Joke: Babai kompara sa Lalaki

ARAN-ARAN

Babai: Kung si Ann, Lany asta Malou mag lua ig magkaen sa matinlo ig masabor nga restauran, ara iba andang tawag sa isara mi isara ay… Ann, Lany, Malou.

Lalaki: Kung si Mike, Dave, asta John ang maglua ig magkaen sa masabor nga restaurant proud sandang tawagen nga babaidor.

 

MAGKAEN SA LUA

Lalaki: Kung mag abot ngani ang bill, masig palua tag $20 maski ang babayadan $30 lamang.

Babai: Kung mag abot ngani ang bill, pustan kita ang maga lua calculator.

 

KUWARTA

Lalaki: Ang lalaki magastos i $2 sa bagay nga kaministiran na maski $1 lamang anang prisyo.

Babai: Ang babai magastos i $1 sa bagay nga anang presyo $2 maski beken na kaministiran basta SALE.

 

SA BANYO

Lalaki: Lima lamang ka bagay nga makikita mo sa banyo. Pang ahit, toothbrush, shampoo, sabon, asta tuwalya.

Babai: Sa tipikal nga babai, siguro mga 337 ka items imong makikita sa banyo, ig ang lalaki pustan kita ara mares kung anono ang arambetang sa banyo.

 

ARGUMENTS

Babai: Sa arguments, pirming daeg ang babai.

Lalaki: Pag bosis pa oman, bobotilan kaw.

 

TAGUMPAY

Lalaki: Ang tagumpay nga lalaki ay dorong kuwarta.

Babai: Ang tagumpay nga babai ang kakakita i lalaking dorong kuwarta.

 

KASAL

Babai: Ang babai aga pakasal sa lalaki, aga sarig nga basipang magbago anang asawa. Piro ag puti lamang ang wak ara enged.

Lalaki: Ang lalaki ing papakasalan na ang babai ig aga sarig nga basipang indi ra ag oman. Piro aga oman. Damparang!

 

PAGLALAMBONGON

Babai: Ang babai aga bisti matinlo maski mapamonyag lamang anang borak.

Lalaki: Ang lalaki ma bisti lamang kung mi kasal asta lebeng.

 

MATINLONG PIGORA SA TIMPRANO

Lalaki: Pagmata ang lalaki sa timprano, matso ara pag oman kung anono anang pigora datong magkatorog tana.

Babai: Aga losyang ig dorong kapilay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.