Maling sabat sa matandes nga pakiman part 2

Dia nanagian ta sa adlaw-adlaw nga pangabui. Nanagian tang mag pakiman ig sabaten i mali. O pakimanan ig mag sabat mali. Ara ta lamang siguro nasisintian piro sa akeng seleng mali. Tulad sa…

Pakiman: “Pira imong bakal imong lambong”

Maling sabat: “Barato lamang”

2008 dato anay, ing paskin digi ang part 1. – Ta mi dian pang asasala? abir pabatia ako?

1 thought on “Maling sabat sa matandes nga pakiman part 2

 1. Kilikog

  Yeah! Dige ako lamang gali ka3first honor.

  Matandes na SABAT sa Maling PAKIMAN:

  Pakiman: Pasamoro ka kabot dige sa Amerika/Canada?
  Sabat: Eroplano
  Pakiman: Sadin kaw kapon?
  Sabat: Sa kamarikotan
  Pakiman: Sino imong kaiban?
  Sabat: Imong lover
  Pakiman: Ayamo ara kamu i’ kadayonan imong lover?
  Sabat: Manigpanigbas
  Pakiman: Ayamo ara kamo bata?
  Sabat: Malabnaw
  Pakiman: Imong liwat?
  Sabat: Dya akeng asawa
  Pakiman: Dya imong asawa?
  Sabat: Beken, akeng liwat
  Pakiman: Pira imong antejos?
  Sabat: sampolo
  Pakiman: Pira ren imong idad?
  Sabat: Maslit ako ron
  Pakiman: Pira imong suwildo?
  Sabat: Minimum
  Pakiman: Ikaw ag pamao den? Igma ren? Iyapon den?
  Tamang Sabat: ARA PA!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.