Ano ren dang amboga

Mayad nga paglalawasen, pasinsia mga kasimanua kung dadi ako lamang ka tolaos oman, Dagi ako pa sa Manila ig aga elat den lamang akeng sarakayan sa Domingo. Ayamo ing babarita ko pa dia? Elam indo ra siguro nga makori ig maluyo ang connections digi, animan kung kabalik ako ang tanang pending comments ire-review ko hopefully sa May 31st.

Aliag ako lamang ag paloa akeng ena-ena sa akeng abati, nga ang iba kono indi enged ag ireg sa  kanaten digi sa CP. Ano man andang rason, kadlaw ako lamang. Ano ren dang amboga dan? Una, kami ara ipapangreges ang indi maliag, andan ara ka ren lamang i limeg ay dan kakabot da enged kanamen. Beken kabay naligis lamang imong pride or ego? –  Sa luyo ang tanan, salamat sa tanang aga domara ang Cuyo Press.

Basta kita digi kambEngan lamang beken kambIngan bago daya?

7 thoughts on “Ano ren dang amboga

 1. Sapi-Sapi

  Banz, pabay lamang sanda. Indi kita ra matuak kung indi sanda ag embeng. Mami-miss anda ang kaambengan digi. 🙂

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Saps, Palz ara ra ka iwan dato tay aliag ko lamang i paskin digi agod maelaman na nga aleaman ko estra viva.

  Like

  Reply
 3. lato

  dan manda mi mga tao nga tuldan pero sa ori kaysan aga interg da ay indi ren ka aguanta o ara ren aga tumboy kanana…
  tama indong comments Pals ig Saps…

  basta ako sa tudila lamang pirmi hehehe…

  Like

  Reply
 4. palaminko

  Ako manda mara, sigi lamang ka-todila ay mas masab moro. Diaski ren, alatonan kita i pong…hai hai hai…

  Like

  Reply
  1. Penet

   Diantri kaw Palaminko ameng ginawa ren i pamotay-potay i maarampangan digi para indi lamang ag pongaw sa ateng pamalay balay na Cuyo Press, da gali kamo dian da lamang sa lua a paranodila ig mas masabor pa dia gali sa indong pamati.

   Like

   Reply
 5. banbanen Post author

  Ara namaramad ang iba nga sa ateng kabwi, sa maliag kita ig sa indi, makakaatobang ta ang mga tao nga ateng ing tilador o ing titilador maintras sanda aga talikod. Dan ang kamatodan.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.