Abiso’: Cuyo Press Logo #6

Click the image to enlarge

Omanen ko, ang isarang dominggo kami digi sa CP ag panawagan kanindo kung sino ang aliag ag partisipar sa Cuyo Press Logo Making. Ara kami ilala’em-la’em nga mi maga partisipar. Agapakita lamang nga kitang mga Cuyonon ara i papabaya. Ang disinnyo sa u’bong ay ang Cuyo Press Logo #6.

Inaling naori kamo sa barita, Dagi ang paskin sa ameng panawagan, ig dagi ang paskin sa Logo #1, Logo, #2, Logo, #3, Logo #4, Logo#5 – Tegka pa dia i’ 29 ang Iniro, maelat kami.

Banbanen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.