Akeng Ena-ena – Anono ang imo?

Pira ren ka bolan nga ag lebas (malamang dagon den) nga nabaritan ta nga mi ing geretan i lieg dian sa mi pantalan. Anono ren ang atabo? kwits? Ara warrant?. Ang pira lamang da ka bolan mi ing rape ig ing patay nga daraga sa Balaguen. Anono ren ang atabo? kwits? ara warrant?

Saben dan ignoranti ako lamang ig mi adakep den ig mi ing boboat da manda ang ateng mga otoridad.  Pasamoro kung ara?

Mga tangay dia lamang ameng katatabang nga mga taga CP sa mga biktima. Aga panawagan kami sa mga taga aten nga inaling mi update kamo baritay indo kami ra ay kami maraye dian. Magtarabangan kita. Dia indi ma solve ang saka pulis lamang kung indi kita ag tarabangan. Aga paret ako nga info sharing is very useful.

Elam ko nga indi ta ren kabalik ang kabui ang mga biktima, piro matogot kamo kabay nga iparaye lamang maoman dia? Kung midian man, anono ang ing bubuat ang mi katengdanan (Precautions) agod indi ren maoman ang toladiang dorong ka rignang buat i’ isarang Cuyonon sa anang masig ka Cuyonon?

Indi ako kakatorog maanek knowing nga ako mi pamilya ra sa aten. Tanan nga dia mga tangay akeng ena-ena lamang nga ag seled sa akeng isip kaina. Anono ang imo? – Demdeman ta ra nga ang ateng Gino’ ara i kakatorog makonsinsya ang tanan nga involve!

Related posts: Tabangan ta ang biktima ang batang ing rape ig ing patay sa Balaguen

[nabz]

5 thoughts on “Akeng Ena-ena – Anono ang imo?

 1. Penet

  Ang numero unong problema sa Cuyo ara kita Judge. Patay den si Judge Pangilinan. Animan ara maga isyu i “warrant”. Isara pa ang “municipal judge” midyo ra sa piskal anang trabaho. Kung ang kaso ngani “murder” o “rape”, ang mi hurisdiksiyon ang mga “regional trial court judges” sa Puerto. Ang “municipal judge” maga isyu lamang i “subpoena” sa mga suspitsadong ag buat ang krimen na ing imbistigaran ig ing “file” ang mga pulis. Dadi dian kung mi “probable cause”(mi rason na ing buat i ang akusado ang krimen), i papasaka i ang judge ang kaso sa “regional trial court judge” sa Puerto. Bago pa maga-isyu i “warrant of arrest” ang “regional trial judge” para dakepen i ang pulis ang akusado. Ag balik deman ang tiyempo sa Cuyo pariho kanodaya na ara judge. Matama ang krimen. Mayad lamang nakumbinsi namen si Judge Pangilinan na kanodaya sa bupete ni Atty. Lagrosa sa Pasay. Pasensiya ako indo mga kasimanwa. Datong doto ron sa Cuyo si Judge Pangilinan ara i buay mi mga petisyon don na paalinen tana ay kuno pangelinan. Mga personal ang akusasyon ig katabid da sa petisyon si Dr. Adalid ay kuno aga shorts kung aga seled sa hospital. Tay dia ara relasyon sa andang trabaho ang mga akusasyon. Animan ara namen i aksiyoni sa Sagguniang Panlalawigan. Piro akeng beken i opisyal na rason na ara namen paalina si Judge Pangilinan sanda si Dr. Adalid ay ing iwasan namen ang situwasyon na katulad sa dadi. Ara judge o kung mi doktor man beken i “surgeon” na katulad ni Dr. Adalid. Sa akeng paino-ino kanodaya, ara bali ren kong indi anda maliagan si Judge Pangilinan o Dr. Adalid, ang importanti mi judge sanda doktor kita sa Cuyo. Animan ang mga sa katendanan dian mag kumbinsir i mga abogado na mag-apply na judge sa Cuyo o magsagyap i doktor na surgeon (dato bayang aga opera).

  Like

  Reply
 2. banbanen

  @Penet: Matamang salamat sa imong pasanag. Tay kung tula’dato beken matinlong barita dia kanateng tanan. Maga tama manda ang krimen.

