Shoutbox and aka now password protected

Mga tangay ang Shoutbox asta aka page ay password protected den. Patigayon indo kami lamang i kontaken kung ikaw ay aka rihistro sa CP ig intrisado kaw ag partisipar sa mga toltolanen agod kataw amen ang password kanimo. Kung ara kaw intinsyon nga mag partisipar, indi ka ren ag pakitaw password. – Matamang salamat po.

CP Admin

12 thoughts on “Shoutbox and aka now password protected

 1. Penet

  Mga kasimanwa madali alamang ag seled sa shoutbox sanda aka. Kabliten indo lamang ang CONTACT US sa ubong ig magpadara i minsahi ki Banz paagi sa AYUDA HELP. Pagtaw kamo lamang i pira ka minuto na buaten dia. Dia sa ateng kaayadan da na tanan.

  Like

  Reply
 2. Lato

  selenga indo ang manig penet dorong ka abtik… ta ing tatabangan kita pa y paseled sa bonoan ang CP… basipang dawaten da akeng ayuda…matinlo ra manda kung mi kandado ang baul para ang mga mi ana lamang ang kaka abri…
  dan lamang kailora ang aga paranodila lamang ay indi ren ka panodila… ara y maimo kung indi mag intreg o mag pakon sa luyong oma… basipang indi ra ma apektuan ateng balay balay…

  Like

  Reply
 3. Penet

  Ing seseleng ko kung pasamoro mapangilikog si Kilikog para ka seled sa bonoan ang CP.

  Ara pa si Arok? Da pa man bago ka kaseled ma kibkib ka nay sa batong bantigi sa intrada.

  Like

  Reply
 4. Bukaw-New York

  MGA TANGAY SA CP,
  Marapit den ang Mal nga Adlaw!!Seka- seka ren ang taga aten. Akaka miss da baya. Labi pa ang estacion kada Biernes. Doro pang mga bakasyonista ang aga lekas para sa Semana Santa….
  Sino ang mapasakep sa aten? Labi pa kung Biernes Santo-abaragat ang mga anorobyan o kaisan ang mga solteros asinek sinek kung sino andang intrisen ay ang mga ‘WOW LEGS’ baya alulua.Dan matud baya PENET…..Musta sa tanan.Amblig kamo mga bogtitinai!!

  Like

  Reply
 5. Bukaw-New York

  PENET ig Mapupusturang KOMAY SA CP,
  Sa Domingo Palm Sunday ren. Aka petpet ka ren daon niog nga bubuaten nga palaspas??Ako mabakal andan ang binuatan dgi.$9.00.Mas mantigo pa ang taga aten sa disenyo…Adin indong Easter Break??Ako pameyeng sa anas sa balay.
  Musta sa familia.

  Like

  Reply
 6. Penet

  Ay dan Bukaw tegka ka ren lamang sa pakpak ang penet, ara ka ren ka abot sa bonoan. Abir kablita anay ang ang CONTACT US sa ubong. Ig kontaken mo si Banz sa HELP para tawan ka na i password. Isara pa sabenda kung indi kaw ag pakita imong kapustura paagi sa avatar, sabenda indi ka makilala ang manigpenet sa bonoan.Tay indi kasamit ang barangen sanda bararawan. Mal’na adlaw den pa man, bawal den ang karni.

  Like

  Reply
 7. Penet

  Ay dia ara pa katotoman i ang dalan ang prinsisa ang CP na si Bagasay. Aiwan den kabay? Sabenda a potay den ang manigpakinas.

  Like

  Reply
 8. bagasay

  ika’ na baya penet, nadora ako lamang i’ saka pamirek naidlaw kang lagi kanaken!

  dagi ako ron – mayad nga adlaw! kaabot ko lamang kaapon agpamalingki ako sa adelaide, australia tay pag togpo ko sa manila, ang sarakayan ing salan lamang ni kaba’not sa parking area i’ ang airport, ing apit ko doto ig magpatoron sa mall of asia. mag apon ameng tarabidan i’ akeng mga BFF since elementary – si adela tabi-caabay asta si lalaine villagracia-cabailo. mi chaperone si adela, anang laber nga si lando caabay asta anang daragang si rosanne(graduation dadi i’ ang batang dia, cum laude sa nursing, FEU). si lalaine i’ na ing iban da ni manang nang sylvia “baby” villagracia-moreno. sanda ang mga matod nga tangay tenged maski moro ron i’ boay ameng tarangayan asta dadi ara pa enged i’ kokopas!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.