Tabangan ta ang pamilya i ang batang ing rape ig ing patay sa Balaguen

Sigoro sa mga timpong dia aelaman den ang marake kanaten ang natabo sa Balaguen, Magsaysay datong ag lebas nga Nobimbri.

Sa dadi kono, sigon sa isarang concerned citizen nga aga pakig ampang kanaken sa FB, mi darwa ren ka suspects ingkaso indi pa ra enged madakep ay ara pa kono i’ warrant of arrest – damparang! ang ka kori nga maraye ateng logar, ara kita i’ okasion agod madali-dali ta ang kasong dia. ig ang mas maraet pa sa leba, ara ra i’ gagastoson ang pamilya i’ ang biktima para makapakon sa Puerto ig mag follow up sa andang kaso.

Aga pakiloy ang pamilya nga kong mi katatabiang ateng mga kasimanwa maski pira lamang, dorong kabael den na otang nga leba dato kananda. amos mga tangay, magboronyogan kita agod madakep den ang mi sala ig matawan i’ hustisya ang pagkamatay i’ ang dalagitang taga balaguen.

Kong maliag indo makita anang ladawan, sa FB ni cuyonon ako mi dyan. ing samitan ko ipadara digi tay makon si banz ara na kono narisibi. Saben mi akaelam agpalagted sa mga ritratong dato digi sa Cuyo Press, patigayona indo anay.

Pwidi indo ako makontak diritso agod karampang kita  by filling the form below kung indi kamo miliag ag komintar nga nababasa ang publiko. Imong minsahi magaseled sa email ang CP, tapos will be forwarded to Kutapdi, and Bulalo ig ang kanaken.

[Matamang salamat Bagasay]

11 thoughts on “Tabangan ta ang pamilya i ang batang ing rape ig ing patay sa Balaguen

 1. lato

  akita ka baya ang pics ig maka nonogon anang posisyon nga ing tampekan ang mga ilamonon ig bato…ara ako ka aguanta ig indi mo mabasol kung maski anono ron lamang ang ing susulat ig ing kukon ateng mga kasimanua ay maski ako sa pics pa lamang aga akal akal akeng dugo…siguro kung kanaken matabo dia indi ako ka ag nesel ag pamales..ang ka bata pa man manda pati medyo mi bag pa nga aka sabit sa anang abaga… iparaye ren lamang kanaten ang mga insidente nga dia…

  sino ang indong kontak sa pinas para sa tabang para ma abisuan ko akeng mga brods/sis kung pasamoro…

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   @ lato patigayon den lamang I kontaken si bagasay tana ren lamang ang bala. dan anang email sa “about page” o fill up mo ang from sa ibaba.

   Matamang salamat ingan kanimo ig kaloyan kaw ateng Gino ilog.

   Like

   Reply
 2. lato

  salamat ilog banz ig ara sapayan…sige ma email ako ki bags kung pasamoro… indi kaw anay ag pasalamat ay ara ko pa kakapadaran akeng tabang…

  basipang mi mag dason da voluntad para kung matimes mabael nga tabang sa pamilya….

  Like

  Reply
 3. bagasay

  lato, pakimanan ko anay akeng correspondent sa cuyo re balaguen issue kong marasano ta kapapaabot ateng tabang. matamang salamat!

  Like

  Reply
 4. Arok

  BAGASAY ako degue agaelat da message kung pasamuro kaabot ateng tabang doto..

  akeng bati ang kabos kabos nga tao nga dato taga Roxas? tama ba?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.