  Ako baya dorong ka polpol pag abot sa mga batas. Tadlenga ako kung mali, maliag i kon tenged ara kita judge, ang isarang tao nga ag panakaw pabetang ta indi pwidi dakepen ang pulis maski mi riklam ay ara judge? tama ba?

  oman tadlenga ako lamang kung mali akeng pagkamaramad ah?

  Like

  Reply
 3. Penet

  Puwede lamang i dakepen i ang pulis ang takawan kung a dakep na sa akto na aga panakaw. Dadi diyan kung ing reklamo(paagi i affidavit-complaint) mo ang isarang tao ay ing sususpitsan mong ag panakaw ipapasaka i ang pulis ang kaso sa municipal judge. Dadi diyan maga isyu ang judge i subpoena sa tao na dato para magsabat sa reklamo sa paagi i “counter-affidavit”. Kung sa anang opinyon ang judge mi “probable cause” ipa-“file” na ang kaso. Kung sadin na ipa-“file”? Dipindi sa begat ang pagpanakaw. Kung ag kiwit da lamang i ang panti ang madre, dan “simple theft” o “malicious mischief”. Ang mi hurisdiksiyon dia ang “municipal judge” ang Cuyo. Puidi tanang lagi ag isyu i “warrant of arrest” para dakepen ang imong ing riklamong takawan. Pero kung ang ing takaw anang padake ang parola na ing sisindian kanodaya i Langgaw, dan “qualified theft” den. Mabegat den dia. Sabenda kabunggo ang Balangay sa pantalan ang Cuyo. Ang mi hurisdiksiyon dia ang “regional trial cort judge” sa Puerto. Iindorso i ang “municipal judge” ang kaso sa Puerto, para makapagpalusong ang “regional trial court judge” i “warrant of arrest” kontra sa imong ing riklamong takawan. Tay maiwan ka dadi kung ara “municipal judge” na maga palusong ang “warrant of arrest” sa “simple theft” o maga indorso sa Puerto ang “qualified theft”. Katurog imong kaso asta maglapas den ang lima o sampulo ka dagon na dapat makasoan ang takawan. Pagkatapos ang mga dagon nga dato, indi mo puwedeng kasoan ang ag pangiwit ang panti ang madre o ang ag takaw ang padake sa parola ang Cuyo. A tuwak den lamang si Langgaw Sr.

  Like

  Reply
 4. banbanen

  @Penet on 3: Sa mataged nga barita, kailora gali ang mga biktima! – Kabay dia ing tatawan da oras ang mi mga katengdanan sa sa aten? Hay kabui! Rogorogon mo ang kaite lamang ateng banua ang tama ang isyu nga indi masolutionan. Oman, saben ignoranti ako lamang, piro dia maman akeng akikita.

  Salamat ingan sa inputs. Amblig po!

  Like

  Reply
 5. Kilikog

  Dorong ka importante imong legal input, Penet para kanamen eg kanateng tanan na korang ang kinaelaman sa lei.
  Dadi ko lamang abati na mi ing geretan da gali liyeg dian sa pantalan ang Cuyo. Dia mi ang nainabo sa Balaguen beken i’ manga krimen na natatabo kanaten sa Palawan, basipa rang ara i’ bestiang on the loose. Dorong kapongaw na sitwasyon, kung tama akeng pagka-intindi na ara judge animan ara maka-issue i’ warrant. Mag impisang matao ako midyo ara na dodoran i’ judge ameng municipio, impisa pa ke judge Carrion kanodaya, piro kung mi’ precedent na ang judge mi ang surgeon ing pitisyon, saben makori makakita na maliag ag pa distino sa kapoporoan.
  Makori ren dang lagi ang okasyon ang manga biyahi pakon sa Cuyo kung mi manga atatabo pang toa’ diang krimen, imbes na magbirisita o magbaralik sa Cuyo ang manga kataman saben mabuinan pa ang tao dige. Sigun sa statistics midyo ang population ang Cuyo ara idudugang.
  Animan gali ara kita reng makitang manga panti sa sampayan dato gali ingkikiwit total siguro makon ang aga pamunpon ara ren da maga issue i’warrant eg ara ra siguro aga file i’ complaint o magpana- wagan man lamang sa DYPR sa andang adodorang personal belongings. Hay, Maria Santisima!, dia lamang akeng ena’-ena’.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.