Kanta: Latong Cuyo

Pamati indo mayad ang kanta. Ma’ambeng nga mapongaw. Risibien ta man o indi matod anang maliag i kon. Kung indi tay ambligan mapapatay makon ang kanta…

Tolad ang Inosintis, ang sinolog mi komidya birso ig komposo. Maga togtog sa tipano kung indi tay ambligan mapapatay madodora pariho sa atabo sa ateng latong Cuyo

Pasamoro ren lamang kabay kung ara na compose ang kantang dya back then? Kabay mi paagi nga maelaman ta kung anono ang atabo? Maisip ta kabay nga really Cuyonon Culture is facing its extinction? – Kailo kita ra! – kabay makokon ta nga kita mi kasalanan da sa atatabo? – O biktima kita lamang ang maling sistima? – Mi pag asa pa kabay?

Ano pa man, salamat sa SINIKA!!!

1 thought on “Kanta: Latong Cuyo

  1. bagasay

    kaisara mi irinsia i’ cuyonon nga ag pakiman sa FB kong sadin tana kono kakikita i’ mga istoria, kanta, o maski anono pa man nga nasosolat sa cuyonon. makon tana, ang ka kori nga project kono anang libayen ta ara tana i’ mabel nga matirialis tenged ang ing papasagiap i’ ang maistra isarang “dead language”. ing bales ko tana ig makon ako “if you think cuyonon is a dead language, ask yourself why. you yourself should be knowledgable about cuyonon, if not the literature, the language at least, considering that both your parents are from cuyo”. anang sabat, sa andang balay kono sa puerto aga cuyonon anang mga gorang-gorang kong mi ing ampangan nga indi anda maliag maintindian i’ andang mga bata. dan ang kamatodan sa matamang pamalay-balay sa paragua.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.