Istambay Archive: 010410 – 011611

1. palaminko – January 4, 2010 [Edit]

IKAP:

Timprano, sa iskoilan…

Tikoy: Makoy, si mam dorong kasilag ay anang lamisan ing betangan i tai. Ika maman ang ingbabangdanan ay mi akakita kuno kanimo nga agseled kaw kono digi sa iskuilan kagabi, doro ka kunong kabaleng.

Makoy: Tanginang dan, ako roman ang ingbabangdanan! Ayamo akita anda akeng BOLIPRINT doto sa tai?

2. bakaw – January 9, 2010 [Edit]

Ang mag asawa ag ampang…

LALAKI: nayna ayamo baya cong aco asisilag kanimo ara ka enged i sasabat, samarasano mo na co control imong sadili?
BABAY: tayna akeng ing bubuat pag ikaw asisilag kanaken ing lilimpio ko ateng kasilyas.
LALAKI: tay dato aka tatabiang canimo?
BABAY: een, tenged akeng ing gagamit na pang koskos sa iniduro imong TOOTHBRUSH……

3. palaminko – January 9, 2010 [Edit]

IKAP:

Aliag makipag SEX si Makoy sa anang nobya, tay nanaeya muro maite anang totoy. Naisip na ren lamang daraen sa madelem. Abri tana anang pondilyo ig ing paikap na anang totoy.
Makoy: Aliag kaw?
Tunting: Sori,ara ako pag-SIGAY!

4. palaminko – January 15, 2010 [Edit]

IKAP:

Mi saka kumpanya aga-sagyap i sikritarya …
Ing-interbyu ang boss ang mga aplikanti ig dagi anang pakiman, “Ang babai mi darwa ka bibig, ano ang ing iban i ang darwa?
Ploning: Ang saka bilog akakalimeg ang sakabilog indi.
Pitrona: Ang saka bilog patindeg, ang sakabilog paingga.
Elvira Tan: Ang sakabilog mi buk ang sakabilog ara.
Tong Gillan: Ang sa ubong akeng gamit, ang sa ibaba para sa akeng boss.
Datong adlaw nga dato, mi trabahong lagi si Tong Gillan!!

5. palaminko – January 15, 2010 [Edit]

IKAP:

Si Tay Putoy, a sinti raet:

Panolay nga pangabui dia!!!
mi motor, ara GASolina!
mi kaldiro, ara beGAS!
mi kingki, ara GAS!
mi gripo, ara ataGAS!
dugangan pa asawang ara pagpang-oGAS!
pasamaoro pa mateGAS?”

6. banbanen – January 17, 2010 [Edit]

(Orig nga ag alin ki Imamatad)

Ang unang timpo, sa Cuyo kung mapakinas kaw, ang saka tao agarotos i’ sampolo ka isda.

Dadi, sampolo ka taw ang aga rotos sa saka bilog nga isda. :-)

7. bagasay – January 18, 2010 [Edit]

lola: dodoy, malam ako ron, marapit ako ron siguro madura sa kalibutan. akeng balay, oma, ka-prutasan asta mga ayep ipapasobli ko kanimo.

dodoy: matamang salamat da lola. sadin dato, medyo ara ako naelaman?

lola: sa facebook, dodoy. akeng email address: hot_lola143@yahoo.compassword ganda143. i-click mo sa bookmark ang farmville.

8. banbanen – January 29, 2010 [Edit]

Ikaw = matinlo ag ngirit
Ikaw = pustora
Ikaw = pogi
Ikaw = bright
Ikaw = ma’mot

Ako = Botigen

9. Lato – March 17, 2010 [Edit]

trivia joke…

aelaman indo nga dan kuno ang MANAMOC kamite lamang a dora sa mapa ay ing palibotan ang mgs US navy fighter para bomban…

ang rason? DOTO KUNO AG UMPISA ANG ABIAN (AVIAN) FLU…

mayad lamang mi ag correct ang spelling…

10. Lato – March 17, 2010 [Edit]

ang mga cuyonon genius (kuno)..

dan ang “YAHOO.COM” ag alin sa Cuyo ig tenged indi sanda malaig ma akusan ang patented/copyright animan ing buat anda nga double “o” para original..abi pabakala kami “YAHO”….

ang “IPHONE” sa Paragua ag alin tay beken y matinlo pamatian ang “IPON” animan ing telesan anda…

ang mga paamot nga “EU DE TOILET” dan sa mga bisaya sa aten da ag alin…makon nga lagi kung apamoyayaw ang bisaya…”EU DE PUTA”

11. Lato – March 19, 2010 [Edit]

Aelaman indo nga kung ang timpong aga adal pa si Pitong ang Guiness Book of World Record bui o mi representative kita, dan anang aran doto. Ayamo?

aga karawat sanda basketball kalaban mga foreigner…

last 3 seconds lamang ang mga foreigner y 20 points tay kanda Pitong ang bola…dribel sanda papakon sa andang court ig ing pasa ki Pitong ang bola sa 3 point area ig tira tana ig na shoot…

Ugiaw ang anouncer ig makon: PITONG 3 POINTS!!!!!

Ta ang Scorer ing dawat na ang ing kon ang anouncer..tag daeg sanda Pitong ay…di ba 7×3=21…

12. lato – March 30, 2010 [Edit]

dagi pa ang isarang pagka genius ang mga cuyonon (kuno) ig taga magsaysay…

dan ang “AUTOCAD” nga dadi maman ang ing gagamit ang mga Arkitekto ay sa Cuyo/Magsaysay ag alin…ing bailoan anda lamang para indi ma flagerism…

ang original y dan ay “ATOKAD”…maliag y kon aga oli ren sa baryo…

ta beken kamo pa bilib sa mga cuyonon???

13. palaminko – April 2, 2010 [Edit]

IKAP:

Sa iskuilan, elementary pa say Makoy, ang subject Physics:

Maistra: Makoy, what is Physics?

Makoy: (dali-dali ag tindeg) Mam, wen da kuday inters the sarading it pisiks.

