Update: Balaguen Rape Issue

Mi kinaelaman dia sa paskin datong Jan 4th. alin sa parinti ang biktima. Makon tana…

agapasalamat ako sa imong pag post ang comment na dia. Ako si Noel Acosta y Hugo 41 anyos bata ako ni Teresita Acosta y Hugo, akeng lolo ay c Rufino Hugo dian sa Lacaren.Agatrabaho ako dige sa PSU main campus Puerto. Ang biktima ay ang bata ni Nang Dina Lagrosa asta ni nong Greg na Lagrosa. Ang aran ang bata ay si Gemma Lagroasa 14 years old. Si nang Dina maman ang marapit sa ameng pamilya dahil kaeban amen tana sa ameng simban sa adventist diyan sa cuyo ang mga bata kami pa. Si nang Dina ay bata ni Nay Paula Dador, dating Gabinete dyan sanda sa Lengna. Ang manang ni Nang Dina na c Jovita Dador ay naging asawa ang lebayen ni Nanay na c Regalado Hugo. Digue sanda ra aga pirme sa Puerto.

Aliag ko istorya basi sa barita ni Nay Jovita datong andang paguli sa cuyo ang pagkatabo ang krimen. Datong hapon ang miyerkules ang biktima ang magauli ren sanda ay nagagi sanda sa pragilingan ang paray. tengued medyo mabubuayan pa ang pagiling ag beles den lang ang bata ey begas para makauli na lagi dahil maga birthday anang tatay. Ing salan na anang mga lebayen para maman den lang ang mag pagiling. Nakita anang mga lebayen na ang darwa ka suspect ay dalidali ag una sa aragyan ang bata papakon Lengna sa andang balay. Pagkatemprano ara kauli ang bata. Ang ena ena anang mga gurang-gurang ay ag katurog lang sa anang mga ilog. Pangarwang adlaw ag duda sana ren ing pa blotter anda sa pulis magsaysay ara man lang ing buat na aksyon. ag desisyon sanda na magsaragiap katabang ang mga tanod pwera ang pamilya ang suspek animan nagduda sanda na lagi. Ang mga pulis magsaysay ara man lang ag tabang.

Halos tegka kasasangen ara sanda panare. asta makita anda ang bata na agapalngamo ren ing-ipit ang bato anang degan asta anang ulo. Halos marunot anang itsura, ang bato aga begat ey 40 kilos. Ang anang mga braso ing lusi pati anang hita. Ang buay pa ag abot ang mga pulis tapos ara pa i kordona ang crime scene para ma preserve ang mga ebidensya. Ag umpisa sanda mag buat ey report asta mag bel statement sa mga posibleng witness halos saka domingo ren natabo ang krimen. Eng elat anda pa andang chief of police na nagatabid-tabid sa andang mayor duto sa brokespoint. Datong pagkatabo ang mga suspek (ang isara ay taga andang lugar da ang uring balay na maagian papakon sa balay ang biktima. Ang isara ay taga Magara Roxas na nag pasiar duto kananda na dati ren lagi na ing babangdanan sa natabo ra sa Sitio Malatgao, Magara, Roxas Palawa, sa kilid ang suba. nagabakal ang bata ey gas ing abangan na ing rape ey patayen eg in ipit da ang bato. Ang apelyido ang bata na dato ay Dagot.)

Ibalik duto sa pagkatabo. Maaga pa ang mga suspek ay nagtegbeng na lagi para mag pa Roxas. Pagabot sa Roxas ara pa ey pamasahe. Ing ingbalikan sa lantsa ang tatay ang saka suspek para pamasahian ang problema ay indi matoman andang aran. Dato gali in iba anda andang apelyido. Ang isara anang ing gamit ang apelyido pa ang biktima.

