Pangadi kitang tanan…

nga basipang iparaye ateng Gino ang Tsunami sa ateng banuang Pinas labi pa ren da enged sa aten sa Cuyo. GODBLESS CUYO! – Ing nirbyos ako pagkatapos kong abrian akeng laptop ig nabasa ko sa google alert nga katabid ang Pinas. Let’s all pray!!!

8 thoughts on “Pangadi kitang tanan…

 1. Lato

  maman enged ilog bans… maski ako kakita ang news maentras aga yapon kami dadi ing keban y mayad… basipa ra manda nga maraye sa aten ang mga disgrasya nga kundia… asisilag den mayad si mother earth ig san katabid den ateng ginoo…let’s all pray for one anothere…

  Like

  Reply
 2. Penet

  Ayaw kamo i adlek para sa ateng banwang Cuyo. Matama reng bagyo na Signal No. 3 ang ing kokon na matama sa Cuyo kanodayang doto ako pa piro pirmi ing liliasan. Dara moro na sa teng pag-ampo sa ateng Ginoong Dios ig sa agteng pagsarig kanana. Mag pangadi kita katabid den ang pag-andam.

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Ang mga Japanese maski trained sanda sa tuadiang trahidya marake pa ra enged and apatay. Simpan sanda as part of the RING OF FIRE. link below.

  http://bit.ly/xpPAO

  Ay ang Pinas? Hmnnn…… God forbid piro sino ang indi adlekan labi pa kung ang Pinas ay parti ra ang RING OF FIRE?

  Like

  Reply
 4. bagasay

  kaloyan da ateng ginong dios ig ateng mal nga patron san agustin ang cuyo. adedemdeman indo akeng ing solat mga darwa ren kadagon ag lebas? sa 46 ka poro i’ ang cuyo, 16 doto mga inactive volcanoes. and cuyo mismo tatlo anang volcano – aguado, bonbon asta kaimamis. pati bisucay volcano ra. iparaye ren lamang kanaten ang mga ag kakarainabo dadi.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  Arisibi ko lang, ig aliag ko i share. Bala kamo ag maramad.

  Sept 11thh (New York)
  Jan. 11th (Haiti)
  March 11th (Japan)

  coincidence? – Open your bible and read. Luke 21:10-11

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.