13 thoughts on “Happy Vday to all

 1. patukarog

  aruy ta dia banz, midyo puzzle da baya kung anono ang sa-isip ni Seloy na duro kaleban – tana baya mapabura-ayog, mapitada, o kapapa-iget den? 🙂

  Like

  Reply
 2. Kilikog

  SELOY: Nining, todo-todo akeng paggegma kanimo na sabaten mo ako lamang, ang manga stars sa langit, isara-isara kong papamupon para i’taw kanimo.
  NINING: Tama ren dan imong manga boladas, pagpanloas den

  Like

  Reply
 3. palaminko

  Makoy: Sarah, kung anono anang tegas i dia maman da ang kategas akeng pagegma kanimo.
  Sarah Butan: Makoy, kung anono ang kabutod ang mga ilamonon sa kilid ang soba maman da ang kabotod akeng pagegma kanimo.

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Babai: “Aga paret kaw nga ang babai maintras aga MALAM aga dogang postora?”

  Lalaki: “Aw en!”

  Babai: “Sa imong seleng ako aga pamostora?”

  Lalaki: “Ayamo sa imong seleng ikaw ara imamalam?”

  Like

  Reply
 5. palaminko

  Makoy: Ikapa ren, indi ka-g adlek. Indi ba makon kaw ika’ mi epet nga magkal?
  Sarah: En, tay ako ing adlekan mayad sa olod.

  Like

  Reply
 6. Kilikog

  Seloy: Matud gali andang kon na kung ano ang ing ba’el ang baba’ , maman da anang ing ba’el sa i’baba’
  Nining: (Ing pa’itey na anang bibig) Beken da.
  Beken gali matud andang kon na sa lalaki’ kono, kung makadong ang irong dan maliag ikonon ma ba’el anang kargada, piro aga paraet ako na aga bael ang irong kung aga butig lamang.

  Like

  Reply
 7. palaminko

  Sarah: Ga, opotan kita.
  Makoy: Sigi, piro kong makita ta kaw s!%r@n kita.
  Sarah: Dato lamang gali, ariglado!
  Makoy: Pasamaoro kong indi ta kaw makita?
  Sarah: Wi damparang, dian ako lamang maopot sa loyo ang pono.

  Like

  Reply
 8. Kilikog

  Darwa ka aga panodila ig aga elat ang mamanaibo’ ke Makoy i’ ke Sarah
  DADONG: Pay akikita mo ang aga galem-galem sa anang sarakangan i’ Sarah? Ara sut na panti.
  TOBAY: Madelem den imong manga mata, pay. Aka panting mangitit.
  DADONG: Pay, ikaw ang talagang kailangan deng mag antehos, ateng akikita maman den ang kamatudan, abir pakimanan ta dyang mexicano na agalebas
  MEXICANO: “Es moscas, chinga su m_dre”

  Like

  Reply
 9. Lato

  Sarah: Makoy ako iwanen mo???
  Makoy: Luluasan ta kaw ang tanan imong sut…
  Sarah: tapos anonon ang madason mo nga bubuaten???
  Makoy: dagi babayloan ko akeng regalo kanimo… poro brand new para mag pustura kaw dogang…happy vall kanimo..

  Like

  Reply
 10. Kilikog

  SELOY: Nining indi kita ag apura, elaten tang mag loa’ ang bolan.
  NINING: Tay ako ing u_t_gan den
  SELOY: Tay sige loa’sa ren imong panti para mabel ko ron anang garter ig para maboat kong panirador sa bolan, aga u’lot den pa man.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.