Mga nasulat ang ibang tao tenged sa Cuyo

Mambeng sa leba nga mi mga tao nga beken Cuyonon piro aga o ag sulat atetenged sa Cuyo.  Mambeng sa leba nga maski beken sanda taga aten, proud sandang i advertise ang banuang Cuyo. Ang iba ing ri recommend anda pa sa andang mga tangay. Ateng local Government? tai’ balat!

Samitan tay bisitaen ang mga links sa ibaba, para ipakita ta ra sa mga authors ateng suporta sa andang pagsulat. – Ano man indong ena-ena, indi kamo maeya, aten dia.

 1. Cuyo’s Pandan Island
 2. Cuyo Island
 3. Around Cuyo
 4. The impressive  fortress Church of Cuyo
 5. Quijano Windsurfing Retreat
 6. The Cuyo Loop
 7. Cuyo Islands

2 thoughts on “Mga nasulat ang ibang tao tenged sa Cuyo

 1. bagasay

  salamat sa mga posts, banz. ang mga tao baya sa aten asta dadi indi anda pa enged ma-appreciate ateng kultura. anything old, kaministiran telesan i’ bago. ang isara sa mga ritrato digi, ang balay i’ ang mga san juan sa tandang sora, cabigsing, ara ren dadi. ing baligya ang logta, ig ing patindegan den i’ bagong building.

  akeng bati ang madason nga babakalen ang balay sa baybay. madodora ren da enged ang historical value i’ ang cuyo….ateng mga local officials anono andang ing boboat? ilam baya kong anono. makori ren lamang magboliao i’ bisara. ara enged kananda i’ akakaisip nga magpakig ampang sa national historical commission or national library. masyado sandang okopado…..

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  bagasay:

  salamat sa mga posts, banz.

  @bagasay: Ara sapayan. Beken moro consistent ang mga aga patona-tona. Pabetang ta, sigurits sa Agosto libri reman ang purongitan, ig para kanaken maambeng ang tuladia tenged maman akeng ing kolayan. Sa madason nga apat kadagon bawal deman damparang. Animan ang mga tao sa aten ang iba ing lalasayan. Dan akeng ena-ena lamang po ig isara lamang sa alimbawa piro matod nga atatabo. (No Offense meant kino man) 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.