Kanta: Akeng Gegma Indi Ag Oman (Palarca)

Kablita indo lamang ang player sa u’bong. Ig dagi ang link sa iba pang kanta

2 thoughts on “Kanta: Akeng Gegma Indi Ag Oman (Palarca)

 1. lato

  dia maman ang matod nga gegmang cuyonon…marimo kaw sa paneleng ang iba pero sa gegma beken…

  dia kabay dadi aga uso pa???

  sadin kita kabay kakabakal ang tape nga dia oman…dato anay mi kopya ako nga ing taw y classmate/ilog sergio socrates anang pag byahe dige sa ameng lugar…sige akeng baliskad ang tanan asta dadi ara ko pa akikita…

  ang ligo ingan y pamatian tapos ang mga sarabien dorong ka klaro…

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Aruy, Bans, matamang salamat sa mga kansyon nga dia…tay kabay marasano ako kabebel y akeng kopya…aber turui aco ra con maimo. Matamang salamat!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.