14. palaminko – April 9, 2010 [Edit]

IKAP:

Tenged sa IT ang tama ren ingan ang nabailoan:

Ang una ang mga tao nga dorong aelaman ang tawag kananda “walking encyclopedia” dadi ang tawag kananda “wikipedia” ren.

Pasamaoro kabay dadi, imbis nga magkadlaw kaw mag-ogiao ka ren lamang i “LOL” o “LMAO”? midio sa ang kapongaw i imatian ano? lol…

15. palaminko – May 24, 2010 [Edit]

IKAP:

Si Tikoy akatapos don i kolihiyo, atrabaho ron sa isarang mabael nga kompanya sa Manila. Isarang adlaw ing karat tana anang paranlibangen. Tay aloa ra enged anang pagka-cuyonon indi maliag agpangiwang ang tissue paper, anang aliagan mapangogas enged. Mayad lamang mi akita tanang sarok.

Agorang tana ren i maayad-ayad sa trono lagat maite akita na anang sarok aga amat-amat i lagted sa loyong cubicle. Sa anang kaingnek aka-ogiaw tana Cuyonon:

“Diablo kaw, da akeng sarok, pagbel ang kanimong sadili!”

Piro mas akaingnek tana pagsabat ang sa loyong cubicle, makon:

“Kumpay, pasinsiya, akeng kaisip ara tao dian ay ara a meyek-meyek.”

Ang Cuyonon manda maski adin aloa enged ang natural. DAMPARANG!

16. palaminko – May 27, 2010 [Edit]

IKAP:

Tabiong: Diaski ren, ing adobo ko ang tatlo ka kilong baboy kaapon ing high blood ako!

Putoy: Mi high blood karen gali? Asobran imong kabiskeg, orogon mong tatlo ka kilong adobo imong ing labakan!

Tabiong: Pagpameyeng, alimeg ka roman nga ara ka kalibotan! Sino ang indi ag high blood nga ing luto ko ang timprano, pang-insapon ko ang apon, SIPET DEN! Ang ara ako kasamit maski anang ariparek.

17. banbanen – June 18, 2010 [Edit]

Ang Gegma midio sa uran, aga gulpi lamang i b’wak. Ang sabor ingan i karawat. Ang maka’erep kung adin ka ren ing sasaboran doto aga gulpi’ p’was :-)

18. banbanen – June 18, 2010 [Edit]

Sitsiritsit aromasit, ang kanimo aga ngirit, ang kanaken aga init, kung maliag kaw tosik-tosik

19. banbanen – June 22, 2010 [Edit]

Kung si Pacqiuao mag daeg pa oman mapatindeg tana kono School anang aran

“Pacqiuao University”

sa mataged nga barita…

“PAC U”

ang tawag sa mga istudianti…

PACQERS :-)

20. Kilikog – November 2, 2010 [Edit]

ESTUPIDO!

Pisyong: Pay, belelagan ko ren si Kumay mo.

Biryong: Ayamo?

Pisyong: Ing tawag na akong “ESTUPIDO”

Biryong: Para dan lamang, pasensya ren lamang.

Pisyong: Ara mo naintindian, pay. Biro mo ag uli ako ma’ga tenged makori akeng pamati, pagabot ko sa balay mi kaiban na ibang lalaki si kumay mo sa akeng kwarto pa. Ing konpronta ko tana konako ano imong ingbubwat na dya, anang sabat kanaken, Ara mo ba akikita, “ESTUPIDO”

21. Kilikog – November 2, 2010 [Edit]

Doctor 1: Doc, marimo dya akeng nasisintian.

Doctor 2: Ayamo, doc.

Doctor 1: Medyo naiinlab ako sa akeng pasyenti.

Doctor 2: Natural lamang dan.

Doctor 1: Ang problema doc, ako bitirenaryo.

22. Kilikog – November 3, 2010 [Edit]

Lalaki: Nay na, pag ako ing bayan mo maga pakamatay ako.

Babay: Pag epes, mag patori lamang indi mo kaya, ang mapakamatay pa. DAMPARANG!!

23. Kilikog – November 3, 2010 [Edit]

Grupo e’ manga Cubano na aliag makatongtong sa baybay y ang Florida. Mintras aga lotaw-lotaw sa laod andang baroto, ing atake sa tagipuson si lolo.

LOLO: Kong sino kanindo ang mi darang banderang Cubano, kong maemo lamang na pabelesen ako. aliag ako lamang ag paelam sa ateng banwa bago ako matoak.

DARAGA: Ako mi dyan pero aka tattoo sa akeng buli.

LOLO: Pwede ren dan, pagparapit dige neneng, (ingpatas anang palda, ingdeket anang itsora sa buli) Adios Patria adorada, te amo mucho mi Patria, Cuba.

DARAGA: Tama ren dan, Lolo Pag apura!

LOLO: Indi buay lamang, pag atobang anay, aliag ako ra andan ag paelam ki FIDEL.
He! he!

24. Kilikog – November 3, 2010 [Edit]

Sa pwertan i’ ang langit.

TALPOLANO: San Pedro, dige sa langit pwede ako ag demanda?

SAN PEDRO: Diablo kaw, sadin kara mabel imong abogado?

Ay!! DAMPARANG!!

25. Kilikog – November 3, 2010 [Edit]

PAMBOGAN

Bogalen 1: Akeng lolo sobrang tas, 6 poter

Bogalen 2: Akeng lolo pag agtindeg, akikirabot na ang beteng.

Bogalen 3: Datu batog lamang akeng lolo.

26. Kilikog – November 12, 2010 [Edit]

TIMYANG: Pader, komusta kita ren?

PADRE PILIO: Ay Timyang, mi idad kita ren, parosa rosario kita ren lamang. Aber CARIDAD, ROSARIO pag timpla kamo anay i’ kape. DAMPARANG!!!

27. Kilikog – November 12, 2010 [Edit]

BENGEL KONO:
(Sakristan na aga kompisar)

PADRE PILIO: Ano imong imboboat sa koleksyon ang simban?
SAKRISTAN: Ano Pader? Indi ko mabati.
PADRE PILIO: Ang Koleksyon
SAKRISTAN: Ano Pader? Indi ko mabati. Bailo kita pwesto.
SAKRISTAN: Pader, ano imong imboboat ki Caridad?
PADRE PILIO: Ano? indi ko mabati.

