Adios PCAT

Dading aglebas nga commencement exercises sa PCAT maman den ang sakaorian sa anang intirong pagkabetang. Akatapos don ang mga bata nga pangoriang batch i ang PCAT ig ara ren madason.

Ang pongaw ingan sa ameng paramatian nga mga produkto i ang iskoilan nga dia. Sa dadi, maski ngani ang mga building doto kong maimo lamang magatarangis den da i ireg. Apabayan den i mayad ang isara sa kabaelan ig katinloan nga iskoilan sa Palawan dato anay.

Datong unang timpo, ang isara sa aga domara i ang Palawan kong magbatok ngani sa STRAA ay ang PCAT. Ateng mga manigkarawat akakaarabot tegka Palarong Pambansa tenged ara magdaeg kananda sa karantigo sa volleybal asta softball. Sino lamang ang malilipat kanda Petua Dagsallo, Exal Cacal, Merlina Cacal,  ig iba pang mga Manamoc girls? Dian da sanda Diday de la Torre, Meyay Ruiz, Paela Sagarino nga mga all-around athletes. Ay si Mr. Tirso Aborot pa nga dorong katoron ag dalagan ig mag pole vault? Ateng mga long distance runners nga say Bert Cabildo asta Reynaldo Lagan? Ang numero uno nga kabatok ni Lydia de Vega taga PCAT da – si Nelita Ponce de Leon. Mamang ing kokon, tegka kita ren lamang sa andem dadi.

Ang mga 1970’s-1990″s sigoro maman ateng kapapaambog sa tanan nga taga Palawan tenged ang mga timpong dato, ang kataman nga maistra sa probinsia ag alin sa PCAT. Samiti indo maglibot sa tanang iskoilan sa Paragua, indi mo enged kakon nga ara taga PCAT kananda. Sa dadi ngani matatas den andang mga poisto. Ang marake mga principal den. Labi pa ren da enged sa Manamoc, ostong mag abri ang high school doto, ameng batch ang bagong BSIE graduates sa PCAT ta indi porog andang lagi ang tanang bakanti. Ing papaambog ko nga doto alos katengan i ang mga maistro ig maistra akeng mga klasmit – ig sanda mga maarantigo maski ag aga aradal kami pa.

Beken da ang sa pagbatak i sadiling bangko, piro, datong ameng timpo pa sa high school, akakaarabot kami kong adin-ading mga logar para magbatok sa mga contest impisa sa regional tegka sa national. Mag-oli ngani mi bitbit enged nga certificate kong beken man i midalya. Ara baot ang mga taga Puerto na agkarabagat amen da doto. Seleng sanda lamang nga aga risibi kami ameng awards sa intablado.

Datong timpong mi NCEE pa, bagodaya ang PCAT da ang pirming kataasan anang score sa tanan nga iskolian sa kapoporoan kong beken man sa bilog nga Palawan?

Pag abot sa mga bolan i Pibriro asta Marso, ang PCAT aga katinir i andang Trade Fair kong adin ing babaligya i ang mga istodianti andang mga projects tolad andang mga binuatan sa handicrafts, furniture and cabinet making, food trades, dressmaking, etc. Ang mga ibang subject mi mga exhibit da – sa Biology ni Mrs. Eliza Palao sanda ag boat kanodaya i mga stuffed frogs nga aga karawat i volleyball, sa Physics mi mga miniature fountains ang timpo ni Mr. Claver Acero, sa Electricity mi mga mini-community nga mi sadiling korinti, etc. Dorong kinaelaman nga sa oring timpo mapapakinabangan enged i ang mga tao, kong beken man sa adlaw -adlaw poidi ra sa pagparangitaen i kwarta.

Adin den kabay ang mga timpo nga kong mi palua ngani sa G.A.Sariego Hall aga borok- borok sa katatamaen ang mga tao. Ang pista indi ag ambeng kong beken sa PCAT tenged nga ang mga ati-ati tegka nga lagi i mga walo ka tribu. Ang parade-and-review sa oval isara ra sa mga highlights i ang pista. sobra nga lagi sa katengen kananda ang taga PCAT, omao man sa parada.

Dading ara ren ang PCAT, ilam lamang kong mamaoman pa ang mga timpong ag lelebas. Nasisintian den i mayad i ang mga Cuyonon tenged ara kita ren i dadaeg sa mga athletic meet, ara ren aga patona-tona sa mga kaambengen kong pista, sigoro ngani pati ang mga bata dadi maite ren lamang ang akaelam ag pangarpintiroan, magpamedbed, mag gansilyo, magboat i baskit, etc.

