Kasalanan ko

Kung ayamo besak den ang Bato ig gisak den ang Panio. Kung ayamo indi ko kapasanag ang bisarang Banget. Kung ayamo’ si Nanay asta si Tatay ara ren i’ pagpamagatnan. Kung ayamo’ patay den si Siloy. Kung ayamo ang  Buyok ara ren’ tubod ig indi ren kapuno’ saka Sunggo. Kung ayamo sa Tubunan ara ren Asin. Kung ayamo ang Tipano’ basio. Kung ayamo malasay den ang Combo. Kung ayamo ang wa’-wa’ indi ren maliag ag king-king. Kung ayamo sa kapoporo’an mapongaw. Kung ayamo si dodoy deman ang aga birgwiri. Kung ayamo ag puti ren ang bato. Kung ayamo indi ag nonot akeng ginawa sa imong Sida’. Kung ayamo mag abot beken ubanen.

Kung ayamo na’uri ka ren i’ mayad. Kung ayamo maboring kaw. Kung ayamo mapongaw kaw. Kung ayamo ara ren mi aga bisita kanimo. Kung ayamo ara kaw i asinso’. Kung ayamo ara kaw i’ disiplina’. Kung ayamo malised kaw ig aga dogang pa lised. Ara iba’ kasalanan ko!

Obra ni Banbaen

Related Posts: Sino Ang Cuyonon? –  Ikaw beken kami, ig kami beken para kanimo

2 thoughts on “Kasalanan ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.