There is always SOME

From The Daily Love…

There’s always some truth behind: Just kidding, Knowledge behind: I don’t know, Emotion behind: I don’t care & Pain behind: It’s okay.

Pasamoro kabay dia sa Cuyonon?

1 thought on “There is always SOME

 1. palaminko

  Kadangmitang orog-orog mi anang kamatodan enged o patama sa ing intrimis, indi ba?

  Katamang sabat nga “ilam” o “indi ako kaelam” pariho lamang ang sabat i Garcia asta Ligot nga, “I invoke my right against self-incrimination, your honor.” Maliag-ikon pasangdan lamang para indi tana kasabat i diritso sa pakiman o mi ingtatago tanang kamatodan na indi na maliag ipaelam o indi tana maliag agbotig i diritso.

  Pag ang tao agkon “ara ako labet”, dan dorong ka tabirab. Dato aga-elat lamang nga amomaen tanan pa.

  Indi ka ra ag sarig i mayad o paret nga lagi pag agkon ang tao i’ “ayos lamang dan” o “ara kaiwan”. Magkaisan sa anang isip-isip, “Kababales ako ra enged kanimo.” Kung sa Ingles pa, “Bullet day, I will giant you.”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.