2 thoughts on “Words of Life in Cuyonon Version

  1. Lato

    bali bali ang istorya nga dia… salamat sa ag boat ig sa ag psakin… samoro kita ren lamang kabay kung matabo oman ang mga bagay nga dia??? mi mga sinyales den ateng ginoo ig basipa ra nga mag pakitaw kita patawad sa ateng ginoo nga kung matabo oman ay ilibre kita…

    pangadi kitang tanan sa isara mi isara…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.