Matamang salamat ki Sapi-sapi

A’elaman indo nga ang CP ay mi anang FQDN? – Fully Qualified Domain Name. Ig dia ay ang cuyopress.com – Oman, DOT COM. – Beken dia i free account sa Facebook, Multiply, Friendster, Yahoo Groups, Google Groups ig iba pang Social networking site. Dia yunik kanaten lamang.

Anono akeng maliag ipa’abot? – para magkatinir kita’ FQDN ministir tang i register ig bayadan kada dagon, maite ra lamang piro aliag ko ipasalamatan si Sapi-sapi sa pag abonar ang maiteng kantidad piro dorong kabael nga tabang kanateng mga Cuyonon agod magdayon-dayon ang Cuyo Press.

Indi ko ren i palabegen, aliag ko lamang maelaman indo nga tedek sa tagipuson ni Sapi-sapi ang anang tabang. Makon tana ngani kanaken kung pwiding indi ren ipa’elam, tay indi ko ra kayang tagon ig risibien ang tanang matitinlong komintar ang ateng mga kasimanua atetenged sa ateng site. – Tenged tedek anang pagtabang, tedek da ang ameng pasalamat kanimo Sapi-sapi, risibien mo ra enged kono makon si Kutapdi, Bulalo, Bagasay ig ang indong surogon si Banbanen πŸ™‚

Daepan ta si Sapi-sapi. – klap klap klap πŸ˜‰

11 thoughts on “Matamang salamat ki Sapi-sapi

 1. bunsawik

  “Kung kita mi binuatan nga matinlo sa masigkatao o sa banua dan mabuay ingan malipatan. Pero kung kita mi binuatan nga matinlo para sa sadili lang arabuay lamang dan lipat den”….

  Like

  Reply
 2. tangay

  Kel Sapi-sapi, matamang salamat! Tama kaw Banz, dapat lamang i-ogyaw ta ang matinlong buat nga pareho dia….excellent example ang bugos sa lebang pagtarabangen. Dan kuno ang maga balik kaisan sobra pa sa doble…GOD bless ig mabuhay si Sapi-sapi!!!

  Like

  Reply
 3. Sapi-Sapi

  Mayad nga temprano sa tanan. Pasensiya kamo ren lamang dadi ako reman kagurang sa Computer. Medyo dorong ka busy ang ag lebas ga Domingo sa obra ig digi sa balay. Agulpian ako nga pag abri ko ang CP akita ko dia. Matud nga ing kon ko manda si Banz nga kung puede indi na ren ipaelam mga November o December dato. Tay dia gali dagi ren. Sa kamatudan dorong karapit sa akeng leba ang Communication maski sa maurong pagpagi. Tenged dia ang pinakamadaling paagi nga makabarita, makapamati kita madali kung anono ang natatabo sa ateng sirkulasyon, Kung babalikan ta ang mga tiempong ara pa ang computer, cellphone, telepono ang kakuring isipen nga kung mi mga ma’al kitang ag orona ren kanaten ay masasapo ta nga aka lebeng den gali bago ta maelaman tenged ang sulat ori ren ta naricebi, nga kung mi mga okasyon sa ateng balay, birthday ay elaten ta pa ang sulat ig mga ladawan para makita ta kung sa mauro ang selebrasyon o kumusta sanda. Dadi in a matter of seconds aelaman o akikita ta ren kung anono ang atatabo with pictures either thru the cellphone or internet. Tuladia ra ang natatabo digi sa CP nga aka arampang kita sa ateng lemeg, kurumustan, barayloan ateng mga ladawan, irentrimisan o akikita ta ang mga talents ateng mga kasimanua. Kung ara ang CP ig ang pagpatikaseg anda Kutapdi, Bulalo, Bagasay labi pa ren si Banz nga saben ngani ara ren pagkaturog πŸ™‚ para lamang mamintinar dia, ay mapungaw siguro. Akeng kontribusyon para magdayondayon dia ay dorong kaete, sinsilyo lamang (indi ngani siguro kabayad anang saka oras) kumpara sa oras ig patikaseg y Banz. Aelaman ta ra nga digi sa lua pirmi kitang seka seka pero atatawan na pa oras ang CP. Tana dapat ang daepan sa tanan nga dia. Mabuhay si Banz ig ang CP.

  Banz – agian ko sa FB medyo aga countdown kaw pauli sa aten.

  Tangay – dadi ko ra lamang naabrian imong text. Domo Arigato ra.

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   Saps salamat oman.

   En maoli ako manda, sa Mayo a Dos ako maabot sa Manila kaloy Diyos, basipang mi biyahi rang lagi paoli sa’ten, akeng kupras paman kaministiran ko reng ipatimbang.

   Indi ka’g bilin i Lumabeng? πŸ˜‰

   Like

   Reply
     1. Sapi-Sapi

      Dian ka gali aga bantay πŸ™‚ Ako malarga anay. Mi meeting ako sa CCD. Akeng boto 17 years old den bago dadapalan ang obispo (confirmation) sa Abril. πŸ™‚ C U L

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.