Query Sunday 23

Sa ibang lugar ang mga Pulitiko nga ara ren sa andang truno, labi pa ang naging Prisidinti (Pabetang ta sa Amerika), ay mi anang sirbi o aga sirbisyo pa sa andang banwa paagi sa mga Charities.

Sa Pinas na’ maintras aga gorang sa andang truno’ ara sirbi o ara pakinabang. Maka’erep ano?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.