Culture Unplugged

Isara sa akeng ing bubuat kung mi bastanti akong oras ay mag edeng sa website nga Culture Unplugged. Isarang Website nga apopono mga documentaries nga indi ta makita basta-basta sa tv. Libri pa.

Tangay kung ikaw ay pariho kanaken nga dorong kaliag sa mga documentaries, aliag kong ipabogal kanimo nga ang Culture Unplugged. – Makikita mo ang bagay nga indi mo maisip atatabo sa matod nga kabui.

Dagi po ang link: www.cultureunplugged.com

Dan akeng ing bubuat kong mi timpo ako, Ikaw anono imong ing bubuat? Basipang mi ma share kanamen, indi kaw maeya ah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.