Abiso’: Ipes Padi Adin Kaw?

Ipes Padi kung ababasa mo dia, patigayon da i kontaken ang isara kanamen, si Bagasay, Manang Marose, Karandol, Wena o ako. Ang Permit tenged sa Dengeg Cuyonon ay ing aprobaren den kono.  Aliag kami ag pakig communicate kanimo porabil kami magabwat ang madason nga tikang.

Salamat Banbanen

4 thoughts on “Abiso’: Ipes Padi Adin Kaw?

 1. ipes padi

  Ang kakuri ra ang ing paparapad sa impayangat. mi smartbro ako ra andan tay ilam baya indi ako kaseled sa internet. kakatawag da lamang ni Ramil Ceralbo kanaken, isara sa miembro ateng grupo ang Dengeg Cuyonon, dato manda matinglong barita nga ateng proposal ing adopt ang municipyo. Andang kaministeran kuno ay funds para sa bubuateng mga posters ig mga information patenged sa Dengeg Cuyonon. tay makon ako, i email kanaken ni Ramil kung pira ang kaministeran agud ma post ta digue sa CP.

  Update:

  1.Aka abri kita ren bank account patenged digue. Aka aran kanameng darwa ni kuday. Ang passbook si kuday da ang aga amblig. Ilam lamang kung mi ag seled deng pondo agalin sa ateng mga tangay ay ing post da ni kuday ang account number. ( Bans, matutuman mo pa? paki post lamang oman.)

  2. Ara kita kadayon y pantaw y award sa mga estudyante ang pag graduation. Na kurang sa tiempo ateng komite tenged datong Marso duro ra andang kaseka sa training sa “culture and tourism”. Pag- uli anda seka-seka ren sa graduation. Pwedi tay i-taw ang award for adult category dading fiesta ang Cuyo.

  3. Ang medals nabuat den ara lamang agagawad. Mababael ang medals- 2.5 inches anang diameter. matinglo ig pwedi tabidan y certificate duro katinglo anang design ig naka frame mga lagi agud madali i kabit sa salas ang balay ang tatawan y honor..

  Pangabay sa ateng mga tangay sa CP nga suportan ta ig tarabangan ang bagay nga dia..

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  bans akita ko run. ag alin ako sa banko. way dagi ang bank account:

  CAABAY, RODERICK YAP and ORLIDO, NORIAM GABO
  Allied Bank, Puerto Princesa City Branch
  Account Number: 1290-136917

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.