Mga bagay-bagay nga pakadlaw atetenged sa Gegma

1. Ing papasilos mo tana piro ang kamatodan ikaw maman ang aga silos. (Damparang)

2. Ing susway mo tana agod sapeten o lambingen ka na

3. Ing rereges mo tana i lipatan piro indi mo kaya

4. Aga gegma kaw nga ara tana kalibutan

5. Siryoso tapos dayon kang kon ako aga intrimis lamang

6. Ing pupunas mo anang cell phone number piro saulo mo ra anang numiro

7. Ing rereges mong beken mo mal piro ing isip mo tana ra

8. Ara ka labet piro kung magbera-bera kaw kanana sobra-sobra

Maintras ing babasa mo dia aga ngirit kaw. Agkaton lamang kabay o ing bubwat mo? hae hae hae 🙂 Kung mi nanaisip kamo pa, bala kamo ren lamang ag dugang para sa ateng kambengan. Beken Kambingan ah?  Dan semseman!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.