28. Kilikog – November 12, 2010 [Edit]

New Year’s Resolution!!

Mag enem, ara ren dan
Mag sigay, ing bel ko ron dan
Mag sugal, ara ren da dan
Sakabilog don lamang akeng bisyo-MAG BOGAL

29. Kilikog – November 15, 2010 [Edit]

(San Andres Bukid fruit stand)
Cuyonon: Miss, Miss magkano itong pomanga nyo?
Tindera: marimo anang seleng, ara lemeg-lemeg
Cuyonon: (ka soplada ra diang tinderang dia)
Miss kong ayaw nyong magpabakal ng
pomanga, bigyang nyo na lang ako nitong
kalampisao. DAMPARANG!!

30. Kilikog – November 15, 2010 [Edit]

Darwa ka magtangay agapanaw na aga amboyan, aga salidsid den lamang sa kababalengen. (moro makon sanda ataritian den mag paoran den lamang)

Pekto: Tadeng kita anay Pedring, mi Tai
Pedring: Beken i’ tai dan
Pekto: Tai baya
Pedring: Kon ko ron beken baya tai dan. Aber samitan ta
Pekto, Pedring: Wii tai manda, mayad lamang ara ta nalapaki. ha ha ha

31. Kilikog – November 15, 2010 [Edit]

Politika!!

MC: Ang madason na maga diskorso, ateng kandidato na matama reng naboat sa Palawan

BALENG: Matod, ang iba ngani aga paranaw-panaw den

32. Kilikog – November 15, 2010 [Edit]

Problemaaaah!!!

OSTING: Poyat ako kagabi. Lima(5) ka beses ako agbangon para tabidan si lolo na makapangi sa banyo

BE’TING: Ako mayad saka beses lamang ag bangon para tabidan si lolo sa banyo na ing abot anang paranlibangen.

TANSIONG: Akeng lolo diritso anang katorog kagabi. Pagmata na sa temprano, aka pangi mi aka panlebang den!!Ara ako problemaaah.

33. Kilikog – November 15, 2010 [Edit]

Ang tio na si Spot aga katorog sa edalem i’ ang silya na ing gogorangan i’ Tisoy(Soltiros) na aga padayaw ki Toyang(Daraga)

Tisoy: Mintras aga paimpres sa ateng daraga, aka otot i’ maloay.
Toyang: Spot, pag alin dian
Tisoy: Ay mayad aka losot ako. Aglebas lamang ang Pira ka minoto, aka otot doman i’ mabaskeg-baskeg
Toyang: Spot pag alin baya dian.
Tisoy: Oh ! Losot doman. Pira ka minoto lamang aglebas aka otot doman i’ dadi beken lamang mabaskeg kondi dorong kalabeg, i’ kaboro pa man.
Toyang: Spot, pag alin baya dian, saben mapanlibangan kaw!!!! (Boking)

34. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

TIO PAENG: Doc, akeng problema medyo sa akeng seleng ara ren aga sapet o aga pamati kanaken.

DOCTOR: Next, please!!!

35. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Seloy: Nars, pasamoro ko maelaman kong dia’ng thermometer na dia Oral o Anal.

Nars: Sa anang sabor (By the taste)… AY DAMPARANG
Kaibara ra baya….

36. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Neneng: Nay, Nay akita ako ni padre Pilyo sa ogbong ang bayabas sa kumbento i’ pag lusong ko ing dawatan na ako baente pesos eg makon tana magbakal ako kono i’ panti

Nanay: Mayad siguro mag saka ako ra doto basiparang maregaloan ako ra.

Neneng: Ta nay, aka delihensiya kamo ra??

Nanay: En, pero cinco pesos lamang anang ing taw, makon tana pambakal ko kono i’ gilit.

37. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Pidong: Doc, mi saka domingo ren dia na masakit akeng tagipuson.

Doctor: Dagi ang recita, i’ tampel mo lamang dia sa imong degan, 24 oras.

Pidong: Doc, darwa ren ka adlaw na aglebas pero midyo pariho pa ra enged akeng asisintian

Doctor: Ing dason mo akeng ing recita kanimo??

Pidong: En doc, way dagi aka tampel pa imong ing solat na recita

Doctor: Ay Dios, Mio!!!

38. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Thomasian joke:

Sonny: Bago ko lamang dadi naelaman na ang malam na aga tinda sigarilyo, juicy fruit, halls sa gate ang UST-Dapitan mi anang manga bata gali sa Maryknoll mi sa St. Theresa’s

Dadong: Doto aga aradal?

Sonny: Beken, doto aga tinda ra gali sigarilyo

39. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Kung akakalemeg lamang ang manga estatua:

Andres Bonifacio (Mi awid na garab): Sino kanindo ang magapatori??

Ninoy Aquino (Mi ingtuturo): Way, datu!!!

UP (Ara maleng-maleng): Dagi

40. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Anem kabolan si Amboy sa mental ospital imoro anang bisyo ing titirador na ang bolan. Midyo mayad den animan makakaloa ren basta mapasar na ang oring testing.

Doctor: Aga elat den si misis mo sa imong pag uli. Ano imong unang boboaten sa imong pag abot?
Amboy: Simpre pag abot ko, arekan kong lagi
Doctor: Okay, tapos?
Amboy: Simpre pagkatapos ko arek, loloasan ko ren anang lambong
Doctor: Mayad, tapos?
Amboy: Tapos loloasan ko ren anang panti
Doctor: Ok, ged, mayad, tapos?
Amboy: Pagkaloas ko anang panti, bebelen ko ang garter anang panti pagkatapos TITIRADOR KO ROMAN ANG BOLAN
Doctor: Balik sa seled!! Mararangga akeng barot kanindo…..

41. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Sa pwertan i’ ang langit:

Talpolano: San Pedro, adin ko makikita si Santa Claus??

San Pedro: Basement, Toy Department!!!

42. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

(Sa pwertan para enged i’ ang langit)
Si San Pedro aga aviso sa anang bongkakak (loudspeaker):

Tanan kanindo na anderdesaya mintras nabubui pa sa kalibotan, magporma saka linea dige sa akeng tu’ eg tanan na ara na dominar andang asawa, saka linea dige sa akeng wala.
Aruy patawaden kita ren lamang, ang labeg ingan ang pila sa anang tu’ ni San Pedro. Mi sakabilog ka kuti akatindeg sa wala. Ara ka aguanta si SP sa anang kabilib ingpakimanan na si Talpolano kong ano anang sekreto i’ ang sabat kanana, “Elam baya basta makon si misis magtindeg ako kono dige.

43. Kilikog – November 16, 2010 [Edit]

Makaeya ra manda:

MIZ U: Pader, dige ako para i’ kumpisar akeng kasalanan tenged ing karawat ko anang kitikot akeng lover.

PADRE PILYO: Para mapatawad kaw ateng mal na Gino’, magparibanaw kaw sa holy water i’ ang simban.

MIZ U: Ara pa i’ sisirak ang adlaw ag pakon tana ren sa simban para ara makakita kanana, Ag tambe tana anay sa pwertan pero ara tana ren lamang i’ dayon sa holy water samoro mi akaona kanana. Makaeya ra manda kung makita tana i’ ang babai na aga momog sa holy water.

44. Kilikog – November 19, 2010 [Edit]

Darwa ka magtangay na cuyonon ag dengan i’ seled sa banyo ang mall. Mintras pareho sanda aga gorang sa trono na magkatepad.

Cuyonon1—pay, apapanidan ko baya na midyo amamalam kita ren. Cadabes ag gorang ako dige sa inodoro akeng batug abobotod den.

Cuyonon2—ang kanaken kalo’y sa Dios arapara, aymoro ako aga tikongkong

45. Kilikog – November 19, 2010 [Edit]

Ahinti (Ins.)—Tao po!! pwede na makampang si mister o misis Reyes?

Inday—Wet lang akong tawagon sa kwarto nila.
Senyorita, senyorito dire si mister Armando Rukot na manigbaligya insurance.

Misis Reyes—Konon mo kanana na magbalik sa ibang adlaw, pinagiisipan pa namon ni senyorito.

Inday—Mister, balik lang daw kamo sa iba na adlaw kasi naga SECAN THOUGHT pa karon sila.

46. Kilikog – November 19, 2010 [Edit]

Tio Paeng—Doc, anibirsaryo amen dadi eg maga silibrit kami andan i’ misis na agaelat den paman sa balay pero aelamen mo ra mi edad ako ren animan ma ministir ako andan i’supliment. Pwede mo ra siguro ako marecitan i’ ang epektos na ingkokon na V–gra, aelaman mo ren akeng maliag ikonon.

Doctor—Aw!, ara problema eg para indi ka ren magastosan, dagi dara ren dia akeng manga sample. Enem mo ron dagi ang sabilog para pagabot mo sa balay redi ka ren ag tosik-tosik;

Tio Paeng—Hello doc, dagi ako ren sa balay, mabael na problema. Si misis ara dige, magagabian kono kauli, ag noser den paman ang epektos, pasamoro dia.

Doctor—Pagrelaks lamang, indi kaw mataranta, mi katabang ka dyan?

Tio Paeng—Mi dyan, pero doc sa katabang ara ako ministir ang diablong epektos na dia.

47. Kilikog – November 20, 2010 [Edit]

Datu Manda: Pay, ag pakon gali si Andrea Bocelli mi si Stevie Wonder sa Pinas.

Datu Ron: Anep! sadin kabay sanda ag concert?

Datu Manda: Ara sanda ag concert, ag sightseeing lamang doto.

48. Kilikog – November 20, 2010 [Edit]

Sigun sa agkwento kanaken, matud kono na nainabo kaisara sa mission i’ ang Operation Gabot.

Sa tama ang pasinti, ingbwat andang sampolo sa saka grupo, betang sanda sampolo ka silya eg ag aviso na pagkabakante ang manga silya, maggorang den ang agason sa pila.

Abot ang unang dentista na mi awid na iringelya para indyeksionan ang sampolong aka gorang, impisa sa unang silya asta sa kapusan. Pak, Pak, Pak.. elat na mag epekto ang anastisia.
Makalebas ang pira ka minuto, abot ang pangarwang dentista na mi awid na plyss. Gabot pak, pak, pak impesa sa unang silya, pag abot sa pang siyam, aga ulag si dodoy na asasakitan sa pag wateng-wateng anang epen, pero indi tana ka-ogiaw moro mi plyss sa seled anang baba. Pakiman ang dentista kong masakit pa, pero indi tana ra kasabat moro ing papakelkeg anang bibig para mag talab siguro ang anastisia, finally sa pagberas, ag tabid den da ang epen. Pamaray-baray ang manga mata’y dodoy na aga aporang maka-alin.

Pagkatapos na matawan i’ libring sirvicio ang tanan na pasinti, bago pa naelaman ang grupo na toadia gali ang nainabo: Mintras akagorang ang sampolo na aga elat sa epekto ang indyeksion, ag golpe tindeg ang akagorang sa pang siyam na silya para magpangi, si dodoy na akapila, dalagan a lagi para makagorang sa silyang bakante. Sa mataged na arampangen, si dodoy gali ara pa atotoslok i’ ang pampabened. Damparang!!

49. Kilikog – November 21, 2010 [Edit]

Tay Koting—Kumay, kumusta ren indong liwat na daraga?

Nay Yarit—-Ing taban den, aka pangasawa Italiano, namit na sa Internet.

Tay Koting—Aw! poriner gali anang a pangasawa.

