Ang puno ang Lumboy sa bgy. Tenga-tenga baw!

Kung ag bael kaw sa Cuyo masasakayan mo dia. Dato anay kadabis maga oli ako alin sa skul kadengan akeng mga klasmit pirmi amen ing totodila ang puno ang lumboy sa barangay tenga-tenga sa atobangan ang munisipyo kung mi aka paskin. Kadangmitan baili. What? When? asta Where?

Maski ara ako pag baili o kaagi baili, ilam kung anono midian ang puno ang lumboy nga dia nga kada mi akapolit nga maputi nga kwadrado ing rarapitan amen i basaen. Kaisan mga abiso sa pakarawat, mga meetings ig marake pa.  Kakangirit ako kung adedemdeman ko kaisan. Akeng pag oli ang bolan Mayo 2010, doto pa ra ang lomboy tay ara ko naripara kung mi aga paskin pa ra doto. Mi aga paskin pa kabay?

Dia maman ang naelamang madasig nga pag abiso ang mga taga lansangan dato anay ig libri pa. Kamo dian sa Paragua, sa kabukidan ig sa kapoporoan, anono ang indong paagi?

Baritay indo kami ra, datong timpong kingki lamang ang aga imorat dake agod magkiritan kita sa gabi? Bago daya ang katinlo i demdemen ang kabui dato anay? Ig isara dia sa parti ang akeng kabui ang Puno ang lumboy sa Tenga-tenga. BAW!

Amos maarampang kita!

[banbanen]

2 thoughts on “Ang puno ang Lumboy sa bgy. Tenga-tenga baw!

 1. bagasay

  banz, mayad ngani mi kinki pa nga padake….ang high school kami pa kong mi “party” kono sa PSAT cottege ameng solo katol lamang – hahaha! mag oroli ren ngani ara kataposan nga aratedan – di ba lokus?

  Like

  Reply
 2. banbanen

  bagasay :
  banz, mayad ngani mi kinki pa nga padake….ang high school kami pa kong mi “party” kono sa PSAT cottege ameng solo katol lamang

  Mambeng pa ig ara pa rapist aman? :mrgreen:

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.