Ladawan: Pista sa’men sa indo kita

This slideshow requires JavaScript.

Bulalo salamat sa mga ladawan, pasinsia ing abutan i’ saka dagon (hae hae hae) sa sobra akeng ka okopadao. Sa tanan, ma’mbeng nga kapistan kanteng tanan. Long live Cuyonon!

1 thought on “Ladawan: Pista sa’men sa indo kita

  1. bagasay

    kademdem ako ang “pista sa amen sa indo kita”…..ang pista sa puerto ing text ko si perek-perek. cuyonon tana ra manda pero sa paragua ag kolay – sa tumarbong, roxas asta sa puerto ag adal tegka high school ig dadi doto ron da aga istar. konako, “pista sa indo, sa amen kita”. makon da magsabat – “aw ikaw gali sa puerto dadi? kanogon gabi ren bago ko nakita imong text. andan ag pakon ako sa indong balay.”

    ing isplikar ko kanana nga dato intrimis nga cuyonon ig ang timpong dato sa manila ako. dyan ta makikita nga maski cuyonon manda andang limeg kung ara sanda i kolay sa cuyo indi anda mabel ang “humor” i ang mga cuyonon.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.