Update: Balaguen Rape asta Murder issue

Siguro abasa indo ren ang komintar ni erek-erek sa ameng pasalamat sa paskin nga dia. Inaling ara, dagi anang barita ig makon tana…

mga tangay ang date na ing pangako duman ang cidg ki tay greg ay dading feb 21 sanda mauli dayon cuyo. ang warrant kuno pirma ren lang ang piskal ang elat pra sa release tay makon aka leave pa, mski tuladato sigi para balik-balik ang pobreng tatay para doto tay ing pangakuan tana ruman na maski leave dadaraen anda ren lang kuno ang papel sa balai ang piskal para sa anang pirma..hayyy! basipang mi katigayunan denda ang mga panaw y tay greg. Dague maman ang oring barita kanaken y anang bata y tay greg ay kada mi timpo si  tay greg aga kon sa anang bata magpaabot da barita kanaten aga elat-elat matinlong resulta.

Related Posts: Tabangan ta ang pamilya i ang batang ing rape ig ing patay sa Balaguen

6 thoughts on “Update: Balaguen Rape asta Murder issue

 1. Penet

  Haay! Malabeg-labeg pa galing prusisyon gali dan. Ang pipirman ang piskal ay “summons” pa lamang (ang maga isyu ang “warrrant” ay isarang “judge”). Ang “summons” maliag i kon isarang papilis na aga kon sa suspik na sabaten na ang riklamo ni Mang Greg o anang pamilya. Katabid digi ang “Affidavit-Complaint” ni Mang Greg ig iba pang testigo. Dia i ipaparisibi sa mga suspik, para sabaten anda sa seled 15 ka adlaw. Kaampangen anda ang ibang piskal dian sa Provincial Prosecutor’s Office para mapirman ang “summons”. Ang Provincial Prosecutor ay si Allen Ross Rodriguez, anang manugang ni retired Judge Filomeno Vergara, dati ra Cuyo ig Agutaya. Ano kabay kung pasyaran indo Mang Greg si Judge Vergara para makatabang kanindo. “Time is of the essence digi”. Bolawan ang tiyempo. Sabenda pag-abot ang “summons” sa Balaguen ara renda ang mga suspik. Pagkatapos makasabat ang “summons” tatawan pa ang piskal i oras para adalan ang reklamo sanda ang sabat, kung mi “probable cause”. Kung mi dian ipapasaka ang reklamo na “rape with homicide” sa Regional Trial Court sa Puerto. Dan doto lamang maga isyu i “warrant of arrest” ang judge, sa datong oras ing tatawag deng mga akusado imbis na suspik. I papadara ang “warrant” sa Magsaysay PNP ara ariston ang mga akusado para ikalaboso sa Provincial Jail. Dyantri kamo makaen kamo nged i kangkong adlaw-adlaw doto. Ang makori lamang pag-abot ang “warrant” sabenda ara ren ang mga akusado sa Balaguen. Taga Roxas pa man ang prinsipal suspik. Maski ngani ang “summons” indi ren kaabot sa mga suspik sa Balaguen. Ang matinlo i buaten anda Mang Greg ay panidan anda kung adin den ang mga suspik sabenda sa Roxas den, para doto ron lamang sa Roxas PNP i padara ang “summons”. Sanda magrapit sanda sa “Public Attorneys Office” para mi maka giya kananda kung anono andang bubuaten. Dia libri ra. O ki Judge Vergara, Atty. Palay, Atty. Mabanua ig Atty. Venturillo. Sa akeng seleng kurang i aga giya o aga abiso sa pamilya Lagrosa.

  Like

  Reply
 2. lato

  penet salamat sa pasanag pari sa mga bagay nga dia… parte sa suspek, sanda doto ren sa roxas ig mabuay deng timpo… ing dakep manda ang una tay ara y warrant animan ing bulyawan…mayad dyan kaw nga aga giya y maite sa pamilya nga agrabyado…

  Like

  Reply
 3. palaminko

  Manong Penet, pasinsya enged lamang tenged nga dadi ako lamang nasanagan ang prosiso sa pagdarakepen ang mga sospik sa isarang krimin. Agroroya akeng lawas tenged sa boay ang prosiso bago madakep ang mga suspik, kong mi mga koarta o mi protiksyon ang mga ayep nga sospik, aboay deng timpo nga akapalagiaw sanda maski sadin anda aliagan bago mabel ang warrant of arrest. Animan gali dorong krimin nga indi marisolbar digi sa Pilipinas ay toladan ka boay ang prosiso.

  Like

  Reply
 4. bagasay

  barita nga agseled sa akeng cellphone dading aga alas tres media ang apon:
  nadakep den ang sakabilog nga suspect sa rape-slay sa balaguen, magsaysay. dato ron dadi sa provincial jail. ang isara ing sasagiap pa.

  Like

  Reply
 5. banbanen

  bagasay:

  barita nga agseled sa akeng cellphone dading aga alas tres media ang apon:
  nadakep den ang sakabilog nga suspect sa rape-slay sa balaguen, magsaysay. dato ron dadi sa provincial jail. ang isara ing sasagiap pa.

  @bagasay: Matamang salamat sa barita. Matinlong barita dia kanateng tanan.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.