Update: Dengeg Cuyonon’s Permit Approved Den

Kung adedemdeman indo datong Marso 2, 2010 mi proposal si Father Dick aka Ipes Padi ig ing tawag ta diang Dengeg Cuyonon. Dagi ang link, kablita indo lamang.

Tapos datong Mayo 2010, ag baragat kami say Bagasay, Karandol, nang Marose (dating Sabando) Wena Magbanua, Sir Tamin Arista, ig si Estel Marie Paras sa Cuyo, Ig ang tanan maga impisa sa Permit which is now approved.

Pangarwa, maga impisa kita sa Announcement, sa mga Bgy Captains, tas ang mga Bgay. Captain ang mag abiso sa andang mga sinakepan para kapili sanda andang ino-nominate. Sa ibabaw i dan ministir ta i Tarp, ig simpri ateng mga committee sa Cuyo aga ministir ateng maiteng suporta agod kapadayon sanda sa pangarwang tikang. Inaling aliag kamo ag tabang kontaka indo lamang patigayon si Ipes Padi o si Kuday o si Bagasay.

Bilang CP admin, ministir kong bwaten akeng papil agod indi ako ra korang sa ateng banwang Cuyo. Basipang kamo tuadato ra indong prinsipio. Beken lamang tegka ongal-ongal. Dan ing paskin den da ni Ipes Padi ang andang account ig dagi ang link kablita indo lamang i’ patigayon.

Tulad da sa pagtokad ig pagtegbeng, ministir ta pang pliti. Dan maman ang istado ang Dengeg Cuyonon sa dadi. Kanten den lamang kung susuportan ta o kakadlawan ta lamang.

Banbanen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.