Ang mag pulis magsaysay puro mga tamad na imcompetent pa. Ag file sanda kaso homicide lang kaya lang ing harang ko digue dahil sa natabo masyadong mababa ang homicide. Nag desisyon kami na i patrabaho sa CIDG dahil medyo mas respetado sanda asta me kakayanan sa mga kaso katulad ey dan. Ang ameng problem lang talaga ay pinansyal dahil masyadong limitado ang budget ang CIDG kumpara sa rake andang trabaho. Animan ind maiwasan na magpakitaw sanda tabang da kanamen maski andang pamasahe ren lamang papakon ey Cuyo. Ang vice-mayor duto ag pangako ra na pag-abot duto ay tana ren ang bahala ast sa andang pamasahe pabalik. Digue ay aka prepare ako ren da y 2,000 pesos dudugangan den lang ang akeng ilog na  nagaturo sa WPU sa Aborlan. Medyo gipit kami ra kaya mas mabegat ang ingpapasan anda Nang Dina asta arang-ara sanda ra. Andang mga bata ngani ay ing tatarabang-tabangan den lang digue paadal sa PSU.

Si Nong Greg ay pirme ren lang nagatangis pag nadedemdeman na anag bata. Nanaisip na na kung beken sa anang birthday ay ara natabo dato. Ing papabaskeg amen den lang anang na tatabangan amen sanda sa abot ameng kaya.

Ang ameng plano dadi ay darwa, mag files complaint sa NAPOLCOM asta kaso sa mga suspek. Ing-una amen lang asikaso ang sa mga suspek Pasensiaren lang kung inde amen pa mabbangit ang aran ang maga suspek dahil ongoing pa ang ibestigasyon ang mga CIDG.

Me litrato ako digue ang biktima pagkakita kanana asta ang paglebeng kung aliag kamo pwede ko ipadara. Pakiusap lang na amblegan ta na indi magkalat sa internet baka maabuso.

Kung me maliag ag tabang agapasalamat kami tengued kailangan amen magaling na abugado para masiguro na mag poprosper ang kaso.

Sa dadi si nay Jovit ang kontak ang mga CIDG ay nong Greg ag-uli ren sa cuyo. Anang number ay +63 09104779520. Ang number y nang Dina (ang nanay ang bata) ay +63 9994915205, Samitan indo lang dia kontaken kung makokonta indo medyo ingkukurian ako ag kontak sa number na dia. baka dahil sa akeng unit na PLDT wireless.

Matamang salamat kanindo

Aga pasalamat

Noel

Hoa! – sa kaso ang suspik, kung matod ang bangdan, he will do it again for the 3rd time kung indi madakep ig masintinsyan. Ig sa ladawan nga ing sambit indi ko ren siguro marisibing i paskin pa digi sa CP, sa istorya pa lamang masyado reng agrabiado ang biktima. Ipangadi ta ren lamang na masolbar da sa madasig nga timpo.

Dan kung indi ag panglinga-linga ang mga mi katengdanan. di ba?

Related Post: Akeng ena-ena – anono ang kanimo?

10 thoughts on “Update: Balaguen Rape Issue

 1. banbanen

  @lato: paki check imong email ag seled moro imong comment sa spam.

  Akita ko ang mga pics,ing apora ko lamang seleng indi ko ma take.

  Sa mga Cuyonon digi sa Toronto, kung alingling kamo digi patigayon da i check indong mga email importanti lamang

  Salamat po!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  maman enged, banz, ang ka kori i’ selengen ang mga ladawan. kong kita nga indi kakilala sa pamilya aga sakit ateng leban, labi pa ren da enged sanda.

  pakiman lamang ki noel, ang ag solat sa CP – si dang paula dador na lola i’ ang biktima beken anang nanay ni manong minio gabinete(maistro sa PCAT kanodaya)?

  Like

  Reply
 3. lokus

  akeng pag uli sa cuyo dading december doro manada ako na nabaritan na kapalpakan sa imbestigasyon. Barita barita lamang dan. I dont know if How true?

