Bagong barita tenged sa Balaguen rape issue

Alin ki Noel Acosta, narisibi ako ang anang email paagi ki Kutapdi kainang timprano 6:45 AM Toronto time. Ig dagi anang aliag ipabot kanateng tanan atetenged sa issue: 

Kumusta ren lang Diony

Nadakep den ang mga suspek y ang CIDG kahapon asta kainang umaga. Matamang salamat sa indong tabang pinansyal naging madasig ang kalyek ang CIDG me nanagamit kami na pang fuel sa andnag mga sarakayan. Makanunugon da ang betang ang CIDG pagabot amen aga patak-patak sanda andang pang gasolina andang personal na sarakayan pa andang ing gagamit animan ing tawan amen den lang ey pang fuel galing duto sa indong ing padara. Kahapon umaga nadakep ang saka suspek ang isara ay ara anda natuman maghapon ing bakalan amen den lang pagakaen andang pagabot ay duro kagetem ara ka igma. Ing warningan anda pagabot y apat ka adlaw shoot to kill anang abuton ing surrender anang tatay datong gabi.

Ma email ako lang oman pag nakatiyempo asta ipapadara ko sa madason ang sulat pasasalamat ni nong Greg asta ang kopya ang acknowledgement of acceptance. Medyo ing hati akeng oras dadi muro sa trabaho asta sa pagtabang asikaso ang kaso.

Matamang salamat oman kanindo

Noel

Salamat sa ateng Gino ig nabati na ateng pangadi ig salamat da sa tanang ag suporta sa pamilia ang biktima. Indi kamoy soramen balik balik digi sa CP tenged ipapaskin amen ano mang barita ang ameng matimes tenged sa issue nga dia.

Related Posts: Update: Balaguen rape issue asta murder.Matamang salamat sa tanang ag tabang sa pamilia ang biktima sa Balaguen.Tabangan ta ang pamilya i ang batang ing rape ig ing patay sa Balaguen.

1 thought on “Bagong barita tenged sa Balaguen rape issue

  1. Lato

    mayad nga barita dan Noel…basipang matawan y hustisya ang natabo nga dia ig ang dapat nga sintensya bagay da sa krimen nga andang ing buat para mag sirbi nga ehemplo sa ibang mi katoyaon nga toladia… beken y normal ang mga tao nga ag buat y dia… ameng pangadi kanindo…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.