12 days of Christmas – CP Version

On the twelfth day of Christmas, my true friend sent to me

Twelve Sapi-sapi flying,

Eleven Banbanen annoying,


Ten Banbanen crawling,

Nine Tangay dancing,

Eight Lato a-milking,

Seven Penet a-swimming,

Six Bulalo a-cross stitch,

Five Bagasay,

Four Tayangaw,

Three Kilikog,

Two MAKALAM,

And a Buyo in Tabungos.

(Obra ni Kutapdi: Edited by Banbanen: Pustan kita ing kanta mo ano?)

19 thoughts on “12 days of Christmas – CP Version

 1. Penet

  Zero Kutapdi. Kung mi diyan masakit ag pangagat. Indi kaw kakaen i litson sa Noche Buena. Kutapdi sanda Banbanen salamat sa kanta.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  @Palaminko: Arisibi ko imong email. Apakitaw ako dispinsa kung na offend ta kaw. Dan joke lamang tay beken manda makakadlaw ara bali punasen ko lamang in few minutes. SORRY PO tao lang po

  Like

  Reply
 3. banbanen Post author

  APAKITAW AKO DISPINSA KI PALAMINKO NA NA OFFEND KO TANA. I made a mistake. SORRY. Sa tanan mandang word ayamo “Annoying” pa akeng nabetang.

  @PALS: Believe it or not. Dan ara ako intinsyon nga i offend kaw. However I am really sorry for my actions. I promise na indi ren dia maoman. Thanks for contacting me and for being so honest to me.

  Sorry Again.

  Like

  Reply
 4. banbanen

  Sa tanan:

  Indi ko ren i punasen ang post. The damage has been done b/c of ME. Kung mi na offend ako pang iba please let me know. Tulad sa ing buwat ni Palaminko. HONEST and VOCAL.

  Basipang ara ren da mi na oofend sa post nga dia!

  Salamat po!

  Like

  Reply
 5. palaminko

  Matamang salamat da kanimo, banz. Aliag ako ra agpakitaw i’ dispinsa nga na misinterpret ko ang message. Sa matod moro mi manga posts ako sa chatroom nga kong kaisan anesel ako kong ayamo aka-solat ko – sobrang dasig moro ag toslok ang “Post Comment”, hahahaha…

  Wishing you, the rest of Cuyopress admin, your families ig tanang taga-Cuyopress A VERY MERRY CHRISTMAS. More Power and God Bless!

  Like

  Reply
 6. banbanen

  @Palz on 6: Ara kaw mali ako maman hehe. Ta awat kaw ako maman den ang anoying πŸ™‚ Dan joke ah? hehehe. Merry Christmas da. Siguro dalan lamang dia agod maging sweet kita oman hahaha.

  Like

  Reply
 7. banbanen

  @Palz on 8: Ta moro kita dia? πŸ™‚ Ademdeman ko last year pariho ra ang date maga Christmas, ing rigaloan ko akeng tangay nga puti i libro anang titolo: “BEGINNING LINUX programming” – akeng kalaem malilipay imbis asilag kanaken (hahaha) ay tana kono beken den i “Beginner” hahaha.

  Akeng intinsion pambengen tana tay iba anang dating kanana. πŸ™‚

  Tay bwino PEACE!

  Like

  Reply
 8. kutapdi

  pay palaminks wi kababasa ko lamang imong email nga ing forward i nabs. pag pasensiya lamang siguro mi hangover pa si banbanen datong bailoan na. para sa tanan way dagi maman akeng version…

  Cuyopress twelve days of Christmas

  Final Verse

  On the twelfth day of Christmas,
  my true friend sent to me
  Twelve Banbanen drumming,
  Eleven Palaminco piping,
  Ten Kutapdi a-leaping,
  Nine Tangay dancing,
  Eight Lato a-milking,
  Seven Penet a-swimming,
  Six Bulalo a-drinking,
  Five Bagasay,
  Four Tayangaw,
  Three Kilikog,
  Two Sapi-sapi,
  And a Buyo in a pear tree.

  Like

  Reply
 9. kutapdi

  nabs aw dato gali πŸ™‚

  tay ara bali ing risibi ra i kumpay palaminks imong pasanag!

  ika medio ang proud do ingan dadi? ara ka ren ipapakita o ag paraye ka ren sa sirkolasyon ang grupo? πŸ˜‰

  indi ka ag pamanggap sobra saben ag iba imong kustombri haehaehae.
  ta baragat kita sa bday i bulals sa 26th kaloy dios. malipayeng kinabata i kristo kanindo si marie.

  Like

  Reply
 10. banbanen

  @Kutaps on 14: Ara ra ag katon lamang nalagted ako sa night shift ta pirmi akong katorog sa adlaw.

  Aga impisa ka reman lagat ma offend ang mga manggaden πŸ™‚

  Salamat sa greetings, ig baragat-bags sa 26 πŸ˜‰

  Like

  Reply
 11. Penet

  Animan digi ako a balenek sa ateng pamalay-balay na Cuyo Press. Maiteng indi pagkaka-intindian atatawan ta i solusyon nga lagi. Salamat Banbanen sanda Palaminko. Ako baya kung sa FB beken i kampanti. Pag midyo mi nakalimeg i marimo kanaten o mi a pangrangga ara kita kontrol. Sa ateng kasilag a bales kita asta ag pariho kita ren i bunak ateng maboring na isapno sa publiko. Bago masagang rangga kita ren pariho sa mata ang iba.

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   @penet: ayos den ara kami lamang intindian ni Palaminko. Konako ngani akeng ing isip ang matod nga ayep-ayep maintras ing edit ko dia. Animan ing ona ko ang Sapi-sapi nga aga lepad. Sa iba ara ko maisip animan as is. Si bulals lamang ang paborit ta talaga mag cross stich. (Peace bulals). Si kutaps ing punas ay konako ara sense nga tana fren of himself sending 12 things to himslelf ay tana maman ag buat I dia ing edit ko lamang.

   Ano pa man ok kami ren ni Pals. Aig nalipay ako nga ing diritsa na ako imbis ng sa iba ko pa maelaman.

   Merry Christmas kanateng tanan!

   Like

   Reply
 12. kutapdi

  bilib ako sa ing boat i kumpay palaminks aga padisir ang beken tana plastik nga paro ang iba. at least ing diritsa na kami sa ameng talang.

  pariho sa painoino i nabs, akeng ing isip moro maintras ing buboat ko dan ay ang mga aliasis da mismo ig beken ang tao nga aga dumara anang aka. animan akagapil pa ra enged dian ang kutapdi heheh.

  ara bali ren… merry christmas sa tanan! kaloyan kitang tanan!
  tama si penet ang kanaten digi sa cuyopress, tultulanen’ magborogtitinai. mas madali’ dindin itadleng sa ibang aga suruagan. happy new year den da!!!

  Like

  Reply
 13. lato

  e greet ko anay ateng makagagaem y VERY HAPPY BIRTHDAY!!!basipang ipadayon dayon na sa labeg ateng kabui anang regalo kanateng tanan, kabegatan man o kaambengan…pero indi ta ra y lipatan ateng regalo kanana…ateng sadili nga kung kaysan manda atatalang kita pero dyan tana nga pirmi ing didiretso ateng panaw…

  e greet ko ra kamong tanan y MERRY CHRISTMAS AND A PROSPEROUS COMING NEW YEAR!!!!GOD BLESS…

  in prayers lato and family…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.