Ladawan: Pantalan i ang Cuyo

Photo by: Kuday – Mi mga ladawan pang iba si Kuds digi. Salamat Kuds 😉

Adedemdeman ko ang maite ako pa, ang samet ingan ang Amorok, Tarakitek, Barangen, Bararawan ig marake pang isda sa lugar nga dia, ang ateng pantalan.

Dadi, akeng bati ang isda kono sa Cuyo ag alin pa sa Puerto! (hae hae hae 🙂  )

28 thoughts on “Ladawan: Pantalan i ang Cuyo

 1. kuday

  dadi manda kuno kaministirang mag laod para maka bel lamang i isda duto kanaten… mariripara mo jan nga ag agi ako nga lagi sa talipapa akeng pag abot mismo ay aliliag ako ag bakal i manamsi mi lu’day.. akeng toyo andan sinarapang luwaw-luwaw tay beken den gali kuno i uso! kapungaw da!

  ang aga tirinda????? ang iba indi ren kaelam ag lemeg i cuyunon!

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  ang mga isda kuno alelepad sa manila.. aka arabot y hongkong ig mainland china..

  ang iba paman… ing lilipeng beken y lamnek.. sodium.. ang mairentek pati ang luday… rara talaga masasala…

  Like

  Reply
 3. lato

  djaske kamo animan gali ang sabor ingan akeng sera ang isarang gabi ay dato gali isdang cuyonon…dige kami sa hongkong dadi ag aga elat den lamang ameng fligth pabalik sa manila…
  dan manda dorong ka pungaw ig kung balikan indo ang archives marake akeng post doto tenged sa isda sa cuyo…maski si bancalanen mi anang litanya ra…kanodaya kung aga bitana kami dorong klaseng isda ang ameng nabebel ilam lamang dadi..
  dading marapit den ang election, mi saka kandidato ako nga ing kampang ig akeng kon kanana kung ikaw aliag ag daeg sa cuyo ang illegal fishing imong plata forma..ilam kung mapamati…

  Like

  Reply
 4. kutapdi

  ta’ ano sa indong panid? kaya kabay ipabaliken y orphy ang mga isda sa cuyo? agod basipa rang kung kauli kita sa cuyo, katapil-tapil kita pa ra sa kapusan ang pantalan basipang mi magdawi pa rang bagaong.

  Like

  Reply
  1. Sapi Sapi

   Kutapz…Maga taw ako lamang maeteng info. Mabubuat dan basta bugos sandang leba nga bubuaten anda para sa ikayad ang tanan. Sayod ako nga nabuat y ex Mayor Zabanal dan sa Agutaya. Napabalik na ang mga isda, seaweeds, etc. animan ing ma’al tana ang mga tao. Ing pagurang tana tatlo ka beses. Sayang medio mi edad tana ren animan indi ren maliag anang mga bata nga magbalik tana pa sa pagka Mayor.

   Like

   Reply
   1. kutapdi

    sapi sapi…. tay dan siguro talagang dipindi sa katuyoan y ang maga dumara sa ateng banwa. basipa ren lamang nga mi isarang mayor zabanal nga mag tubo sa islang cuyo.
    sa mga botanti dian sa ateng puro, basipa ren lamang nga indi kamo ra ag soprir sa indong magiging disisyon sa mayo. basipa ren lamang nga pilien indo ra ang sa indong panid katatabang talaga kanaten beken lamang sa panimpo dadi kung indi pati ren da sa ikakayad ang maga darason pang hinirasyon.

    Like

    Reply
 5. imamatad

  Kutapz basta ang importante inde maubos ang suran.kung dato ang maubos tay tagpupungaw kita ren say PALAMINCZKIE.kabay maski bulian ara ren?

  Dan kabay manda ang magadaeg nga mayor inde anda ray dugangan ang mga illegal fishing.saben lamang mnda dugangan anda agod mi pang tong it pati pang pusoy sanda sa pto.

  Like

  Reply
 6. panangitan

  medyo madalem ang ugat ateng arampangin nga dia…..ako mi mga sarabien sa english nga siguro sayud kamo ra nga permi kong ing dedemdeman….ang klase kuno ang mga taw tatlo lamang….

  ” those who make things happen”
  “those who watch things happen”
  and “those who wonder what happen”….

  saden kita kabay jan…..??????

  Like

  Reply
 7. bancalanen

  panangitan ang mga tao mijo sa aten ay ang “those who watch things happen”tenged dato akeng pag uli last year talagang makori kaw ka kita i isda sa palingki pero ang mga isda sa aten aga relepad papakon sa manila mga 2 ka trip ang maite nga plane…basipa nga sa mga bagong maga domara ang ateng munisipyo, maisipan anda i “ban” anay ang buhay buhay nga pangisda tenged talagang ubuson anda ang mga isda sa aten labi pa ang mga lapo’lapo asta gali ang pag parangisdaen nga gamit ang “kitang”dia talagang ubos enged ang isda…kung makauli kamo ngani, bisita indo ang maroroy,suba doto makikita indo kung anono ang kitang,,,,sorry pero ja ang kamatudan

  Like

  Reply
  1. panangitan

   tama ka jan bancs….akeng pagbakasyon last 2008….kami sa suba, estranghero sa aming sadiling baybay….agpanulo kami ang siguro pang apat ka adlaw ko…ara kami engued y nabel….baken den pareho ang dati….ara engued y concern sa ateng mga baybay ang mga taw duto…..