Nay Yarit–Beken, pinoy da na half-Ita, half-Ilocano

50. Kilikog – November 21, 2010 [Edit]

CUYONON SYNONYMS (Japanese Thesaurus)

Tatay————-Papa San
Nanay————-Mama San
Biskuit———–M. Y. San
Katabang———-Oto San
Marimoy———–Kamukamo
Matinloy———-Kamukako
Akatawad———-Nakamura
Manggaden———Nakagucci
Kilikog———–Suksukyaki
Under ke Kumander-Yaku Zasawa
How much?———Makanoto
Your car?———Oto Moto

51. Kilikog – November 22, 2010 [Edit]

PONG MITRA!!!!
(Dia gali ang manga politiko aga kararawat da Opot-Opotan)

Kaisarang aga oropotan sanda speaker Mitra, F. Ramos mi si M. Defensor, komos maite’y si Ramos tana ang budi. Pereng, pagkatapos bilang sampolo, pag baliked toro na lagi sa banyo, PONG MITRA!!. Ag loa na lagi si speaker, makon tana ke Ramos, pasamoro mo ako na pinto na ako datu aga dapa sa likod ang puno’ niyog sa likod pa ang banyo? Bago pa aka pasanag si Ramos, golpi abri’ ang pwertan ang banyo, ag loa si Miriam na maman gali ang nakita ‘y Ramos na aga pangi sa banyo. (Madaya ra manda)

52. Kilikog – November 22, 2010 [Edit]

Mi kaisara na aga kaen si tio Paking, aka tas pa anang saka siki sa bangko. Mintras aga ongit tana ang kanen mi ang tuyo, ing kagat ang palaminko anang kami’log na aga pamintana sa anang karsonsilyo. Ing konit, ing piges eg ing ronot ang palamingko sa anang tudlo, makon tana, “diablo kaw, ako patuyo-tuyo lamang, ikaw pa itlog-itlog ka pa”.

53. Kilikog – November 22, 2010 [Edit]

Politika!!!

MC: Manga bogtitinai, gorang-gorang eg manga tangay, matapos makadiskorso ang tanang ateng kandidato sa probinsya, dadi ang oring magalemeg, ang mayor dige sa indong municipio na ing gegegma tang tanan, tatlong beses indo rong ing betang sa pwesto, matama ren naboat, indi ren kailangang ipakilala pa, tenged kilala tang tanan ang mayor na si…. na si……si… si…..(Ta’leb ang mikropono, baliked sa kilid e’ ag pakiman) Sino ron daya ang hijo de putang dia?
(pakitaw dispensa) Mayor, pasensya ren lamang na sigun sa manga tao ara ko kono napatay ang mikropono kaina.

54. bagasay – November 24, 2010 [Edit]

Edwin: Manang, doto sa polao ki Judge Trampe mi aga mahjong?
Erma: Ara manda midio. Seleng ka ra mga pormal nga mga tao da, simpri Judge.
Edwin: Aw….tay indi lagat sa gabi mapolao kita, magasot ako barong – tapos pang ayat kita i’ mahjong. Pormal den da sigoro dato.

55. Kilikog – November 24, 2010 [Edit]

KC Rikruter– Kagawad pag register kamo ren dige sa Knights of Columbus.

Kagawad—— Ako indi ren pwede, moro ako mimbro ren i’ ang Columbus of the night.

56. palaminko – November 26, 2010 [Edit]

IKAP
Pa-rehistro para sa election:

Maistro: Tay Tabiong, pagpirma ra digi patigayon.

Tay Tabiong: Aroy dodoy, pasinsyaen mo ako ron lamang, ako baya indi kaelam ag solat akeng aran.

Maistro: Tay pag thumb mark den lamang i patigayon.

Tay Tabiong: Mas indi ko maelaman dan, indi ba ininglis dan? Diaski kaw, indi ako ngani kaelam agsolat, ang mainglis ako pa!

57. palaminko – November 26, 2010 [Edit]

IKAP:

Timpo i Erap.

Adviser: Sir, ateng tawan i prayoridad ay ang food security.

Erap: Ako ing loloko mo aliag kaw sigurong madoran i obra. Ara mo naelami nga dorong kagastos imong ing isip nga dan.

Adviser: Sir, beken i toladato ka gastos asta matinlo ay siguradong magakaron i pagkaen ang mga tao.

Erap: Simberguenza, pasamaorong beken i magastos ay guguardian ang mga oma, indi doro tamang sikyuriti guard imong kaministiran. Ala alin sa akeng atobangan.

Dan ang rason kung ayamo asta dadi, getem pa ra enged ang banwa.

58. banbanen – November 26, 2010 [Edit]

SI BITIN SANDA SI LANDO

Si lando maintras aga sulat sa papil nga malabaeg, midio sa lista’n.

BITING: Pay lando anono imong ing susulat dian?

LANDO: Mga aran i tao.

BITING: Ayamo akeng aran ara dian?

LANDO: Ayamo mabatok kaw? dia mga tao nga akeng sosontokon!

BITING: Indi ako apakiman lamang!

59. lato – November 28, 2010 [Edit]

sa bukid timpo tag taranem… alebasan y tay tabiong anang kumpay nga medyo aga pokayaw ig pakiman tana…
tay tabiong: pay anono imong ing bubuat????
sabat anang kumpay…aga tanem ako y paray…
tay tabiong: aw dato gali??? tay sadin imong bini nga paray???
kumpay: sari lisang dya “seedless”…

60. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Aka ngirit si Marcos mintras aga pamati sa lemeg ang ag bisitang prime minister ang Japan na makon,
“You Firripinos are very rrucky, your president Marcos rrobs you very much”.

61. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Erap katabid darwa ka amerikano sa cocktail lounge sa TX

Waitress: Sir? (mintras awid ang lapis, papel)
Amerikano 1: Jack Daniels, double.
Amerikano 2: Johnnie Walker, double.
Erap: Joseph Estrada, single.

62. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Biyahi ang Air France pakon sa Paris, pasahiro si Erap na aga turo sa direksion ang banyo.

Erap: Stewardess, lavatory??
Stewardess: Oui, Oui, monsieur.
Erap: No wii-wii, UH-UH!!!

