Abiso: Disclaimer ing dogangan

Aliag amen lamang ipaelam nga ang Disclaimer ay ing dogangan amen. Patigayon den lamang i bassaen. Dati walo lamang, dadi siam den. Dagi ang link, kablita indo lamang patigayon ang korit nga dia. – Matamang salamat po.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s