Aga pasalamat mabael ang pamilia ang biktima kanindong tanan

Aga pasalamat doro bael ang pamilia ang biktima. Paagi ki ‘nong Noel Acosta y Hugo, dagi ang minsahi…

Sa mga nagpaabot andang tabang pinansiyal man o pangadi, nagapasalamat kami duro bael kanindo dati-dati medyo akaka-isip kamo ren pairalin ang ameng sadiling hustisya tenged sa ameng kasilag sa natabo asta sa sobrang gastos magasikaso ang kaso digi sa Pinas. Pagsampa pa lang me bayad den. Indi kaw kasampa kung ara kaw y bayad. Masyadong commercialized, public business den ig beken public service.

Sa dadi midyo mabaskeg den ameng leba na ipadayon ang pag sagiap i hustisya. Si nong Greg datong ag lebas na bulan ing tawagan ni nay Jovit na mag pakon sa CIDG ang pobri midyo nadodoran den pagasa ay maski pamasahi sa traysikel ara. Ag ampang kami ren lang na mag-asa na bawasan aken bonus para mi magamit sanda. Kaloy Dios nadayon da ang plano na makapakitaw tabang sa CIDG ig naging positibo ra sanda.

Matamang salamat kanindong tanan

Mga naunang paskin: Akeng ena-ena ano ang imong?Tabangan ta ang pamilia ang batang i rape ig ing patay sa Balaguen

3 thoughts on “Aga pasalamat mabael ang pamilia ang biktima kanindong tanan

 1. lato

  ang ka pungaw manda dyan sa aten aboton kaw ngani y kakorian pareho dia… tama indong ing boboat nga pabaskegen indong leba ig isaring sa hustisya… kung ara matabo tay dan bala ren ang sa ubong..
  basipa ra ma tawan y hustisya ang indong pamilya…ang tao nga ag buat y dia dapat inde ren y bulyawan ay dan beken den y normal… maga oman tana enged ay maman anang masakit…
  aelamn ko nga matama pa ang maga taw y tabang beken lamang y financial kundi pangadi ig advise…

  Like

  Reply
 2. erek-erek

  sa akeng pag ampang sa bogtitinae ang biktima, ang warrant of arrest po ay sa seled ang domingong dia mapapalua. sa dadi aga elat para sanda y cidg para sa dugang imbestigasyon na kakapabaskeg lalo ang kaso nged lang mejo ara pa manda pero indi kita sinti sigon sa pamilya kaseled den andang file sa SOCO interview ren lang ang isarang taw para mapadayon makapet ang SOCO. Kung mi aliliag pa ra ag pamalikid jan sa ateng kasimanua nga tlgang amiministir pinansiyal na tabang matama po nga pagi pwede ta buaten kung sa taguipuson lang ang pagtarabangen. indi kita ag pamulyaw sa kaso nga maga protekta beken lang ang mismong pamilya kundi ja paagi ren da para mapakita ang hustisya asta maprotektuan ang banuang cuyo sa ateng ing atubang pa. ayamo nakon ko dato? simple lang po, ora mismo nadakep ang salarin, matampekan y kaso persona non-grata sakeng pagka intindi dan ateng papangawidan na maski inoro indi sanda katuntong balik cuyo kung matabo man kalusot sarabaten den y otoridad kananda ang kabasulan asta pagi dgue ipakita ta ang cuyo beken basta basta nga isla na kapapalampas tuladague laypa kita mga cuyonon abatok pag abot sa tawag ang dengeg.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.