63. Penet – November 29, 2010 [Edit]

Sa isarang Scout Jamboree sa Lanao del Sur ag diskurso si Gov. Ali Dimaporo.
Gov. Dimaporo: Mga Boys Scout na lalaki, Mga Boys Scout na babae…
Taga Dikta(ing adlekan na mapapaeya i dogang si Dimaporo): Gov. sabihin ninyo, “That’s all” na.
Beken lang sa maruya ag English, bengel pa gali.
Makon si Gov. Dimaporo: “Dance for all
Saraot ang mga boy scout na lalaki sanda babae.

64. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Journalist na poriner, aga interview ke Erap:

Journalist: Sir, what is your favorite flower?
Erap: Chrysanthemum
Journalist: Ah, what sir, please spell it.
Erap: I changed my mind, it’s rose.

65. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Ag pitision ang saka koto’ sa presidenti ang manga koto’ na kung maymo tanang i lagted i’ teritoryo. Ing takan tana ren sa pangalamo ang alcohol sa bigoti ni Erap na pirming baleng, indi tana ren kono ka aguants de penitens of the kalibuts.
Aprub anang transfer request, ing lagted tana sa anang sarakangan ni Nancy’s Kwan. Dorong ka kontento si koto’ na makon tana, dadi ka kakaturog ako ron i’ ma anek. Masabor dige, mamot eg ing pupolbusan ako pa.
Isarang temprano, golpi aka mata si koto’ sa sakit anang ulo na aga deyeg-deyeg pa anang barot, pagbuskad na anang mata, datu gali dato tana roman sa anang bigote ni erap. Ay!! Maria Santisima!!

66. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Akeng tangay sa Mexico dorong kaliag ang soup #5 (Batug ang baka) na kada domingo pagkatapos ang Toreo (Bullfight) pakon tana ren sa restaurant sa kilid ang plaza de Toros para maka igep tana anang paboritong tasik.
Mi kaisara na ing tawag na ang waiter, makon tana midyo kaibara ang sabor ang sopas na dia. Makon ang waiter, “Kung kaisan ateng torrero apipirdi ra eg ang adlaw na dia midyo mapongaw aymoro ang na dedbol, ang ateng Torrero. (Animan gali kaibara ang soup #5)

67. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Manila Elemem-tary school:

Teacher: Class, what is the difference between Hotel and Motel?

Smart Alek: Maam, HOTEL is tahanan, MOTEL is Tiraa-Han.
(Mi rason da manda)

68. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Sa seled ang McDonald’s (Burger):

Alma: Vandolph, ano imong aliag i’ orderen?
Vandolph: Mommy, Big Mac.
Alma: Pag epes, imong kaite’y pa na dan, small Mac den lamang.

69. Kilikog – November 29, 2010 [Edit]

Darwa ka magtangay agapanaw na aga amboyan, aga salidsid den lamang sa kababalengen.

PEKTO: Pedring, mayad lamang masanag ang bolan, kakauli kita matinlo.
PEDRING: Tay Peks, midyo ing temteman ka ren, dan beken i’ bolan, adlaw dan.
PEKTO: Ikaw ang baleng, adlaw ay..Pakimanan ta dia ang aga abot na dia. Anono dan, bolan o adlaw? ?
TOM DOLING: Adin sa darwa??? Whaaa!!

Pedring: Kon ko ron beken baya tai dan. Aber samitan ta
Pekto, Pedring: Wii tai manda, mayad lamang ara ta nalapaki. ha ha ha

70. Kilikog – November 30, 2010 [Edit]

Para makasiguro ang manga lalaking ara ibang ag bo’ hua sa andang kaba’not pag ingbabayan anda maboay, magbetang i’ paray sa alkansya i’ andang kaba’not. Sa andang pagbalik, pag ang paray na dan naging begas den, dan maliag ikonon, ing bayo ron.

71. Kilikog – November 30, 2010 [Edit]

Isara sa akeng paborit na joke dige sa istambay ang makon:
Pagkatapos mag lemeg sa auditorium ang Mental hospital, ing patawag i’ Marcos ang director eg ing pakimanan “Ayamo mi sakabilog sa likod kaina na dorong ka serioso na ara i’ papalakpak? sabat ang director, “Dato Mr. president mayad den”

72. Kilikog – November 30, 2010 [Edit]

Mas bright ang bastek na cuyonon kaysa abogadong americano, aymoro pangayat i’ pustan ang mambog na abogado:
Pag indi kasabat ang bastek—–Pirdi, $5-Bayad sa abogado.
Pag indi kasabat ang abogado—Pirdi, $50-Bayad sa bastek

AMERICANO: Ano ang square root ang eighty one (81)
CUYONON: Eleng-eleng lamang ang pobring bastek (Bayad a lagi $5 sa abogado)
Ano ang ag saka sa bukid na apat anang siki, pag lusong tatlo ron lamang??
AMERICANO: Eleng-eleng lamang (Gabut i’ $50 bayad sa bastek)
Ano ang sabat sa imong pakiman??
CUYONON: Eleng-eleng lamang (Bayad a lagi $5 sa abogado)

Indi na ra gali maelaman ang sabat sa anang sadiling pakiman. Aka delihinsya pa $40. (Mas smart da manda)

73. Kilikog – December 1, 2010 [Edit]

EL NIDO (Bacuit)

BIRIONG: Kilikog, dan si Katrina na tola’dia ko.
KILIKOG: Matud na tola’dan mo? Bilib ako kanimo, ah.
BIRIONG: Konako, Katrina! Katrina! anong oras den? (Kablit lamang gali, marimo indong isip..he he)

74. Kilikog – December 1, 2010 [Edit]

Problemaaaaah!!!