   Like

   Reply
 8. bancalanen

  alipat ako gali ag sambit ang pakiman i banbanen kong ang isda kono sa ateng palingki sa cuyo ag alin pa sa Puerto? ja matod tenged datong mapaoli kami ren sa cuyo from puerto mi nakita akong mga mababael nga ice chest ing kakarga sa barko ag pakiman ako doto sa lalaki nga negosyante kilala ko ra kong ano ang seled ang ice box makon manda tana mga isda para itinda sa aten…mapungaw nga barita ja

  Like

  Reply
 9. ipes padi

  Matud? Ang Cuyo a bel ang ibang isda sa puerto run? Ay sus dan parang kapungaw.. dapat tang seryoso y kampangen ang mag magadaragan sa pagkamayor…

  Ang mi trackrecord nga ara concern sa environment o ag pasul nga lagi ang una pa sa iligalista… indi BOTON!

  Sanda apamanggad… ang pobring Cuyonon nga sa Catadman… San Carlos..sa mga durong mga isla nga andang pangabui aga sarig sa maggad ang dagat.. isusubok anda..

  Like

  Reply
 10. MAGCALEN

  maambeng nga nakikita ta ang progreso ateng banwa !!!

  pero sa luyo ang progreso nga dan mi durong ka pungaw nga kamatudan, nga mas marakeng manggad y ateng banwa ang nadudura ren….

  Like

  Reply
 11. bagasay

  medyo sa patigem…..ang miana aga lised, ang ag pangtoki lamang aga manggad. makon ngani manda si kuday ang mga ibang tao sa palingki indi ren kaelam ag cuyonon…..ilam kung cuyonon da manda anang nakampang nga ingsot lamang i angin anang toroboan o beken den ngani manda i atenanen.

  Like

  Reply
  1. Sapi-Sapi

   Dia maman ang sarabien sa Agutaynen ” Yo pay may balangay yo pay binulog ong talsi” meaning – Aken ang banwa pero ara akoy papakinabang anang manggad. Isara lamang diang meaning nga puedeng gamiten. 🙂

   Like

   Reply
 12. imamatad

  Bancalanen,panangitzkie,bunsawikzkie.ang napili y BANBANEN sa tatlo ka version y kumpay Panangitzkie ay ang pinakabalibali!!!!those who watch things happened kuno?Dia kabay abutan na pa ang depuntong c tiyo pruding datong ang una sa related building?he,he……

  Mabalik kita sa mga isda ang una ang mamaintek ta pa kung sabagay maski dadi maitey ako pa ra enged,hehe….Ok!!!!ang maliag ko y kon ang datong unang tiempo.Ang saka tao anang ing rurutos nga isda kung apanulo or pakinas ay sampulo pa ig ing pipilyan na pa kung ano anang bebelen.Dadi sampulo ka tao agarurutos sa saca bilog nga isda.See d difference?

  Kutapzkie ig Palaminczkie ay kung agkaton nga suran pa ang andang ingrurutos inde tagpupungaw kita roman.Damparang!!!!

  Like

  Reply
 13. panangitan

  kumpay, kampay !!!! ang una magpaibaba ka lamang jan sa baybay ang suba pag uli mo mi kininasan ka engued labi pa jan sa may nabalabag….dadi karakian imong makikita mga UFO’s….tay ang lapad ingan ang CR ang aga iristar duto ……

  Like

  Reply
 14. kutapdi

  imamatkie ako maski magpangrutos do dian basta suran ayos lamang. pakimani pa si kumpay pakalamincks.

  panangitan…. ako baya mi kaiban digi sa bowling league nga ag alin dian sa bahrain ig kilala ka na. si allan baldonado. ag pasyar digi sa balay kagabi katabid anang kaba’not ig anang soltirito. jantri ing daya na kami sa kampay moro aray inem masyado tenged kabay ameng team ang malabanan la’lagat. damparang.

  small world bagodaya? ika gali kuno inoro madason digi?

  Like

  Reply
 15. kutapdi

  imamatskie ako maski magpangrutos do dian basta suran ayos lamang. pakimani pa si kumpay pakalamincks.

  panangitan…. ako baya mi kaiban digi sa bowling league nga ag alin dian sa bahrain ig kilala ka na. si allan baldonado. ag pasyar digi sa balay kagabi katabid anang kaba’not ig anang soltirito. jantri ing daya na kami sa kampay moro aray inem masyado tenged kabay ameng team ang malabanan la’lagat. damparang.

  small world bagodaya? ika gali kuno inoro madason digi?

  Like

  Reply
 16. panangitan

  kutaps….dan manda aga kilalan kami ni allan…tana gali ing puasan jan kanindo?…..pakikumusta ako ren lamang kanana….indi siguro ako karumbo jan…pasimang y dalan….mabaritan kita lamang….

  ta sige….mapang gukod ako pa y manok ang kamalay….handa sa pista….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.