Abiso’: Cuyo Press Logo #1

Ang disinyo sa u’bong ay ang Cuyo Press Logo #1 (wohoooo 😉  ) Submitted by: To be announced soon –  Ang komintaryo ay libri maintras ing elat ta ang ibang aliag ag partisipar. Kung kaministirang i-extend ang  deadline,  (Last day of January) kablita indo ako lamang.

Ang pakiman sino ang designer? – Secret lamang anay. Ipapaskin ko ra ang mga designers pagkatapos kung makolikta ang andang mga designs. (Kung mi dian man)

Para sa mga naori sa barita, ag panawagan kami kung sino ang aliag ag padara andang Cuyo Press Logo (Sadiling design), ig dagi ang link sa panawagan.

Agod mi sab ang ateng arampangen, sino sa indong seleng ang ag design i dia? (Hint: tana mimbro ra ang CP) – inaling indong aran maman ang nainambit o kamo maman ang ing babangdanan nga  ag design i dia, indi kamo ag tanggi o ag react ah? agod mi sab. Pag yemyem kamo lamang i mag kon HAE HAE HAE 🙂

Banbanen

6 thoughts on “Abiso’: Cuyo Press Logo #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.