  Like

  Reply
 4. erek-erek

  sakeng barita sigon sa pamilya po mga tangay, within this week ang sked pauli CIDG dgue pa cuyo. ang ofw ang israel akapadara ren andang tabang sa pamilya akapadara sanda ra y $300 lebas pa doto ang nauna na dos mil na nauna nataw. sa dadi mejan kami para ing papang katok na taguipuson ateng mga kasimanua na hindi ra panalikudan ang atabong ja tenged dapat matawan hustisya mi dengeg ateng banua beken lamang sa biktima mi anang pamilya. akita ko ren da manda ang pix ang mga suspects, tama manda indi plng pwede y i-public approach tenged mate-technical ang kaso naka file den kasi. release of wOA, expected da ja bulan ang january dapat idagdag file kasong persona non-grata kibir na mski inoro ano makaratabo sa adlaw marabot mapapangawidan ta na indi sanda ren kar\tuntong maski inoro sa ateng banua. siguridad para sa tanan.

  Like

  Reply
 5. lato

  dato gali bans ag seled doman sa spam…jaske kanodaya sa penet aga seled dadi sa spam den…ang spam dige kanamen ing kakaen ig ang sabor ingan…karne norte kung tawagen sa cuyonon…

  uliten ko akeng commento nga ag seled sa spam… Noel salamat sa pag update ang issue nga dia ig ki banz sa pag paskil dige sa cp…naka ampang ko ang martes si mary jane aragon nga sa manila dadi doto ki brodag sangkel ay mi ing aasikaso kuno ig ing storya na kanaken ang iba nga imong ing sulat dige… nakita ko ra ang litrato sa “ako cuyonon facebook” ig aga kelkeg ako sa kaerep…

  parte sa tabang, mi ing taw kami nga maite nga tabang paagi ki mary jane nga maga oli kuno sa cuyo sa dominggo…basipang makatabang maski sa anonong paagi…ang indong buaten, ambligan indo ren lamang indong mga sadili ig indi indo ren y pangaliman ay dan mas maga bael ang problema… anono man indong buaten, indi ren kabalik ang kabui i indong manene…ameng pangadi knindong tanan…

  parte sa mga pulis dyan sa aten, panawagan lamang nga buaten indong ehemplo ig adalan ang bagay nga dia ay kung mainabo oman (basipang indi ra)aelamn indoren indong bubuaten… kung anono man ang rason nga ara kamong lagi i kaliek ay konsensya indo ren lamang…

  Like

  Reply
 6. lato

  bags musta… indi ka ren ag pabera bera sa imong kontak ay aka ing padara ko ang martes ki brod ig ing taw na ren ang maiteng tabang sa anang ilog nga si mary jane aragon… salamat…

  Like

  Reply
 7. lato

  ilog lokus musta ang bakasyon??? ok ra ang mga folks doto???

  wi akeng avatar gali ag lua ren??? ayos basta indi ag laway saben ma rangga ateng mga computer hehehe..

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  @erek-erek on 4: Salamat sa update. Matinlong barita dia. Aga balilangan kami email ni Kutapdi digi, sa madasig nga timpo kakabot den da ang ameng maiteng suporta.

  Salamat da sa mga taga Israel, kaloyan kamo ateng Gino sa pag atubang ang problimang dia sa ateng banua.

  Like

  Reply
 9. lato

  naka ampang ko kagabi anang auntie ang bata nga dating Lagrosa dadi mrs. arlige ren ig makon tana schedule den kuno ang CDIG nga mapakon sa cuyo para imbistigan ang kaso…

  ing dakep da kuno ang darwa ka suspect tay tenged ara ing sampa nga kaso, ing bulyawan after 8 hours para beken y illegal detention…

  aga pasalamat sanda sa tanan nga ag ig maga tabang ay mabael nga bagay kananda ang maite para kaysan kanaten…

  basipa ra nga ma tawan y hustisya ang pamilya…

  Like

  Reply
 10. kutapdi

  sa aran ang cuyopress aliag amen ipaabot kanda tangay katabid ang iba pang mga cuyunon digi sa toronto area nga ag paabot andang tabiang pinansial sa pamilya i Gemma Lagrosa. Nai-forward ko ron sa pamilya paagi ki Noel Acosta akeng na-solicit nga ag abot da P22,100. Matamang salamat oman sa tanan nga ara ipabaya. Kaloyan kamo ateng makagagaem ig tawan kamo pa mas marakeng grasya.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.