Mi nakilala si Bosing sa Pinas na bataen na mi liwat na aga darwa ren ka dagon sa edad. Komo last trip den, makon tana swirti ren dia animan ing pakasalan na i’ daraen sa america. Bago sanda pa lamang aga apen, aga reklamo ren si Bosing na ingkokorian tana kadaplas ke Nay na. Kung beken masakit anang ulo, pirmi ingkekep-kep ang bata sa anang degan sa andang pagkaturog. Konako kanana, beken i’ problema dan ig dan madali i’ rimidyoan. Bakalan mo Crib (kuna) ang bata para ara istorbo ig libre ka ren ag tosik-tosik ke nanay na. En manda, matinlo imong adbais, ayamo ara kong lagi naisip dan, makon si Bosing.
Ag lebas ang pira ka bolan, ag kalit ako kanda Bosing, nabotan kong aga katurog si Bosing.. sa Crib.
Problemaaaahh!!(Kalo’y sa Dios, dadi belag sanda ren)

75. banbanen – December 20, 2010 [Edit]

Kanodaya vs Dadi

Kanodaya ang mga babai aga elat ang kabilogan ang bolan porabil sanda mapakasal. – Dadi ing elat andang mag bilog andang tiyan porabil sanda mapakasal. :-)

76. palaminko – December 20, 2010 [Edit]

Kanodaya pag ingpakimanan mo ang daraga kong tana birhin pa, tatampalingen kaw ay ang kabastos kaw kono ig anang sabat,

“Ano imong pabetang kanaken, tekagan?”

Dadi pag ingpakimanan ang daraga kong birhin tana pa, tatampalingen ka pa ra enged piro ang sabat,

“Ano imong pabetang kanaken, marimo ron da enged nga ara agaliag nga lalaki?

77. Kilikog – December 24, 2010 [Edit]

Sigun ke Quirina Landipa tana kono birhin pa
maski tatlo ka beses tana ren agbailo asawa. Anang primerong asawa kono doctor, puro lamang Seleng. Ang pangarwa kono psychologist, puro lamang Lemeg. Ang ikatlo post office clerk, puro lamang Dilam-Dilam!!
(pwede para mandang magamit oman anang white gown)

78. banbanen – December 26, 2010 [Edit]

Dec 24th ang gabi, riklamo si father makon tana.

“Please next year indi kamo ren ag tawag sa phone para lamang ipakiman kung anong oras ang MIDNIGHT MASS” :-)

(Aralakak ang mga tao)

79. Kilikog – December 27, 2010 [Edit]

LOLA PILAR: Ay dan, Eliseo a rumog ka ren na midyo ara ka ren kaabot sa banyo, pati ang kwarto ag silabong don.
LOLO ELY: Aymoro, tawag ako kong Pilar, Tai kat! tawag ako kong Mina, Tai Kat! tawag ako kong Imbay, puro Tai Kat! ala paid kamo akeng Tai…

80. Kilikog – December 29, 2010 [Edit]

DADONG: Pay, bebelagan ko ron si komay mo, aymoro mi tatlo ka bolan den siguro kami na ara i ampangan, ara ren pag bugno kanaken.
PEKTO: Pag isip-isip anay, moro makori kita kakita asawa na ara pag tadeng i’ lemeg.

81. lato – December 30, 2010 [Edit]

ang joke nga dia baya ang primero ko mabati ing pongawan ako tay joke lamang manda animan indi kamo ag papongaw…

tenged sa kakori ang pangabui sa andang lugar y santa, mi ag pakiman nga makon…

SANTA, KUMUSTA SI RUDOLF????

SABAT SI SANTA….DELICIOUS!!!!

ing kaen/sera anda ren gali…

82. Kilikog – January 1, 2011 [Edit]

HOMEMADE!!!

TIO PAENG: Pay, doto kita makaen sa “Cooking ng Ina Mo” restaurant, masabor andang pagkaen, puro homemade.
TA PAKING: Aw! dato’ gali.
TIO PAENG: En matud, andang kosiniro sa restaurant aga istar… DAMPARANG!

83. lato – January 2, 2011 [Edit]

cuyonon sa manila ag pang imbitar nga makaen kuno..

cuyonon 1…pay makaen kita sa “PINAUSUKAN”…

cuyonon 2…pay indi ako ang mal ingan doto…

cuyonon 1…pay beken barato lamang…akeng maliag y kon doto sa “PINAUSUKAN NG TAMBOTSO NG JEEP”…toro toro gali…hehehe…

Cuyonon 1..pay, kung di kaw maliag dyan sa “PINAUSUKAN” doto kita sa “ARIS TAPAT”…

cuyonon 2…pay,dian mal da ig indi ako…

Cuyonon 1…beken mal pay, barato lamang… akeng maliag y kon sa restoran y Aris… Tapat ng Kalsada… toro toro pa ra enged…hehehe…

84. Kilikog – January 4, 2011 [Edit]

Pinoyski mintras aga limpio ang restaurant bago magsarado.

Supervisor: Are you done?
Dyannie: I am not Dan, I am Johnnie.

85. Kilikog – January 4, 2011 [Edit]

Pinoyski: Bilib ako kanimo, maski makori ang ikanami, matud na napromot kaw kono sa imong trabaho?
Dyannie: Toa dan lamang ang kabui, dati moro darwa lamang ka floors akeng inglilimpio, dadi ta’lo ron.

86. Kilikog – January 4, 2011 [Edit]

Self-serve gas station:

Cuyonon: Samarasano ang bomba na dia, ayamo kabay ara aga loang gasolina.
Bongkakak (loudspeaker): Pay First, please pay first!!!
Cuyonon: Diablong pangabui dia, makarga ka lamang gasolina, ingpapakitawan kita pa papeles.

87. Kilikog – January 4, 2011 [Edit]

Honeymoon i’ Virginia.

Onang gabi: Aruy! Daddy.
Pangarwang gabi: Daddy!!
Pangatlong gabi: Dadadi…Dadidi…Dadi-dadidi…

88. Kilikog – January 4, 2011 [Edit]

Suggested Filipino Restaurants
Eagle Rock, California

Budget > $50—- Barrio Fiesta
Budget < $50—- Fiesta Sa Barrio (Turo-Turo)

89. Kilikog – January 6, 2011 [Edit]

Ag kaselengan lamang ang saka lalaki mi saka tekagan sa isarang bar, diritso a lagi sa Motel. Ing loasan a lagi ang bistida, tapos pang ogas ang manga alima. Ing loasan ang bra mi ang panti, dispues pang ogas doman ang manga alima. Tapos ing masahi, pang ogas doman ang lalaki anang alima.
Babai: Siguro dentista kaw.
Lalaki: Pasamoro mo naelaman
Babai: Aymoro, pirmi imong pang ogas ang alima.
(Pagmata sa timprano)
Babai: Isara kang mayad na dentista
Lalaki: Beken lamang mayad, kondi da best na dentista, pasamoro naelaman?
Babai: Aymoro ara ako nged i nasintian.

