Maiteng pag oman sa CP Navigation Bar

Tatlo ka bagay ang maiteng ing oman sa Navigation bar ang CP

1. About us

 • disclosure policy
 • disclaimer
 • FAQs

2. Shout Box (Dating Chatroom)

 • aka

3. more

 • Video clips
 • Photos
 • Pix
 • Jokes
 • Biscuy
 • Projects
 • Archives

Sa mga oras nga dia dan maman ang maiteng pag oman sa CP. – Siguro mapakiman kamo kung ayamo? – Ang Sabat: Long term vision. Elam ko nga maga abot ang timpo nga maga bael ang demands ang CP pages. Isara remang pakiman, anono ang mga demands nga dato? – Ang sabat: sa dadi indi ko pa maelaman. Aga riserba ako lamang i ispasyo sa dadi.

Matamang salamat kanindo ig pasinsya kung naapikto’an indong pagbisita digi sa mga oras nga ing a-update ko dia. – Inalaing mi mga sohistiyon kamo o pakiman, kablita indo lamang ang korit nga dia.

[Banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.