The Islander’s life sigon ki Palaminko sa Definitely Filipino blog

Ing bisita ko ang Definitely Filipino blog kung sadin ag patad si Palaminko anang ena-ena atetenged sa ateng banuang Cuyo. Isara sa akeng aliliag i balikan oman kung magtogot ang timpo sa madarason nga adlaw ay ang mga reunions pagkatapos ang Holly Week.

Dagi ang mga maambeng ng inemdem ni Palaminko kadabis matapos ang Holy week datong mga timpo nga tana sa aten pa. Ig makon tana sa bisarang inglis…

Every summer, usually after Holy Week, we would stay for two or three days in Ba’yad (bah-yad) – the ancestral home by the beach of the Blanco family inherited by one of my father’s sister. Ba’yad Beach is characterized by creamy-white sand with a stretch of more than a kilometer. Like the Kapusan’s, the sand at Ba’yad is fine and firm that it could be treaded by a bicycle or motorcycle. There we did nothing but swim from morning till nightfall and/or play many sorts of kids’ games.

Ang kaambeng i pamatian aman? – Iba-iba ang ateng kinaugalin pagkatpos ang simana santa. Pwidi ta kabay mabasa ang indong mga ena-ena digi? Tamang-tama lamang marapet den ang Holy week.

Godbless all Cuyonons!

2 thoughts on “The Islander’s life sigon ki Palaminko sa Definitely Filipino blog

 1. Penet

  Akeng ugali matapos ang maal nga adlaw a pakon ako ron nga lagi sa Paragua. Moro na mi makaeyang ikspirinsia kami ni Auditor Ming Borja. Isarang bakasyon na mga istudyanti kami pa sa Manila ag patabo kami i maal na adlaw sa Cuyo. Ing agyan ako ni Ming sa balay para magpasakep ang “Swalaw”. Tay maaga pa ag agi kami anay sa tianngi ameng klasmit na si Aida Tabi para magtangyay i tuba. Tay a sobran. Mga baleng kami ren ag pakon kami pa ra nged sa plaza. Pag-abot doto akita namen ang balay-balay na ing susulwawan. Dayon kami ag saka doto. Aroy dan pa anang pakilooy i ang mga malam na maglusong kami. Ag lusong kami datong maga-impisa ren ang prusisyon. Adiyos datong magprususisyon don ag kamali kami i tabid sa linya ang mga babai’. Ara namen nababati ang ogyaw ni Sir Jong Fernandez na maglagteg sa linya ang mga lalaki. Moro na ameng kaisip sa tamang linya kami ra ay katabid namen da s Aning Jerry Tan na katabid da sa linya ang mga babai’. Moro na lisbot tana ra. Mabael na barita pagkaaroman sa Cuyo ameng ing buat. Sa ameng kaeya, ako sanda si Ming ag sakay nga lagi sa Princess of Antique papakon sa Paragua. Dan ang istorya na pirmi nameng atatandan pagkatapos ang maal na adlaw labi pa kung mi a kantiyaw kanamen na “Jimmy, Ming, Swalaw doman”.

  Like

  Reply
 2. lato

  tamang tamaang aviso nga dia ay kami maga re union sa April 26-27 2011… sa tanang bata, inables, apo o apo sa tod ang pamilya MARTINEZ-ACERO dayon den ang re union sa abril… ako ngani mi tiket den animan pirmi akatel katel akeng rapa rapa…
  ang kanaken basta school holidays eseb adlaw adlaw ay kamalay ang baybay asta malimpio pa ang cabigsing ang una…makon nga lagi si tay carding(+) medyo ako ren kuno ang badjao ay mangiti pero ang bok bulagao hehehe…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.