Abiso’: Cuyo Press Logo # 2

Dia ang Cuyo Press Logo # 2 nga ing padara ang isara sa ateng ka tribu. Ing ambengan kami digi sa CP nga mi aliag talaga ag tabang. Ang Author ibabaeg amen pag-abot ang boroto’an.

Inaling ara indo naripara ang Logo #1, kablita indo lamang dia. – Mga kasiman’wa, asta dadi kami aga risibi i’ mga disinyo. Ma’elat kami ah?

Dagi ang paskin sa ameng panawagan – Kaloyan kitang mga Cuyonon’ ateng makagaga’em!

Bananen

6 thoughts on “Abiso’: Cuyo Press Logo # 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.