7 thoughts on “Amos maboto kita

 1. Penet

  Banz sayuda ako anay kung anono ang istado ang Cuyo Press. Dia ba kita a kakabit lamang sa Word Press animan public press?

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Penet:

  Banz sayuda ako anay kung anono ang istado ang Cuyo Press. Dia ba kita a kakabit lamang sa Word Press animan public press?

  @Penet: Ang WordPress ay Open Source community kung sadin ang mga Programmers/Developers around the world aga buat i Templates asta Plugins kung sadin ang CODES ay OPEN animan Opensource, maliag ikon ara Virus or Malware ig pwiding i modify ig i redistribute around the world according to the License Agreements. – Maman da ang aga host ang CP kung sadin ing renew ni Sapi-Sapi dading dagon nga dia ang Domain tegka April 2012, Animan akikita kita sa bilog nga kalibutan. Salamat oman ki Saps 😉

  Akeng maliag i kon ang i PRIVATE , ay para lamang sa mga invited registered and unregistered users ang CP. Ara ra dia maliag i kon, aliag ko lamang maelaman ang ena-ena ang mga visitors ang CP paagi sa anonymous
  voting. (POLL)

  Kung i private, meaning ang invited lamang ang kakaabri ang CP, which DEFEATS the purpose of Internet (International Networking).

  Kung Public, meaning ang iba sigi lamang panodila hae hae hae.

  Oman Survey lamang dia agod maelaman ko kung sadin ang CP 5 years from now. – Matamang salamat sa imong pakiman ig sa pag domara ang CP.

  Like

  Reply
 3. bagasay

  beken ako sayod. dadi pa lamang ngani nga beken pa private ang iba maski aliliag ag pasampora andang maragket aga kon pa kanaken ay sanda kono beken mimbro. pirmi ko ing olit kananda nga ara ra membership digi tay ara pa ra enged i’ irireg.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.