasal?”

Nanay:  “Ang Puti imoro maman ang simbolo ang Happiness. Tenged dadi ang adlaw anang kasal, dadi ang pinakamambeng nga adlaw para sa isarang babai animan puti anang sot.”

Bata: “Tay ayamo ang lalaki akasot i mangitit?”

(Ginawa lamang malabeg ang nanay ig mag patirap sa tatay ang bata  🙂  )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.