Kong ki Tangay pa, tamorokitaja? Ara kita ren i Alma Mater, dia kabay mi Alumni Homecoming pa rang madason?. Kaoli kamo ngani sa Cuyo, pagpananw -panaw kamo ron lamang sa PCAT ig magpanemdem nga ang ona, isara tana sa katinloan nga iskoilan sa Palawan. Sa pira ka adlaw pati ang mga building nga ‘teng ing siri rorotosan ig oropotan magkakararok-rok don da animan maintras dian pa, bisita indo anay. Ara ta ren maimo ay maski magkatinir man i bagong high school doto, indi ren dan kapariho ang ateng ing alinan dato anay. Ibaen anda ren anang curriculum, ibaen den anang itsura ang campus ig kong tola’dato indi ta ren makon nga doto kita ag graduate. Basipang ateng mga aran tagon anda pa ra sa registrar’s office, dato ron lamang ateng koniksion sa PCAT. Basipang indi ra i kaenen ang anay ang mga librong dato o palabetan i ang darwa ipen ay kong mainabo dato, ara kita ren da enged i kapapabogal nga mga PCAT graduate – ara kita ren i proiba. Sa ‘teng degan ta ren lamang tagon ang mga
aglelebas ig kong katimpo nga mi reunion pa i oman, kakaistoria ta ra dan ig mapapanemdeman kaiban ateng mga klasmit ig mga maistro mi maistra.

Adios, maski anono pa man imong aran – Palawan High School, Cuyo High School, Cuyo Junior High School, SRSAT(Southwestern Regional School of Arts and Trades), PSAT(Palawan School of Arts and Trades), PCAT(Palawan College of Arts and Trades) ig ang sakaorian PSU-PCAT(Palawan State University – Palawan College of Arts and Trades).

Ing sulat i Bagasay

12 thoughts on “Adios PCAT

 1. banbanen Post author

  Mi pang gabi pa ang una. Matinlo dia para sa darwa ka bagay.

  1. kaka dugang OT sa mga maistra.
  2. kakaseled ang mga aga obra sa adlaw.

  Dadi maski aliag ag aradal ang aga obra sa adlaw indi anda ren mabuwat ay ara ren da pang gabi. DORO’ KAPONGAW!

  Like

  Reply
 2. lokus

  ang ka pungaw da manda isipen na napa bayan ateng ma’al nga eskwelan PSAT/PCAT na mabael nga naging parte sa ateng panga kabui kung adin kita dadi. sino kabay manda ang dapat basolon sa na inabo nga dia..

  Salamat sa matinlong memories….

  Like

  Reply
 3. bagasay

  een manda, bago ko ra lamang naisip kaina. peace, classmate, isara ka ra manda gali sa mga great athletes i ang PSAT.

  Like

  Reply
 4. kamias

  Maski sadien kita pa kaabut… indi ta paraw enged lipatan ang mga mastra sanda mastro ang PCAT/PSAT ang parti ang atieng posdasyion sa edukasyion. Mas matienlo na balikan ta ang ambieng pag interclasmate (ang cheering squad maski lalagpak pirmi sa practice), literary, musical and dance contest, trade week, pass and review, atitihan contest, kaysan ang provincial meet, bibouac, sanda ang kada domingong CAT/ROTC.

  Like

  Reply
 5. lato

  Hu Hu hu…

  ara ren y excuse nga mategbeng sa gabi para makita si ehem…

  indi ren ka pakon o research sa “LOVERARY” (kuno) sa gabi ay ara ren…

  animan gali ang magla laber dadi sa tabunan den aga date ay ang kapusan parte ang PCAT nga dato gali madodora sa mapa…

  kanodaya akeng na abotan PSAT…naging PCAT….dadi PIKIT…

  Hu Hu Hu…

  Like

  Reply
 6. rakaw

  arui,napupungaw ako nga secon to the last batch kame,batch 2009.
  pag agaoli ako y cuyo,abisita ako nged sa pcat tenged mabael anang parte sa akeng kabwi.
  mayad lamang,matama akeng natagong picture ang fourth yr ako ren, atleast mi arandeman ako.

  basipang magbalik da ang HS sa pcat.
  apasalamat ako nga dige ako ag adal y HS,matama akong naelaman.
  ig akeng mga experience dige,akatabang mabael kanaken.
  salamat ki mam fernandez sa journalism ig ki mam quejano sa rondalla..
  MATAMANG SALAMAT sa tanang naging maistra ko sa pcat..
  kung beken kanindo,ara ko dige sa eskwelan nga aliagan ko,..

  Like

  Reply
 7. Kilikog

  Bagasay, ara ako pa kasapo na madodora ren gali ang PCAT kung ara ko pa nabasa imong matinlong article na dia. Adedemdeman ko ang ona sa Caramay ako pa, tenged ang iskwelan asta grade six lamang, ang manga aga graduate makadayon andang pagaradalen kung beken sa Puerto, sa Cuyo. Matama rang taga Caramay na ag graduate dyan sa PCAT.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.