Abiso’: Cuyo Press Logo Voting is now open…

Logo #1

Logo #2

Logo #3

Logo #4

Logo #5

Logo #6

Logo #7

Logo #8

Logo #9  (Ambigram – Maski baliskaden Cuyo Press pa ra enged. Pustan kita matalingi kaw sa wala)

Mga tangay, mi Siyam kita ka Cuyo Press Logo nga p’widing pili’an. Pagsala kamo lamang indong ena-ena kung adin sa siyam ang indong aliagan ig ayamo naliagan indo, ang pinakamatamang boto maman ang ateng magiging opisyal nga Logo.

Demdemen ta ra nga anono man ang magda’eg, pwidi ta pang patinlong piro kaministiran amen indong mga ena-ena. –  Sa mga ag partisipar, matamang salamat ingan. Naelaman ko sa akeng sadili nga kamo ag taw enged indong keseg ig timpo sa bagay nga dia. Dawata indo akeng tedek nga pasalamat kanindong tanan alin sa idalem akeng tagipuson.

Oopppsss… ang mga ag disinyo ibaba’eg ko pakatebas ang boroto’an – Kalo’yan kitang tanan ateng Gino’ng Dios nga makagaga’em una sa tanan.

Voting ends on 5th of February 2010 Toronto time!

UPDATED: 01/31.2010

Banbanen

20 thoughts on “Abiso’: Cuyo Press Logo Voting is now open…

 1. katian

  logo no. 2 ra ang kanaken, ang katinglo i selengen ang kapusan asta maman engued ang unang akikta kng aga abot kita sa cuyo….

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Aliagan ko anang ag logo number 5. Aliagan ko anang concept.
  Mas maliliagan ko kung anang kulay Blue asta Puti lamang, piro p’widi ra dang i re-design for sure.

  Like

  Reply
 3. Burangosngos

  akeng aliagan ang no. 2, maman enged ang agapakita ang kung ano ang mejan sa ateng banwa… pero dapat pa y improve maite (sa akeng ena-ena lamang)…

  Like

  Reply
 4. imamatad

  Kung kanaken its either logo 2 or logo 8.ang logo 8 moro ay nakabackground ang simban w/c s isara sa mga significant nga lugar,bagay or panorama.ang mga tuladang bagay ay isara sa mga matitinlong ehempol para sa official logo ang CP.kung kanaken lamang.ang mga bagay bagay nga aga serbing trademark ateng banua.pareho ang view andan na makikita ang aguado or kung bue pa andan ang semburyo.dapat ing preserve ta andan gali ang semburyo ano?

  OK!!!! I prefer no.8 den lamang.

  Like

  Reply
 5. bagasay

  #8 – ang simban aga symbolize i ang tanan sa cuyo – culture, history, ig kung sosogoy-sogoyon ta anang rason kung ayamo ing patindeg i ateng mga kanunununoan ang simban, tenged da sa sanda ag tarabiangan para sa ikakaayad i ang banwa. isara pa, sa aten lamang mi simban nga tuladan, ara kapariho, ara katirno.

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  mas matinlo andan kung ang #2 nga background tapos sa top right ang logo #5 ang aka betang para medio mas mi sab… simpli lamang piro rock 😉

  Like

  Reply
 7. patukarog

  Logo #2 ang kanaken for 2 reasons:
  1. Kung ikaw taga-Cuyo, o akapakon don sa Cuyo, mi dian nga laging “personal and emotional attachment” na imong maiisip. Ang scenery maman da enged ang ateng primerong maiisip “this is my home”.
  2. Para sa ara pa akakapakon sa Cuyo – “eye-catching” ang beach. Ang color y ang text midyo sa dagat y ang Cuyo, umpisa sa takas (light blue) tegka sa madalem (dark blue). Dia a-taw y interes sa mga aga-browse para mag-explore.

  Like

  Reply
 8. tangay

  Logo # 2, pero kung puwede i-revise maite….inde ren igapil ang simboryo sa wala ampir…pabutilan den lamang ang pantalan pati aguado sigurado makikita ren ang cruz ang simban o kampanaryo maski aga talikod….nagiging obvious nga isla ateng banua ig maga lawak-lawak anang ginawa ang mga turista sa limpio ig tinlo ang baybay….tenged hi-tech den dadi gamiten taren lamang andan ang logo #5 text/font sa final logo nga maga daeg….ena2 lamang ja…

  Like

  Reply
 9. Sapi Sapi

  Matinlo manda ang kombinasyon ang #2 mi ang #5. At least beken masyadong mabael ang CUYO PRESS malimpio, kitang tanan. Siguradong lamang nga datong ara mata’leban sa mga view nga ing papakita.
  Ang #8 ok ra kaministiran lamang medyo make up-an. (sori sa ag buat.)
  Siguro kung medyo betangan color maga tinlo. Madelem anang abot sa dadi. ena2 ra lamang.

  Like

  Reply
 10. palaminko

  Dagi akeng darwa ka sintabos nga ena-ena…

  Ang kanaken ang Logo #8, ay ang simban ang isara sa pinaka-simbolo ang ateng banoa. Tana ra ang aga-sirbing irinsiya ang intirong Cuyonon tenged nga olas ig dugo ateng mga kalolololoan ang ag patindeg i dan. Akeng kakukun lamang ay midio nasai ang “CUYONON WEBSITE” sa idalem ang “CUYO Press”. Puede sigurong belen den lamang o telesan i ibang font nga aga-bagay sa anang mga kaiban.

  Pangarwa sa akeng aliagan ay ang #2. Kung ang #8 ay solemn ang #2 i na ay maambeng sa paneleng. Ig sa timpo dadi, matud ang ingkukun i Tangay nga kaministiran ta i pasikat ateng mga baybayen ay ang mga turista aga-lawak nga lagi andang ginawa pagkakita i mapoti ig malimpiong babai, isti baras… damparang…

  Like

  Reply
 11. bakaw

  Matamang salamat sa ag partisipar sa pag buat it diang mga logo. pero makon ngani saka bilog lamang ang mapipili….eg makon ngani kung asakay kita barko bago agabot e pantalan o maraye pa akikita taren ang kapusan. sa logo # 2,aco….

  Like

  Reply
 12. Lato

  maintreg ako anay tenged ang ka titinglo indong ing arampangan…mayad ng adlaw sa tanan gali ig all the best of the new year….
  ang kanaken #2 ig matinlo sa mga taga ibang lugar nga aga bisita ang website…ang #8 matinoo ra dan lamang para kanaken beken y para sa tanan…kung lokal kaw nga cuyonon oks lamang…
  ta balik ako anay pasada…saka bulan ako ng ara kita…ang mga bills aka una pa kanaken y abot dige sa down under…
  mayad ng adlaw/gabi sa tanan…

  Like

  Reply
 13. banbanen Post author

  Salamat sa ag partisipar:

  Aripuros = Logo #2
  Makalam = Logo #3
  Bunsawik = Logo #4 & #6
  Liwit = Logo #7
  Ameg = Logo # 8
  Banbanen = Logo 1, 5, 9

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.