Matamang salamat sa tanan nga ag tabang sa pamilia ang biktima sa Balaguen

Sa aran ang Cuyo Press aliag amen ipaabot kanda tangay katabid ang iba pang mga Cuyunon digi sa Toronto nga ag paabot andang tabiang pinansial sa pamilya i Gemma Lagrosa. Nai-forward ko ron sa pamilya paagi ki Noel Acosta akeng na-solicit nga ag abot da P22,100. Matamang salamat oman sa tanan nga ara ipabaya. Kaloyan kamo ateng makagagaem ig tawan kamo pa mas marakeng grasya.

Related Posts:  Tabangan ta ang pamilia ang bikitmang i rape ig ing patay sa balaguen

[Kutapdi]

7 thoughts on “Matamang salamat sa tanan nga ag tabang sa pamilia ang biktima sa Balaguen

 1. erek-erek

  Apatunay lamang ang Cuyonon maski adin mag ererek sa kalibutan pero taguipusong Cuyonon para nged pirme balikid sa inalinan niman duro kitang grasya nariricibe sa ateng Guinoong Dios. MAtinlo ja nga barita. Si tay Greg matabid aruman C.Dios pa puerto for cidg at court follow-up.

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  erek-erek :

  Apatunay lamang ang Cuyonon maski adin mag ererek sa kalibutan pero taguipusong Cuyonon para nged pirme balikid sa inalinan niman duro kitang grasya nariricibe sa ateng Guinoong Dios. MAtinlo ja nga barita. Si tay Greg matabid aruman C.Dios pa puerto for cidg at court follow-up.

  Matamang Salamat erek-erek

  Like

  Reply
 3. erek-erek

  dadi bago agsakay tay greg ag apit da sa balai. ma importa tana kuno para sigit-sigiten ang cidg pati korte tenged lebas den sandang ing bulyaw nga date para sa mga dapat natabo. matamang salamat ingan kuno sa aga tarabang niman lalo ga baskeg anang leba beken lang pinansiyal na tabang indong ing papabot kundi tabid pati suporta bilang taw. kung mag ing abot na magpabaya baya ruman ang cidg at korte sa release ang warrant beken den da maraye sugod den sa SOCO or kay erwin tulfo para sa madasigang resulta. sa papangatubangen na marabot ang pamilya kelangna kita anda pambaskeg da leba maliban sa pinansiyal. kaya ta ja basta maparaet kita maski kilo kaisan ang hustisya kung Guinoong Dios ang mag obra taob tanan sa anang kagagaeman…
  Sa akeng mga kapwa Cuyonon proud ako mi dugo ako cuyonon nataw sa cuyo agamal ang isla mi gegma asta mi paninindigan. Ja cuyonon! isara akong cuyonon! cuyonon ako!

  Like

  Reply
 4. banbanen

  erek-erek :
  dadi bago agsakay tay greg ag apit da sa balai. ma importa tana kuno para sigit-sigiten ang cidg pati korte tenged lebas den sandang ing bulyaw nga date para sa mga dapat natabo. matamang salamat ingan kuno sa aga tarabang niman lalo ga baskeg anang leba beken lang pinansiyal na tabang indong ing papabot kundi tabid pati suporta bilang taw. kung mag ing abot na magpabaya baya ruman ang cidg at korte sa release ang warrant beken den da maraye sugod den sa SOCO or kay erwin tulfo para sa madasigang resulta. sa papangatubangen na marabot ang pamilya kelangna kita anda pambaskeg da leba maliban sa pinansiyal. kaya ta ja basta maparaet kita maski kilo kaisan ang hustisya kung Guinoong Dios ang mag obra taob tanan sa anang kagagaeman…
  Sa akeng mga kapwa Cuyonon proud ako mi dugo ako cuyonon nataw sa cuyo agamal ang isla mi gegma asta mi paninindigan. Ja cuyonon! isara akong cuyonon! cuyonon ako!

  Matamang salamt i oman erek-erek sa update

  Like

  Reply
 5. erek-erek

  mga tangay ang date na ing pangako duman ang cidg ki tay greg ay dading feb 21 sanda mauli dayon cuyo. ang warrant kuno pirma ren lang ang piskal ang elat pra sa release tay makon aka leave pa, mski tuladato sigi para balik-balik ang pobreng tatay para doto tay ing pangakuan tana ruman na maski leave dadaraen anda ren lang kuno ang papel sa balai ang piskal para sa anang pirma..hayyy! basipang mi katigayunan denda ang mga panaw y tay greg.
  dague maman ang oring barita kanaken y anang bata y tay greg ay kada mi timpo tay greg aga kon sa anang bata magpaabot da barita kanaten aga elat-elat matinlong resulta.

  Like

  Reply
 6. erek-erek

  mayad nga barita para sa mga concerned cuyonon na agtabang sa pamlya ang biktima. sa dadi ang warrant of arrest akababa ren asta mi nadakep den ang cidg isara sa darwa nga suspects beken ko lang sure pa ang sakabilog kung kumpirmang nadakep denda kapon. mabael na paslaamt da para kanateng cuyonon, tenged ateng ing lalaban nga dengeg ateng isla dague C.Dios aga amat-amat denda kalyek. sa mga aliag pa agpabot tabang mabael pa ang mabubuat indong tabang tenged dgue bibiran ang pamilya sa pag umpisa ang kaso dgue ang pina ka trial anda para ma-den ang mi mga sala. maimo indi kita ra pabaya ulit pareo ateng kabeg umpisa palang ang laban. aga elat kami pa ang tamang oras na tapos ang kaso nataw ang hustisya sa pamilya asta sa isla. ayamo pirme ko sambit ang isla i-xplikar ko lang kung sa tamang oras den na mapagbigyan ng korte ang hiling seguridad ang isla banuang cuyo magsaysay.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.