90. Kilikog – January 6, 2011 [Edit]

Kompay, akeng kaba’not baya porke manda sa bangko aga trabaho, ing erepan baya mayad kung aga bo’at ako early withdrawal.

91. Kilikog – January 7, 2011 [Edit]

CUYONON————–CHINESE(Thesaurus)

Magalem————–Dim Sun
Labeg Ulo————Tan Do Lan
Ernia—————-Wan Hang Lo
Nilanggawan———-Kee Ni Lao
Buli’—————-Ho To Tai
Buling Makatel——-Ko Lo Ka Tee
Pilay—————-Tang Hang Lo
Dilam-Dilam———-Tang Hin Aot
Baskitbol————Shiu Tan
Sino imong Ingtatago-Ho Yu Hai Ding
Madolao na Kuti——Co Teng Dee Lao

92. Kilikog – January 9, 2011 [Edit]

Muslim: Bili na kayu ng banig, murang-mura pu, pwede sa sampu’ katau.
Torres: Sampo’ makakatulog?
Muslim: Patayu, pu!!

93. Kilikog – January 9, 2011 [Edit]

Baker’s Hill

Muslim: Bili na kayu ng gintu, murang-mura pu.
Torres: Tunay ba yan?
Muslim: Etu, ibabad natin sa suka, pagkanamuti, ibig sabihin fake ang suka!!

94. Kilikog – January 9, 2011 [Edit]

Timyang: Pader, kumusta kita eren.
Padre Pilyo: Ay Timyang, ara ren si Caridad, ara ren da si Rosario, animan dadi aga elat ako ron lamang ang grasya.
Timyang: Ay datu gali, magakapi-kapi kita anay.
Padre Pilyo: Engrasia, kaina kami pa aga elat ameng kapi. DAMPARANG!!!

95. Kilikog – January 10, 2011 [Edit]

Graduation sa Seminaryo:
Apat na magtarangay na seminarista maga kumpisar andang ingtatago-tagong sikrito sa isara mi isara.

Seminarista #1- Ako, agakupit i’ maite’ sa manga donation.
Seminarista #2- Ako, atrakted sa manga lalaki.
Seminarista #3- Ako, parabaleng.
Seminarista #4- Ako na,TSISMOSO!!!

96. banbanen – January 11, 2011 [Edit]

CALENDAR METHOD

Telma: Doc makon ka ran safe ang calendar method, ayamo ag bedes ako?

Doc: Pasamoro indo ing buat?

Telma: Ing buat ameng banig

97. palaminko – January 12, 2011 [Edit]

Si Makoy agbakasyon sa Puerto, bago ongod lamang akatolaws. Ogali ang paobot-obot ang sigay mintras a panaw, pagkatapos dayon na ipilak sa karsada ang opos.
Polis: Prrt… Huli ka! Nagatapon ka ng upos ng sigarilyo sa saydwok. Magamulta ka ng P200 o kulong!
Dali-dali inglapakan i makoy ang opos ang sigay i’ anang to’ nga siki tapos dayon na ibataken anang wala nga siki.
Makoy: (Sabat i Cuyonon ay akita na ang nameplate ang Pulis Cuyonon nga apilido) Adin ang opos, mi akita kaw?
Pulis: (Maski Cuyonon da atagalog pa ra enged.) Nakita ko tinapakan mo ng kanang paa mo. Iangat mo yang kanang paa mo huwag yung kaliwa.
Makoy: Akita mo ra gali nga aka-paobong akeng wala nga siki, pag-ingbatak ko pa ang to’, matotomba ako.

98. palaminko – January 12, 2011 [Edit]

Si Tay Tabiong ang tao nga indi kaelam agbotig ig ingboboat na enged anang binisaran. Mi kaisara sa Puerto tana, masakay tana i dyip matokad sa anang mga parinti sa Inagawan tay pono ron ang dyip.

Tay Tabiong: ‘Pay, poidi ag sabit?
Driver: Ariglado!

Maraye-raye ren ang abiahi ang dyip, asta dorong lobak.

Tay Tabiong: ‘Pay, poidi ko itongtong akeng siki? Ang pilay de’ ingan akeng braso asta alima.

99. banbanen – January 13, 2011 [Edit]

INDI KA GINAWA

Juan: Ayamo aka igot imong siki?

Pedro: Aliag ako ag pakamatay! Aliag ako ren matwak!

Juan: Ayamo sa siki? dapat sa lieg!

Pedro: Ing samitan ko kaina sa lieg tay indi ako ka ginawa :-)

100. lato – January 16, 2011 [Edit]

ang relasyon ang number sanda ang sex…dodoy ag pakiman ki nanay na…

DODOY: nay,anono baya ang SEX???

NANAY: aw dan dodoy number lamang…

DODOY: aw matod gali dato??? samoro kaysan abati ko si tatay makon ki Inday…

TATAY: Inday, “6″ kita….

INDAY: “69″ den lamang manong…

101. Kilikog – January 16, 2011 [Edit]

Quirino: Ayamo kaibara ang pangalamo ang tubig sa swimming pool na dia, midyo ang kabastos??
Banyo Queen: Hay sori, apatigab akoa!!!

102. Kilikog – January 16, 2011 [Edit]

MORRIS: Nay na, makon si doctor, 24 oras den lamang ang asasala sa akeng kabui, malittle-little kita anay bago man lang ako matwak.
KABA’NOT: Datu gali, sige.
MORRIS: Nay na, 12 oras den lamang ang asasala, pasigundan ta anay.
KABA’NOT: Sige
MORRIS: (2am) Nay na, pira ka oras den lamang ang asasala, one for d’ road don lamang.
KABA’NOT: Pagpameyeng Mauricio, mayad ikaw indi ren ag bangon, ako mamata pa maga’ aroman!!!