13 thoughts on “Video: Ploning

 1. lato

  ayos ang ligo ingan pati ang mga instrumento!!!salamat sa ag post…

  medyo botig nga ang kantang dya ag sikat den y mayad… datong maite ako pa ababati ko lamang ang kantang dia kung aga teremed say tatay katabid anang mga brods sa bulangan…semseman biag patoan y rice wine ig tanduay…paraonan sa botilya ay y papabakal o pabayloan y kendi hehehe…

  mayad lamang bekn y patented ang kantang dia…

  Like

  Reply
 2. lato

  hoy bags musta??? dato gali doro reng version??? iba manda ang sikat tanan aliag ag sakay…
  ayamo ara pa pics sa indong website sa ag lebas nga baragatan???

  Like

  Reply
 3. lato

  jaske ren indi ako ren ka trabaho sa pag ulit ulit ang kantang dia…mayad lamang ara bayad kung indi pordoy ako…

  ta ing email den ang cuyo press ig matamang salamat… doto ako ren lamang ma pamati para diri diretso…

  balik ako anay pasada…

  Like

  Reply
 4. bagasay

  mi pics den, naori ka ren sa barita. selenga sa cuyonon baragatan page i ang FB. ag padara ako ron da ki banz basipa katimpo tana nga ibetang digi.

  Like

  Reply
 5. banbanen Post author

  Ing papamatian ko’ mayad ang tanan nga kantang cuyonon, ig para kanaken sa akeng sadiling ena-ena, mas bright ang mga cuyonon ang unang timpo pag abot sa pagsulat. Simpli lamang anang Cuyonon piro indi ko maisip maitras indi ko i intidien.

  Pabetang ta ren lamang ang…. “Itigbas mo sa bato, kemkemen sa panio, indi enged ag kupas maski ara ren ang lawas.” – nga aliagan ko mayad. – istra viva.

  Like

  Reply
 6. bagasay

  banz, dan kono ang “itigbas mo sa bato, kemkemen sa panyo” ing dogang lamang ni ex-puerto princesa mayor buddy mendoza, tatay i ang artistang si matthew mendoza. seleng kaw sa puerto ang mga aga limeg i cuyonon ang mga mi katengdanan asta mga mistiso. dato ang indi ko maisip kung ayamo matama kitang taga cuyo mismo nga nanaeya ag cuyonon.

  Like

  Reply
 7. banbanen

  Bags, tawi ako lamang timpo. Ipapaski ko ra digi. Salamat ingan. ang password ang petition i send ko lamang sa imong email pag uli ko lalagat sa balay.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.