3 thoughts on “Kanen

 1. Penet

  Banz ang pakaen nga dia midyo “party” ang mga amerikano. Ara i kanen. Piro saben beken da, moro na matamang pagkaen. Ang mga amerikano moro na masimpan “pizza” o “cupcakes” lamang. Kung “Children’s Party” ara ngani papakaena ang gorang-gorang. Animan pagkatapos ang pakaen a keras akong makaoli para makakaen i masabor-sabor. Siyempre mi kanen.

  Like

  Reply
 2. Penet

  Datong maririntek pa si Manny Paquiao sanda anang lima ka bogtitinai sanda ara ra i kanen. Moro na ang andang kayang bakalen saka polak lamang na begas. Tay kung sesegnaden anda indi ag kausto kanandang tanan. Para magkausto ing lugaw anda ren lamang.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.